на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

10.10.2014

 

Putin has said that Moldova needs to temporarily suspend the implementation of the Association Agreement with the EU


http://blog.img.pravda.com/images/doc/4/7/479f9-00britanian.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/c/0c9bb-00usa.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/1/01177-00canada.jpg

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

October 10 – President of the Russian Federation Vladimir Putin has said that Moldova needs to temporarily suspend the implementation of the Association Agreement with the EU – he is using the same "script" that had worked in Ukraine. Russia doesn't want to let Moldova join the EU.

October 10 – Speaker of Ukrainian Parliament Oleksandr Turchynov believes that the decrease in world oil prices will affect Russia's attitude on gas supplies to Ukraine. For the Russian budget has been created based on oil price, which is not lower than 90 USD per barrel. Lifting of the embargo on Iran oil exports has dramatically reduced the price of oil worldwide. The next round of trilateral gas negotiations EU-Ukraine-Russia regarding the gas price will take place in Berlin on October 21st. The issues of transit security for Russian gas in Ukraine through to the EU will be discussed at the meeting.

October 10 – In Minsk, the leaders of states, which are part of Eurasian Economic Community, have decided to liquidate the organization. The Community unites five countries: Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan. Another Russian geopolitical project has ceased to exist.

October 10 – Ukrainian Orthodox Church (Kyivan Patriarchate) claims that Russian intelligence services are preparing provocations against Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) to undermine the situation in Ukraine. The provocations are thought to be planned for Pokrov religions holiday (October 14th).

October 10 – The Venice Commission has reviewed and issued a preliminary conclusion on the draft law on amendments to the Constitution of Ukraine, which was presented by President of Ukraine Petro Poroshenko.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/f/2/f2e1c-00france.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/c/f/cf82b-00belgique.jpg

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 10 octobre – Le président russe, Vladimir Poutine a déclaré que la Moldava doit arrêter temporairement la mise en œuvre de l'Accord d'association avec l'Union européenne, selon le même scenario qu'en Ukraine. Ainsi, la Russie ne veut pas laisser entrer la Moldova dans l'UE.

Le 10 octobre – Le président de la Verkhovna Rada, Oleksandr Tourtchynov estime que la baisse des prix mondiaux du pétrole aura une incidence sur la position russe en ce qui concerne les livraisons de gaz à l'Ukraine. Le budget russe est surtout basé sur la certitude que le pétrole, dont vit la Russie, ne tomberait pas en dessous de $90 le baril. La levée de l'embargo sur les exportations de pétrole en provenance de l'Iran a considérablement réduit le prix du pétrole dans le monde. Le prochain tour de négociations trilatérales entre l'UE-l'Ukraine-la Russie traitera du prix du gaz; la réunion aura lieu à Berlin le 21 octobre. Les commissions examineront la question de la sécurité du transit du gaz russe via l'Ukraine vers l'UE.

Le 10 octobre – A Minsk, les dirigeants de la Communauté économique eurasienne (CEEA) ont décidé de liquider cette organisation. La Communauté économique eurasienne comprend cinq pays: la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. C'est la mort d'un autre projet géopolitique russe.

Le 10 octobre – L'église orthodoxe ukrainienne affirme que les services spéciaux russes préparent des provocations contre l'église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou pendant la Fête de la Pokrova (Intercession de la Sainte Vierge), et ceci pour déstabiliser la situation en Ukraine.

Le 10 octobre – La Commission de Venise a examiné et approuvé le projet de loi sur les amendements à la Constitution de l'Ukraine, qui a été présenté par le président Petro Porochenko.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!http://blog.img.pravda.com/images/doc/7/8/78574-00polska.jpg

Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

10 października – Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Mołdowa musi tymczasowo wstrzymać realizację umowy o stowarzyszeniu z UE – według tego samego scenariuszu, co w wypadku z Ukrainą, a więc Mołdowę Rosja także nie chce puścić do UE.

10 października – Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Ołeksandr Turczynow uważa, że spadek światowych cen na ropę wpłynie na pozycję Rosji na dostawy gazu na Ukrainę. Przecież rosyjski budżet jest ułożony na podstawie tego, że ropa, ze sprzedaży której żyje Rosja, ma cenę nie niższą niż 90 dolarów za baryłkę. Zniesienie embarga na eksport ropy z Iranu znacznie obniżyło cenę ropy naftowej na świecie, już teraz poniżej 90 dolarów za baryłkę. Kolejna runda trójstronnych negocjacji gazowych UE – Ukraina – Rosja w sprawie cen gazu odbędzie się w Berlinie w dniu 21 października. Na spotkaniu tym zostaną omówione kwestii bezpieczeństwa tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę do UE.

10 października – W Mińsku przywódcy Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EaWG) podjęli decyzję o rozwiązaniu tej organizacji. EaWG obejmowała pięć krajów: Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. Zmarł kolejny rosyjski projekt geopolityczny.

10 października – Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego oświadcza, że rosyjskie służby specjalne na święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy (obchodzone przez prawosławnych chrześcijan 14 października, w Ukrainie to dzień czci kozactwa ukraińskiego i pamięci żołnierzy Ukraińskiej Armii Powstańczej) przygotowują prowokacji przeciwko Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, żeby destabilizować sytuację w Ukrainie.

10 października – Komisja Wenecka rozpatrzyła i potwierdziła wstępną opinię na temat projektu ustawy w sprawie zmian do Konstytucji Ukrainy, zaproponowanych przez prezydenta Piotra Poroszenko.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.http://blog.img.pravda.com/images/doc/4/3/43897-00italy.jpg

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

10 ottobre – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la Moldova dovrebbe temporaneamente sospendere l'attuazione dell'accordo di associazione con l'UE, secondo lo stesso scenario che ha funzionato nel caso dell'Ucraina.

10 ottobre – Il capo del Parlamento Oleksandr Turchynov ritiene che la caduta dei prezzi sul petrolio nel mondo influirà sulla posizione della Russia riguardo alle forniture del gas all'Ucraina, dal momento che il bilancio russo è basato sul petrolio, il cui prezzo non è inferiore a 90 dollari al barile. La revoca dell'embargo sull'esportazione del petrolio dell'Iran ha fatto crollare i prezzi del petrolio a livello mondiale. Il prossimo ciclo di negoziazioni trilaterali UE-Ucraina-Russia sul gas si terrà a Berlino il 21 ottobre. Durante l'incontro verrà discussa la questione della sicurezza del transito del gas russo attraverso l'Ucraina verso l'UE.

10 ottobre – A Minsk, i leader della Comunità economica eurasiatica (EurAsEc) hanno deciso di liquidare l'organizzazione. Fanno parte di EurAsEc la Russia, la Bielorussia, il Kazakistan, il Kirghizistan e il Tagikistan. È crollato un altro progetto geopolitico russo.

10 ottobre – La Chiesa Ortodossa ucraina del Patriarcato di Kyiv dichiara che i servizi speciali russi stanno preparando delle provocazioni contro la Chiesa Ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca per inasprire i conflitti in Ucraina.

10 ottobre – La Commissione di Venezia ha esaminato ed approvato il parere preliminare sul progetto di legge riguardante le modifiche alla Costituzione dell'Ucraina che è stato proposto dal presidente Petro Poroshenko.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.http://blog.img.pravda.com/images/doc/6/2/6291a-00deutchland.jpg

Deutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen;

Russland hat einen Akt der Agression gegenüber der Ukraine begangen, indem es die Krim annektierte. Nun hat es terroristische Saboteurgruppen in die Ostukraine eingeschleust. Das Ziel ist, die legale Präsidentschaftswahlen in der Ukraine zu verhindern. Deswegen wird das Leben im Osten der Ukraine zum Albtraum inmitten von Europa gemacht. Vor unseren Augen wird das Land zerstört. Daher nehmen wir unser Mut zusammen, um Sie über die Ereignisse in der Ukraine zu informieren. Das ist nur ein Standpunkt, obwohl wir versuchen, objektiv zu sein.

10. Oktober – Der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin fordert, dass die Republik Moldau die Implementierung des Assoziierungsabkommens mit der EU verzögern soll – nach demselben Szenario, das in der Ukraine bereits realisiert wurde. Russland will in beiden Fällen nicht zulassen, dass sich diese Länder der EU annähern.

10. Oktober – Der Präsident des ukrainischen Parlaments Oleksandr Turtschynow meint, dass die Senkung der Weltpreise für Erdöl die Einstelllung Russlands in der Frage der Gaslieferung an die Ukraine beeinflussen wird. Denn der russische Staatshaushalt basiert auf der Annahme, dass Erdöl, von dem Russland auch lebt, nicht weniger als 90 Dollar/Barrel kostet. Die Aufhebung des Embargos auf Erdöl aus dem Iran hat den Preis für Erdöl in der ganzen Welt stark gedrückt. Die nächste Gesprächsrunde Ukraine-EU-Russland bezüglich des Gaspreises findet am 21. Oktober in Berlin statt. Bei diesem Treffen werden die Fragen der Sicherung des Transports des russischen Gases durch das Territorium der Ukraine in die EU besprochen.

10. Oktober – Die Staatschefs der Länder, die Mitglieder der Eurasischen Wirtschaftsunion sind, haben den Beschluss gefasst, diese Organisation aufzulösen. Die Eurasische Wirtschaftsunion hat fünf Mitglieder: Russland, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisien und Tadschikistan. Noch ein russisches geopolitisches Projekt ist gestorben.

10. Oktober – Die Ukrainische Orthodoxe Kirche des Kyjiwer Patriarchats meint, dass die russischen Geheimdienste am 14. Oktober (in der byzantinischen und orthodoxen Kirche feiert man an diesem Tag das Fest Mariä Schutz und Fürbitte) Provokationen gegen die Ukrainische Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats vorbereiten, um die Situation in der Ukraine zu destabilisieren.

10. Oktober – Die Venedig-Kommission hat einen vorläufigen Beschluss bezüglich des Gesetzentwurfes über die Abänderungen zur ukrainischen Verfassung, der von Präsident Petro Poroschenko eingebracht wurde, gefasst.

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/d/0def4-00russian.jpg

Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

10 октября – Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Молдове необходимо временно остановить имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС – по тому же сценарию, который сработал в Украине. И Молдову Россия не хочет пускать в ЕС.

10 октября – Председатель Верховной Рады Александр Турчинов считает, что падение мировых цен на нефть повлияет на позицию России по поставкам газа в Украину. Потому российский бюджет сверстан из расчета, что нефть, с продажи которой живет Россия, имеет цену не ниже 90 долларов за барыль. Снятие эмбарго по экспорту нефти с Ирана резко снизило цену на нефть во всем мире. Следующий раунд трехсторонних газовых переговоров Украина-ЕС-Россия по цене на газ состоится в Берлине 21 октября. На встрече будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности транзита российского газа по территории Украины в ЕС.

10 октября – В Минске лидеры стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) приняли решение ликвидировать эту организацию. ЕврАзЭС включало пять стран: Россию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Умер еще один российский геополитический проект.

10 октября – Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата заявляет, что российские спецслужбы на праздник Покровы готовят провокации против Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, чтобы расшатать ситуацию в Украине.

10 октября – Венецианская комиссия рассмотрела и приняла предварительное заключение по законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины, который был внесен президентом Петром Порошенко.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.http://blog.img.pravda.com/images/doc/9/6/96944-000000000.jpg

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

10 жовтня – Президент Російської Федерації Володимир Путін заявляє, що Молдові необхідно зупинити тимчасове виконання Угоди про асоціацію з ЄС – за тим самим сценарієм, який спрацював в Україні. І Молдову Росія не хоче пускати у ЄС.

10 жовтня – Голова Верховної Ради Олександр Турчинов вважає, що падіння світових цін на нафту вплине на позицію Росії щодо поставок газу в Україну. Бо російський бюджет зверстаний з розрахунку, що нафта, з продажі якої живе Росія, має ціну не нижчу за 90 доларів за бариль. Зняття ембарго з експорту нафти з Ірану різко знизило ціну на нафту у всьому світі. Наступний раунд тристоронніх газових переговорів Україна-ЄС-Росія щодо ціни на газ відбудеться в Берліні 21 жовтня. На зустрічі обговорюватимуться питання забезпечення безпеки транзиту російського газу територією України до ЄС.

10 жовтня – У Мінську лідери країн Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) прийняли рішення ліквідувати цю організацію. ЄврАзЕС включає п'ять країн: Росію, Білорусь, Казахстан, Киргизію і Таджикистан. Помер ще один російський геополітичний проект.

10 жовтня – Українська Православна Церква Київського Патріархату заявляє, що російські спецслужби на Покрову готують провокації проти Української Православної Церкви Московського Патріархату, щоб розхитати ситуацію в Україні.

10 жовтня – Венеціанська комісія розглянула та ухвалила попередній висновок щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України, який був внесений президентом Петром Порошенком.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика