на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

15.12.2014

 

Moscow has stated that has every right to locate nuclear weapons in the Crimea


http://blog.img.pravda.com/images/doc/e/2/e2c1e-00britanian.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/1/e/1e39e-00australia.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/3/1/31fe3-00canada.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/1/6/16383-00usa.jpgU.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

December 15 – Ceasefire in eastern Ukraine is not working, that is why the EU should continue to pressure Russia, – said Lithuania's Foreign Minister Linas Linkevičius.

December 15 – Today at Moscow City Court, Ukrainian pilot Nadia Savchenko who was kidnapped by the Russians, has announced that she is on hunger strike because she wasn't allowed a visit from a doctor (otolaryngologist).

December 15 – In Ukrainian city of Horlivka, part of which is controlled by Russian terrorists, local residents rallied at the building of the Kalinin city district administration – food riots are starting.

December 15 – Security service of Ukraine (SSU) has stopped the supply of explosives needed to commit sabotage within ATO area and elsewhere in Ukraine – explosives were being delivered to militant leaders of so called People's Republic of Donetsk. SSU officers have detained a truck with 41 tons of substance used to manufacture explosives in Zaporizhia oblast.

December 15 – Crimea has become a part of the Russian Federation, which, under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, possesses nuclear weapons, – said Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Thus Moscow has stated that has every right to locate nuclear weapons in the Crimea

December 15 – Militants of self-proclaimed "People's Republic of Donetsk" have expressed willingness to use military means to extend their authority throughout all of Donetsk region – statement to this effect was made by the so called "Secretary of the Security Council of People's Republic of Donetsk" Oleksandr Khodakovskyi. In addition, he mentioned a gradual introduction of a death penalty in the "republic".

December 15 – Ukraine will not apply for NATO membership in the near future, although Prime Minister of Ukraine Arseniy Yatsenyuk is ready for full Alliance membership for Ukraine as soon as possible.

December 15 – The EU Council has in principle approved the proposal by EU High Representative for Common Foreign and Security Policy Federica Mogherini on imposing additional restrictive measures by the EU in response to the illegal annexation of the Crimea and Sevastopol. Technical discussions on this proposal continue.

December 15 – Monday, December 15th is a "black Monday" for the Russian ruble – the currency lost 8% of its value. Before December 15th, only hryvnia devaluated at a quicker pace; since the beginning of this year Russian currency lost (compared to dollar) almost 40% of its value, whereas Ukrainian currency lost 46%. Maximum dollar value during trading on the Moscow stock exchange on Monday was 63.4 rubles, euro – 78.8 rubles.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/4/0488a-00deutchland.jpgDeutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen;

15.Dezember – Der Waffenstillstand im Osten der Ukraine wird nicht eingehalten, deshalb solle die EU weiteren Druck auf Russland ausüben, so der Außenminister Litauens Linas Linkevičius.

15.Dezember – Heute ist die ukrainische Pilotin Nadija Sawtschenko, die von den Russen entführt wurde, im Moskauer Stadtgericht in den Hungerstreik getreten, weil der Hals-Nasen-Ohren-Arzt nicht zu ihr durchgelassen wurde.

15. Dezember – Auf dem Territorium der Stadt Horliwka, das von russischen Terroristen kontrolliert wird, haben hiesige Einwohner das Gebäude der Kalininer Bezirksverwaltung angegriffen – die Hungerrevolte fängt an.

15. Dezember – Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat die Straßen für die Lieferung von Sprengstoffen seitens der Leiter der Truppen der sogenannten Donezker Volksrepublik, die Diversionen in der Zone der antiterroristischen Operation geplant haben, gesperrt. Im Saporishjer Gebiet haben die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einen Lastkraftwagen mit 41 000 kg Sprengstoff aufgehalten.

15. Dezember – Die Krim wurde zu einem Teil der Russischen Föderation, die nach dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen über Kernwaffen verfügt, so der Außenminister von Russland Serhej Lawrow. Auf diese Weise hat Moskau erklärt, dass es über das Recht verfügt, seine Kernwaffen auf der Krim zu stationieren.

15. Dezember – Die Terroristen der sogenannten Donezker Volksrepublik haben erklärt, dass sie bereit sind, ihre Macht auf das ganze Donezker Gebiet militärisch auszudehnen. Das sagte der sogenannte Sekretär des Sicherheitsdienstes der Donezker Volksrepublik Oleksandr Chodakowskyj. Darüber hinaus erklärte er, dass in der "Republik" allmählich die Todesstrafe eingeführt wird.

15. Dezember – In der nächsten Zeit wird sich die Ukraine nicht um die Mitgliedschaft in der NATO bewerben, obwohl der ukrainische Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk auf eine vollgültige Mitgliedschaft der Ukraine in der Allianz so schnell wie möglich eingestellt ist.

15. Dezember – Der Europäische Rat hat die Vorschläge von Federica Mogherini, der Außenbeauftragten der Europäischen Union, bezüglich der Einführung von zusätzlichen Beschränkungen gegen Russland wegen der Annexion der Krim und von Sewastopol genehmigt. Technische Diskussionen in dieser Frage dauern noch.

15. Dezember – Montag, der 15. Dezember, ist zu einem "schwarzen" Tag für den russischen Rubel geworden – an einem Tag ist der Wert der Währung um mehr als 8% gesunken. Nach dem Tempo der Abwertung bis zum 15. Dezember steht der russische Rubel auf dem zweiten Platz nach der ukrainischen Hrywnja: Seit Anfang dieses Jahres hat die russische Währung fast 40 % ihres Wertes verglichen zum Dollar verloren, die ukrainische Währung 46 %. Der maximale Dollarpreis betrug am Montag bei den Ausschreibungen an der Moskauer Börse 63,4 Rubel, ein Euro kostete maximal 78,8 Rubel.

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/2/02324-00polska.jpgPolska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

15 grudnia – Rozejm we Wschodniej Ukrainie nie działa, dlatego UE musi kontynuować naciski na Rosję, powiedział minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius.

15 grudnia – Dziś ukraińska kobieta-pilot, poseł do Rady Najwyższej Nadija Sawczenko, porwana przez Rosjan, ogłosiła w Moskiewskim Sądzie Miejskim strajk głodowy w związku z tym, że jej odmawiają w pomocy lekarza laryngologa.

15 grudnia – W mieście Gorłówka, na terytorium kontrolowanym przez rosyjskich terrorystów, miejscowa ludność opanowała szturmem budynek administracji dzielnicy Kalininskiej – zaczynają się głodowe zamieszki.

15 grudnia – SBU zablokowała kanał dostaw hersztom nielegalnych paramilitarnych jednostek t. zw. "DRL" materiałów wybuchowych dla popełnienia sabotażu na obszarze ATO i na terenach, wolnych od band terrorystów. W obwodzie Zaporoskim pracownicy SBU zatrzymali samochód z 41 tonami substancji dla produkcji materiałów wybuchowych.

15 grudnia – Według rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa Krym stał się częścią Federacji Rosyjskiej, która na mocy Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej ma broń nuklearną, więc teraz Moskwa, jego zdaniem, ma pełne prawo umieścić na Krymie broń jądrową.

15 grudnia – Bojownicy samozwańczej "DRL" deklarują gotowość siłą wojskową rozszerzyć swoją władzę na cały obwód Doniecki. Z takim oświadczeniem wystąpił t. zw. "sekretarz rady bezpieczeństwa" "DNR" Aleksandr Chodakowskij. Ponadto on powiedział o stopniowym wprowadzeniu kary śmierci w "republice".

15 grudnia – Ukraina nie będzie ubiegać się o członkostwo w NATO w niedalekiej przyszłości, choć premier Arsenij Jaceniuk nalega na pełnym członkostwie Ukrainy w Sojuszu jak najszybciej.

15 grudnia – Rada UE w zasadzie zatwierdziła wniosek Wysokiego Przedstawiciela ds Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE Federici Mogherini o nałożeniu na Rosję dodatkowych środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola. Dyskusje techniczne trwają.

15 grudnia – Poniedziałek stał kolejnym "czarnym" dniem dla rosyjskiego rubla – rosyjska waluta spadła więcej niż na 8%. Tempami dewaluacji rubel do 15 grudnia ustępował tylko hrywni – od początku tego roku pieniądz rosyjski stracił wobec dolara prawie 40%, ukraiński – 46%. Maksymalna wartość dolara w trakcie targów na giełdzie w Moskwie w poniedziałek wynosiła 63,4 rubli, euro – 78,8 rubli.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/c/9/c90b6-00srbia.jpgСербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

15. decembar. – Primirje na istoku Ukrajine ne funkcioniše, zato EU treba da nastavi pritisak na Rusiju, − izjavio je šef diplomatije Litvanije Linas Linkjavičus.

15. decembar. – Danas u Moskovskom gradskom sudu kidnapovana Rusima ukrajinska žena-pilot Nadija Savčenko proglasila je štrajk glađu zbog toga što k njoj ne puštaju otolaringologa.

15. decembar. – U Gorlovki, na teritoriji koju kontrolišu ruski teroristi, lokalni stanovnici su jurišali na zgradu Kalinjinske rejonske administracije – počinju gladne bune.

15. decembar. – Služba bezbednosti zatvorila je kanal dostave vođama nezakonskih oružanih grupa takozvane "DNR" eksploziva za vršenje diverzija u zoni ATO i van njenih granica. U Zaporoškoj oblasti službenici SBU zaustavili su kamion sa 41 tonom materijala za pravljenje eksploziva.

15. decembar. – Krim je postao deo RF koja u skladu sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja ima nuklearno oružje, − izjavio je šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov. Dakle, Rusija je izjavila da ima puno pravo da smesti nuklearno oružje na Krimu.

15. decembar. – Militanti samoproklamovane "Donjecke narodne republike" izrazili su spremnost da vojnim putem prošire svoju vlast na čitavu Donjecku oblast. S takvom izjavom nastupio je takozvani "sekretar saveta bezbednosti" "Donjecke narodne republike" Oleksandr Hodakovski. Osim toga on je saopštio o postepenom uvođenju smrtne kazne u "republici".

15. decembar. – Ukrajina neće podnositi zahtev za članstvo u NATO u bliže vreme, mada premijer Arsenij Jacenjuk usmeren je na dobijanje punopravnog članstva Ukrajine u alijansi što pre.

15. decembar. – Savet EU odobrio je u principu predloge Visokog predstavnika EU po pitanjima spoljašnje i bezbednosne politike Federike Mogerini o uvođenju dodatnih ograničavajućih mera EU kao odgovoru na nezakonsku aneksiju Krima i Sevastopolja. Tehničke diskusije povodom njenog predloga su u toku.

15. decembar. – Ponedeljak, 15. decembar, postao je "crni" za rusku rublju – za dan nacionalna valuta je pala za više od 8%. Prema tempu devalvacije rublja je pre 15. decembra išla iza grivne. Od početka ove godine ruska valuta je izgubila u dolarskom ekvivalentu skoro 40% svoje vrednosti, ukrajinska – 46%. Maksimalna vrednost dolara ma Moskovskoj berzi u ponedeljak je iznosila 63,4 rublje, evra – 78,5 rublje.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/a/0/a0d30-000000000.jpgУкраїна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

15 грудня – Перемир'я на сході України не працює, тому ЄС потрібно продовжувати тиск на Росію, заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс

15 грудня – Сьогодні в Московському міському суді викрадена росіянами українська льотчиця Надія Савченко оголосила голодування у зв'язку з недопуском до неї лікаря отоларинголога

15 грудня – У Горлівці на території, яку контролюють російські терористи, місцеві жителі штурмували будівлю Калінінської райадміністрації – розпочинаються голодні бунти.

15 грудня – Служба безпеки перекрила канал постачання ватажкам незаконних воєнізованих формувань так званої "ДНР" вибухових речовин для вчинення диверсій у зоні АТО та за її межами. У Запорізькій області співробітники СБУ затримали вантажівку із 41 тонною речовини для виготовлення вибухівки.

15 грудня – Крим став частиною РФ, яка відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї має ядерну зброю, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Отож Москва заявила, що має повне право розміщати ядерну зброю у Криму.

15 грудня – Бойовики самопроголошеної "Донецької народної республіки" заявили про готовність військовим шляхом поширити свою владу на всю Донецьку область. З такою заявою виступив так званий "секретар ради безпеки" "Донецької народної республіки" Олександр Ходаковський. Крім того він заявив про поетапне введення смертної кари в "республіці".

15 грудня – Україна не буде подавати заявку на членство в НАТО ближчим часом, хоча прем'єр Арсеній Яценюк налаштований на отримання повноцінного членства України в альянсі якомога швидше.

15 грудня – Рада ЄС принципово схвалила пропозиції Високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні про запровадження додаткових обмежувальних заходів ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя. Технічні дискусії щодо її пропозиції тривають

15 грудня – Понеділок, 15 грудня, став "чорним" для російського рубля – за день національна валюта впала більш ніж на 8%. За темпами девальвації рубль до 15 грудня поступався тільки гривні: з початку цього року російська валюта втратила в доларовому вираженні майже 40% своєї вартості, українська – 46%. Максимальне значення долара в ході торгів на Московській біржі, в понеділок, становило 63,4 рубля, євро – 78,8 рубля.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика