на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

17.11.2014

 

Russia is threatening not only Ukraine, but also Georgia, Moldova and even Balkan countries


http://blog.img.pravda.com/images/doc/3/5/35033-00britanian.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/7/0/70869-00usa.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/2/e/2e471-00australia.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/1/f/1f677-00new0zeland.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/6/4/647cd-00canada.jpgU.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

November 17 – Russia is threatening not only Ukraine, but also Georgia, Moldova and even Balkan countries, said German Chancellor Angela Merkel in Sydney.

November 17 – 6 military were killed and 9 injured in Donbas in the last 24 hours, – informed NSDC spokesman Andriy Lysenko.

November 17 – In response to a decree by the President of Ukraine Petro Poroshenko on shutdown of banks and government agencies in self-proclaimed People's Republics of Donetsk and Luhansk, their authorities started working on bi-currency system Both self-proclaimed republics would like to start circulation of Ukrainian hryvnia and Russian ruble.

November 17 – Russian President Vladimir Putin could respond violently to public obstruction of world leaders at G20 summit, – said Russian political scientist Stanislav Belkovskiy.

November 17 – Before the beginning of 2015, Hungary and Slovakia will construct gas communication system, providing more opportunity for reverse gas supply to Ukraine.

November 17 – NATO Secretary General Jens Stoltenberg has said that his organization will take all the necessary steps in connection with Russian military aircraft presence in European airspace. Since the beginning of this year, NATO aircraft conducted approximately 100 interceptions of Russian military aircraft – three times more than last year.

November 17 – Ukraine has reduced its gas consumption compared to October 2013 by 27.2% (since June 2014 "Gazprom" has cut off Russian gas supply to Ukraine). Coal consumption in October 2014 has decreased compared to October 2013 by 34.5%. To meet the needs of thermal power plants as a result of closure of 80% of mines in Donbas, for the first time in a long time Ukraine began to import steam coal.

November 17- "DNR" and "LNR" fighters have the intention to demand that their "borders" be fixated boundaries of all terrritories of Donetsk and Luhansk regions. This was stated by one of the leaders of Donetsk fighters Denys Pushilin. Pushilin explained this in terms of "economic ties of the regions."

November 17 – The ex-advisor of the president, the former head of the Service of External Reconnaissance, General Mykola Malomuzh says that the fighters have substantially moved from the demarcation line which was set by the "Minsk Protocol". "In terms of the direction of the fighters due to the non-occuppied, not controlled territories, or as a result of fighting, they have moved some 20-30, and in some places 70 kilometers, from the line of demarcation of September 5. "Realistically, this is a seizure," said the general, "... we already know the plans and Russia is directing the fighting units of "DPR" and "LPR" on seizing new objects. These include the Donetsk Airport, Pisky, Avdiyivka, Shchastia, Debaltseve, Mariupol – 8 basically strategic objects aiming at fighting and Russian structures," noted Malomuzh. In his words, under the guise of humanitarian assistance, during all of last week, Russia brought "filled with amed technology tanks "Hrady" "Tiulpany", BTRs, and new contingents of special troops.

November 17 – In National Security and Defense Council of Ukraine they do not perceive the necessity of carrying out new negotiations similar to the ones in Minsk- Spokesperson of the National Security and Defense Council of Ukraine (RNBO) Information Center, Andriy Lysenko said "The Protocol signed in Minsk on September 5 and the Memorandum signed on Srptember 19, are the basis for regulating the conflict in Donbas. As long as they are not being fulfilled, there is no sense in signing a new document."

Wojciech Jakóbik

Winter Package: EU's success, Ukraine's surrender

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/4/0/40707-00france.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/5/6/56884-00belgique.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/b/db008-00sviss.jpgFrance, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

Le 17 novembre – "La Russie pose une menace non seulement à l'Ukraine, mais aussi à la Géorgie, la Moldavie et même aux pays des Balkans." a déclaré la chancelière allemande, Angela Merkel à Sydney (Australie).

Le 17 novembre – "Lors des dernières 24 heures, six militaires ont été tués et neufs sont blessés dans le Donbass." – déclaration du porte-parole du Conseil national de sécurité et défense, Andriy Lyssenko.

Le 17 novembre – En réponse au décret du Président de l'Ukraine, Petro Porochenko sur l'arrêt du travail des banques et des organismes gouvernementaux dans le "DNR" et "LNR", les autorités de "la République populaire de Donetsk" autoproclamée ont commencé à développer un double système de monnaie. Ils veulent lancer la circulation de la hryvnia ukrainienne et du rouble russe.

Le 17 novembre – "Le président russe, Vladimir Poutine pourrait avoir une réaction violente apres les affronts publics des autres dirigeants lors du sommet G20." a déclaré le politologue russe, Stanislav Belkovskiy.

Le 17 novembre – La Hongrie et la Slovaquie construiront un système combiné de communication de gaz avant début 2015, ce qui donnera plus de possibilités pour fournir du gaz inversé à l'Ukraine.

Le 17 novembre – Le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg a déclaré que son organisation prend toutes les mesures nécessaires pour surveiller l'intensification des vols des avions militaires russes dans l'espace aérien européen. Depuis le début de cette année, les avions de l'OTAN ont intercepté environ 100 avions militaires russes, trois fois plus que l'an dernier.

Le 17 novembre – La société russe Gazprom a arrêté la livraison du gaz à l'Ukraine depuis juin 2014. Au mois d'octobre 2014, l'Ukraine a réduit ses besoins de gaz de 27,2% par rapport à octobre 2013. En octobre 2014, la consommation de charbon a diminué de 34,5% par rapport à octobre 2013. L'arrêt de 80% des mines dans le Donbass signifie que l'Ukraine a du commencer à importer du charbon-vapeur pour répondre aux besoins de ses centrales thermiques.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!

http://blog.img.pravda.com/images/doc/b/f/bf3ec-00polska.jpgPolska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

17 listopada – Niebezpieczeństwo ze strony Rosji zagraża nie tylko Ukrainie, ale także Gruzji, Mołdawii, a nawet krajom bałkańskim, powiedziała kanclerz Angela Merkel w Sydney.

17 listopada – W ciągu poprzedniej doby na Donbasie zginęli 6 wojskowych, 9 żołnierzy rannych, poinformował rzecznik Centrum Informacyjnego RNBO Andrij Łysenko.

17 listopada – Władze samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej w odpowiedzi na dekret prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki o wstrzymaniu pracy banków i agencji rządowych na terenie DRL i ŁRL, zaczęły pracę nad wprowadzeniem systemu biwalutowego. W DRL i ŁRL chcą rozpocząć obieg ukraińskiej hrywny i rosyjskiego rubla.

17 listopada – Prezydent Rosji Władimir Putin może ostro zareagować na publiczną obstrukcję światowych liderów w czasie szczytu G-20 – rosyjski politolog Stanisław Biełkowski.

17 listopada – Węgry i Słowacja do początku 2015 roku wybudują system łączności gazociągów, co stworzy dodatkowe możliwości dla odwrotnej dostawy gazu dla Ukrainy.

17 listopada – Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że ta organizacja czyni wszelkie niezbędne kroki w związku z intensyfikacją nielegalnych lotów rosyjskich samolotów wojskowych w europejskiej przestrzeni powietrznej. Od początku tego roku samoloty NATO przeprowadziły około 100 przechwyceń rosyjskich samolotów wojskowych – trzykrotnie więcej, niż w ubiegłym roku.

17 listopada – Ukraina, która od czerwca 2014 roku pozostaje odłączoną przez "Gazprom" od dostaw rosyjskiego gazu, w październiku 2014 roku zmniejszyła zużycie tego paliwa w porównaniu z październikiem 2013 roku na 27,2%. Zużycie węgla w październiku 2014 spadło w porównaniu do października 2013 roku o 34,5%. Wstrzymanie działalności 80% kopalni na Donbasie spowodowało, że Ukraina po raz pierwszy od dłuższego czasu zaczęła importować węgiel energetyczny dla potrzeb elektrowni cieplnych.

Były szef sił NATO w Europie: Rosja ma trzy warianty dalszych działań na Ukrainie

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/4/d4a44-00italy.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/9/d9ae9-00vatikan.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/3/4/34229-00sviss.jpgItalia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

17 novembre – La minaccia da parte della Russia non riguarda solo l'Ucraina, ma anche la Georgia, la Moldova e i paesi balcanici, – ha detto il cancelliere Angela Merkel a Sidney.

17 novembre – Nel corso dell'ultima giornata, nel Donbas hanno perso la vita 6 militari ucraini, – ha detto il portavoce del Centro Informazioni del Consiglio di Sicurezza e di Difesa Nazionale Andrij Lysenko. – 9 soldati sono stati feriti.

17 novembre – Il governo dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donets'k, in risposta ad un decreto del presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko sulla chiusura delle banche e degli uffici pubblici nelle Repubbliche Popolari di Donets'k e di Luhans'k, ha iniziato a lavorare sull'introduzione di un doppio sistema monetario: della hrivna e del rublo russo.

17 novembre – Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe reagire male all'ostruzione pubblica da parte dei leader mondiali al vertice del G20, – ha detto il politologo russo Stanislav Belkovskij.

17 novembre – Entro l'inizio del 2015, l'Ungheria e la Slovacchia costruiranno un sistema di collegamento dei gasdotti che aprirà una nuova possibilità alla fornitura inversa del gas all'Ucraina.

17 novembre – Il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato che la sua organizzazione prende tutte le misure necessarie in relazione all'intensificarsi della circolazione di aerei militari russi nello spazio aereo europeo. Dall'inizio di quest'anno, gli aerei della NATO hanno intercettato circa 100 aerei militari russi: tre volte in più rispetto allo scorso anno.

17 novembre – L'Ucraina, che dal giugno 2014 è scollegata dalle forniture del gas russo dalla "Gazprom", a ottobre 2014 ha ridotto il proprio consumo rispetto al 2013 del 27,2%. Il consumo di carbone rispetto ad ottobre 2014 è diminuito del 34,5%. L'interruzione del lavoro del 80% delle miniere nel Donbas ha fatto sì che l'Ucraina iniziasse ad importare il carbone per soddisfare le esigenze delle centrali termoelettriche.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/c/9/c97f7-00deutchland.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/a/0a170-00osterreich.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/4/6/461d1-00sviss.jpgDeutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen:

17. November – Die Gefahr seitens Russland besteht nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Georgien, Moldau und auf der Balkanhalbinsel, sagte die Bundeskanzlerin Angela Merkel in Sydney.

17. November – In den letzten 24 Stunden kamen 6 Soldaten ums Leben und 9 wurden verletzt, meldete der Pressesprecher des Infozentrums des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsdienstes der Ukraine Andrij Lysenko.

17. November – Die Regierung der selbst proklamierten Volksrepublik Donezk begann die Einführung des doppelten Währungssystems als Antwort auf den Erlass des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko bezüglich der Schließung der Banken und staatlichen Einrichtungen auf den Territorien der Volksrepubliken Donezk und Luhansk. Diese Volksrepubliken beabsichtigen die ukrainische Hrywnja und den russischen Rubel in Umlauf zu bringen.

17. November – Der russische Präsident Wladimir Putin kann hart auf den öffentlichen Widerstand der Staatschefs bei G20-Gipfel reagieren, so der russische Politologe Stanislaw Bielkowskyj.

17. November – Ungarn und die Slowakei bauen bis Anfang 2015 ein System der Gas-Kommunikation, was reverse Gaslieferungen in die Ukraine zusätzlich ermöglicht.

17. November – Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg meldete, dass seine Organisation alle nötigen Schritte im Zusammenhang mit der Aktivierung der russischen Militärflugzeuge im europäischen Luftraum unternimmt. Anfang dieses Jahres haben die NATO-Luftstreitkräfte mehr als 100 russische Militärflugzeuge abgefangen, dreifach mehr als im letzten Jahr.

17. November – Die Ukraine, die seit Juni 2014 keine russischen Gaslieferungen von "Gasprom" bekommt, reduzierte ihren Gasgebrauch im Vergleich mit Oktober 2013 auf 27,2%. Der Kohlengebrauch im Oktober 2014 wurde im Vergleich mit Oktober 2013 auf 34,5% reduziert. Die Unterbrechung der Arbeit der Bergwerke auf Donbass führte dazu, dass die Ukraine zum ersten Mal seit langem die Kraftwerkskohle für die Bedürfnisse der Wärmekraftwerke importierte.

Torsten Krauel

Putins Russland endet als atomares Zwergenreich 

Wladimir Putin will sein Land zu neuer Größe führen, macht es aber zum Zwerg. Am Ende wird ein von Chinas Zentralbank beherrschtes Moskowiterreich stehen, dem auch Atomwaffen nichts mehr nützen.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/c/dcefb-00russian.jpgРоссия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

17 ноября – угроза со стороны России идет не только Украины, но и Грузии, Молдове и даже балканским странам, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в Сиднее

17 ноября – За прошедшие сутки на Донбассе погибли 6 военных – сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко – ранения получили 9 военнослужащих.

17 ноября – Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики в ответ на указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении работы банков и госучреждений в ДНР и ЛНР, начала разрабатывать введения бивалютной системы. В ДНР и ЛНР они хотят ввести обращение и украинской гривны и российского рубля.

17 ноября – Президент России Владимир Путин может жестко отреагировать на публичную обструкцию мировых лидеров на саммите G20 – российский политолог Станислав Белковский.

17 ноября – Венгрия и Словакия в начале 2015 построят систему сообщения газовых коммуникаций, даст дополнительную возможность для реверсивных поставок газа Украине.

17 ноября – Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его организация делает все необходимые шаги в связи с активизацией российских военных самолетов над европейским воздушным пространством. С начала этого года натовская авиация совершила около 100 перехватов российских военных самолетов – втрое больше, чем за прошлый год.

17 ноября – Украина, которая от июня 2014 отключена "Газпромом" от поставок российского газа, в октябре 2014 сократила потребление по сравнению с октябрем 2013 года на 27,2%. Потребление угля в октябре 2014 сократилось по сравнению с октябрем 2013 года на 34,5%. Остановка 80% шахт на Донбассе привела к тому, что Украина впервые за длительный период начала импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/8/f/8f6c6-000000000.jpgУкраїна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

17 листопада – Загроза з боку Росії йде не тільки Україні, а й Грузії, Молдові і навіть балканським країнам, сказала канцлер ФРН Ангела Меркель у Сіднеї

17 листопада – За минулу добу на Донбасі загинули 6 військових – повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко – поранення отримали 9 військовослужбовців.

17 листопада – Влада самопроголошеної Донецької народної республіки у відповідь на указ президента України Петра Порошенка про припинення роботи банків і держустанов в ДНР і ЛНР, почала розробляти введення бівалютної системи. В ДНР та ЛНР вони хочуть запровадити обіг і української гривні і російського рубля.

17 листопада – Президент Росії Володимир Путін може жорстко відреагувати на публічну обструкцію світових лідерів на саміті G20 – російський політолог Станіслав Бєлковський.

17 листопада – Угорщина і Словаччина до початку 2015 року побудують систему сполучення газових комунікацій, що дасть додаткову можливість для реверсних поставок газу Україні.

17 листопада – Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що його організація робить всі необхідні кроки у зв'язку з активізацією російських військових літаків над європейським повітряним простором. З початку цього року натовська авіація здійснила близько 100 перехоплень російських військових літаків – втричі більше, ніж за минулий рік.

17 листопада – Україна, яка від червня 2014 року відключена "Газпромом" від поставок російського газу, у жовтні 2014 року скоротила споживання порівняно із жовтнем 2013 року на 27,2%. Споживання вугілля у жовтні 2014 року скоротилося порівняно із жовтнем 2013 року на 34,5%. Зупинка 80% шахт на Донбасі призвела до того, що Україна вперше за тривалий період почала імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика