на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

1.10.2014

 

Just over a quarter of Belarus citizens expressed willingness to use arms in fight against Russia in case of aggression


http://blog.img.pravda.com/images/doc/a/a/aa88c-00britanian.jpg

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

October 1 – Delivery of military chevrons "People's Republic of Kharkiv" to the headquarters of "People's Republic of Luhansk was recorded – are they preparing to invade Kharkiv?

October 1 – Just over a quarter of Belarus citizens expressed willingness to use arms in fight against Russia in case of aggression – these are the results of the survey conducted by the Independent Institute of Socio-Economic and Political Studies. For even Belarusians feel the "welcoming grip of Russia's brotherly embrace".

October 1 – Leaders of Russian terrorist groups have sent a letter threatening regional Internet providers and requesting to block 27 national (Ukrainian) and local news sites. This is an attempt to introduce censorship in the occupied zone.

October 1 – Cabinet of Ministers of Ukraine has prohibited chemical companies-producers of mineral fertilizers from using natural gas for technological processes starting October 1st, 2014 and to the end of so called "heating season" [usually April 15th]. This also includes major gas consumers like fertilizer producing plant, which belongs to oligarch Dmytro Firtash.

October 1 – NATO will not tolerate Russia violating international norms and other obligations, – said newly appointed Secretary General of the North Atlantic Treaty Jens Stoltenberg

Bishop Gudziak on Ukraine war

Generation Maidan

Crimean Tatars have been targeted from the start of Russian occupation of Crimea. They have endured persecution and deportation and are now being denied their basic rights in occupied Crimea.

Story of young sniper in Azov battalion

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.http://blog.img.pravda.com/images/doc/5/6/56b62-00france.jpg

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 1 octobre – Les autorités ukrainiennes ont constaté une livraison au siège de la "République populaire de Louhansk – LNR" de colis contenant des chevrons militaires portant le nom de la "République populaire de Kharkiv". La Russie se prépare-t-elle à occuper la ville de Kharkiv?

Le 1 octobre – Un peu plus que le quart des habitants de la Biélorussie a dit qu'il faut faire parler les armes contre la Russie en cas d'agression – résultat de l'enquête de l'Institut indépendant d'études politiques et socio-économiques. Même les Biélorusses commencent à sentir "la chaleur" des accolades fraternelles de la Russie.

Le 1 octobre – Les dirigeants terroristes ont envoyé une lettre de menace aux fournisseurs de services Internet des régions occupées, en cherchant à bloquer 27 sites d'information ukrainiens et locaux. Il s'agit d'une tentative d'installer la censure dans les zones occupées.

Le 1 octobre – Le Cabinet des ministres ukrainien a interdit aux compagnies chimiques – c'est-à-dire aux producteurs d'engrais minéraux – d'utiliser le gaz naturel à des fins technologiques à partir du 1octobre jusqu'à la fin de la saison de chauffe. Ceci concerne les principaux consommateurs de gaz, à savoir les usines de production d'engrais qui appartiennent à l'oligarque, Dmytro Firtash.

Le 1 octobre – "L'OTAN ne tolérera pas que la Russie viole les lois internationales et ses obligations." a déclaré le nouveau secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!http://blog.img.pravda.com/images/doc/b/0/b040f-00polska.jpg

Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

1 października – Został zarejestrowany dowóz do siedziby sztabu "Ługańskiej Republiki Ludowej" ładunku szewronów wojskowych "Charkowskiej Republiki Ludowej". Rosja przygotowuje się poszerzyć okupację i na Charków? ładunek

1 października – Nieco ponad jedna czwarta mieszkańców Białorusi wyrazili gotowość walczyć z bronią w rękach przeciwko Rosji w przypadku agresji – wyniki sondażu Niezależnego Instytutu Badań Społeczno-Gospodarczych i Politycznych. Już nawet Białorusini odczuli "ciepło" braterskiego uścisku Rosji.

1 października – Hersztowie rosyjskich terrorystów wysłali list z pogróżkami pod adresem Internet service provider'ów swego regionu, zmuszając ich do zablokowania 27 ukraińskich i lokalnych zasobów wiadomości elektronicznych. Jest to próba wprowadzenia cenzury w sieci w strefie okupowanej.

1 października – Gabinet ministrów Ukrainy zakazał firmom chemicznym – producentom nawozów mineralnych wykorzystywać gaz ziemny do celów technologicznych od 1 października tego roku i końca sezonu grzewczego. Zakaz obejmuje głównych konsumentów gazu w kraju – fabryki nawozów sztucznych oligarchy Dmitrija Firtasza.

1 października – NATO nie będzie tolerować naruszania norm międzynarodowych przez Rosję i jej zobowiązań, powiedział nowo mianowany sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

30 września – Na dzień dzisiejszy władze ukraińskie i aktywiści społeczeństwa obywatelskiego dostarczyły do wschodnich regionów Ukrainy 13 milionów 817 tysięcy ton ładunku pomocy humanitarnej – rzecznik Centrum Informacyjnego RNBO Andrij Łysenko.

30 września – Doniecki Uniwersytet Narodowy Ukrainy, zajęty przez rosyjskich terrorystów na terytoriach okupowanych, został przeniesiony do miasta Winnicy. Wykłady zostaną wznowione od 3 października 2014 roku.

30 września – Rosyjscy terroryści masowo grabią samochody i mieszkania obywateli ukraińskich na terytoriach okupowanych – rzecznik Centrum Informacyjnego RNBO Andrij Łysenko.

30 września – Gwardia Narodowa Ukrainy zakupiła 600 jednostek ciężkiego sprzętu bojowego, 100 z nich już dostarczeni w bataliony, walczące w strefie ATO – premier Arsenij Jaceniuk.

30 września – Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeszkodziła rosyjskim służbom specjalnym porwanie z terytorium Ukrainy wojskowego samolotu SU-24M.

30 września – W północnej części miasta Doniecka trwają aktywne działania wojenne – urząd prezydenta Doniecka. Terytorium lotniska Doniecka pozostaje pod kontrolą ATO, ale rosyjskie ataki terrorystyczne nie ustają. Rzecznik Centrum Informacyjnego RNBO Andrij Łysenko poinformował, że zwiększyła się liczba ostrzałów dzielnic mieszkalnych w miastach Donbasu. Tak wygląda "rozejm po rosyjsku".

30 września – Rosyjscy wojskowi nadal znajdują się na terytorium Ukrainy – oficjalny rzecznik wojskowy NATO Lieutenant-Colonel Jay Janzen. – Około 20 tysięcy żołnierzy wciąż znajdują się w pobliżu granicy z Ukrainą.

30 września – W sierpniu wielkość państwowego i gwarantowanego przez państwo długu publicznego wyniosła 63,7% PKB.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.http://blog.img.pravda.com/images/doc/7/9/798dc-00italy.jpg

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

1 ottobre – E' stata registrata la consegna di una spedizione di galloni militari della "Repubblica Popolare di Kharkiv" nella sede della "Repubblica Popolare di Luhans'k". Si stanno preparando ad estendere l'occupazione anche alla regione di Kharkiv?

1 ottobre – Più di un quarto degli abitanti della Bielorussia hanno espresso la loro prontezza a combattere contro la Russia in caso di sua invasione, – risultati dell'indagine dell'Istituto indipendente di Studi socio-economici e politici. Ora anche i bielorussi hanno percepito il "calore" dell'abbraccio fraterno della Russia.

1 ottobre – I leader dei terroristi russi hanno inviato una lettera contenente minacce ai provider di internet nelle loro zone, imponendo loro di bloccare 27 siti elettronici di notizie. Si tratta di un tentativo di introdurre la censura nelle zone occupate.

1 ottobre – Il governo ha vietato alle aziende chimiche produttrici di concimi minerali di utilizzare il gas naturale per fini tecnologici a partire dal 1 ottobre a.c. fino alla fine della stagione del riscaldamento. Ciò è riferito ai maggiori consumatori del gas – le aziende dell'oligarca Dmytro Firtash.

1 ottobre – La NATO non tollererà la violazione da parte della Russia delle norme internazionali e degli obblighi da essa assunti, – ha detto il neo Segretario Generale dell'Alleanza dell'Atlantico del Nord Jens Stoltenberg.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.http://blog.img.pravda.com/images/doc/3/9/39c0f-00deutchland.jpg

Deutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen;

Russland hat einen Akt der Agression gegenüber der Ukraine begangen, indem es die Krim annektierte. Nun hat es terroristische Saboteurgruppen in die Ostukraine eingeschleust. Das Ziel ist, die legale Präsidentschaftswahlen in der Ukraine zu verhindern. Deswegen wird das Leben im Osten der Ukraine zum Albtraum inmitten von Europa gemacht. Vor unseren Augen wird das Land zerstört. Daher nehmen wir unser Mut zusammen, um Sie über die Ereignisse in der Ukraine zu informieren. Das ist nur ein Standpunkt, obwohl wir versuchen, objektiv zu sein.

1. Oktober – Man hat die Lieferung von Fahnen mit der Aufschrift "Charkiwer Volksrepublik" an den Stab der "Lugansker Volksrepublik" beobachtet. Bereiten sich die Terroristen auf die Okkupation von Charkiw vor?

1. Oktober- Mehr als ein Viertel der weißrussischen Bürger gibt an, im Falle einer russischen Aggression eine Waffe zur Hand zu nehmen. Das zeigt eine Umfrage, die vom Unanhängigen Institut für sozial-wirtschaftliche und politische Untersuchungen durchgeführt wurde. Sogar die Weißrussen haben die "Wärme" der brüderlichen Umarmungen Russlands gespürt.

1. Oktober – Die Anführer der russischen Terroristen haben Drohbriefe an die Adressen lokaler Internetanbieter geschickt mit der Anforderung 27 ukrainische und lokale Nachrichten-Web-Seiten zu blockieren. Das ist ein Versuch der Einführung von Zensur in den besetzten Regionen.

1. Oktober – Die ukrainische Regierung hat Chemiebetrieben, die Kunstdünger herstellen, ab dem 1. Oktober dieses Jahres bis zum Ende der Heizungssaison verboten, Erdgas für technologische Ziele zu verwenden. Das betrifft die größten Gaskonsumenten: die Kunstdüngerbetriebe, die dem Oligarchen Dmytro Firtasch gehören.

1. Oktober – Die NATO wird den Verstoß Russlands gegen internationale Normen und auf sich genommene Verpflichtungen nicht dulden, so der neu ernannte NATO-Generalsekräter Jens Stoltenberg.

Altkanzler Schröder

Ich bin ein Russland-Versteher

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.http://blog.img.pravda.com/images/doc/c/d/cdb8a-00srbia.jpg

Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

Kad su 1938. Velika Britanija i Nemačka predale Čehoslovačku Hitleru, u njihovu kuću nije došao mir, već je došao rat. Kad su 1941. SAD mislile da je rat negde daleko u Evropi, Perl Harbor je podsetio da je on kod njih u kući. Kada 2008. Evropa i Amerika nisu podržale Gruziju, onda je rat prišao bliže Parizu i Berlinu – u Ukrajinu. Kada 2014. Evropa i Amerika nikako ne mogu da se usude da podrže Ukrajinu, rat je došao u njihove holandske, britanske, belgijske, nemačke, australijske porodice. Od rata i nezadržive agresije ne možeš da pobegneš, ne možeš da se otkupiš – oni će doći kod tebe, ako im se ne suprotstaviš sa svom mogućom odlučnošću.

1. oktobar. – Zabeleženo je da su u štab "Luganske narodne republike-LNR" doneli partiju vojnih ševrona "Harkovske narodne republike" – spremaju se da prošire okupaciju na Harkov?

1. oktobar. – Malo više od četvrtine stanovnika Belorusije izjavili su o svojoj spremnosti da se bore sa oružjem u rukama protiv Rusije u slučaju njene agresije – rezultati ispitivanja Nezavisnog instituta socijalno-ekonomskih i političkih istraživanja. Čak su i Belorusi osetili "toplinu" bratskog zagrlajja Rsuije.

1. oktobar. – Lideri ruskih terorista uputili su dopis sa pretnjama internet-provajderima svog regiona, tražeći da oni blokiraju 27 ukrajinskih i lokalnih elektronskih resursa vesti. To je pokušaj da se na okupiranoj teritoriji uvede cenzura.

1. oktobar. – Kabinet ministara zabranio je hemijskim preduzećima – proizvođačima mineralnog đubriva da koriste plin za tehnološke potrebe od 1. oktobra tekuće godine i do kraja sezone grejanja. To se tiče glavnih potrošača gasa – fabrika mineralnog đubriva oligarha Dmitra Firtaša.

1. oktobar. – NATO neće tolerisati kršenje Rusijom međunarodnih normi i preuzetih obaveza, izjavio je novopostavljeni generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg.

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.http://blog.img.pravda.com/images/doc/c/e/ce731-00russian.jpg

Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

1 октября – Зафиксированна доставка в штаб "Луганской народной республики – ЛНР" партии военных шевронов "Харьковской народной республики" – готовятся оккупацию Харькова?

1 октября – Чуть больше четверти жителей Беларуси заявили о готовности выступить с оружием в руках против России в случае ее агрессии – результаты опроса Независимого института социально-экономических и политических исследований. Уже даже белорусы почувствовали "тепло" братских объятий России.

1 октября – Лидеры российских террористов направили письмо с угрозами в адрес интернетпровайдерив своего региона, требуя заблокировать 27 украинских и местных электронных ресурсов новостей. Это попытка ввести в оккупированной зоне цензуру.

1 октября – Кабинет министров запретил химическим предприятиям – производителям минеральных удобрений использовать природный газ для технологических нужд с 1 октября текущего года и до конца отопительного сезона. Это касается главных потребителей газа – заводов минеральных удобрений олигарха Дмитрия Фирташа.

1 октября – НАТО не потерпит нарушения Россией международных норм и взятых на себя обязательств, заявил новоназначенный генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.http://blog.img.pravda.com/images/doc/a/7/a75c5-000000000.jpg

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

1 жовтня – Зафіксована доставка в штаб "Луганської народної республіки – ЛНР" партії військових шевронів "Харківської народної республіки" – готуються поширити окупацію і на Харків?

1 жовтня – Трохи більше чверті жителів Білорусі заявили про готовність виступити зі зброєю в руках проти Росії в разі її агресії – результати опитування Незалежного інституту соціально-економічних і політичних досліджень. Вже навіть білоруси відчули "тепло" братських обіймів Росії.

1 жовтня – Лідери російських терористів направили листа з погрозами на адреси інтернетпровайдерів свого регіону, вимагаючи заблокувати 27 українських та місцевих електронних ресурсів новин. Це спроба запровадити в окупованій зоні цензуру.

1 жовтня – Кабінет міністрів заборонив хімічним підприємствам – виробникам мінеральних добрив використовувати природний газ для технологічних потреб з 1 жовтня поточного року і до кінця опалювального сезону. Це стосується головних споживачів газу – заводів мінеральних добрив олігарха Дмитра Фірташа.

1 жовтня – НАТО не терпітиме порушення Росією міжнародних норм та взятих на себе зобов'язань, заявив новопризначений генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика