на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

20.08.2014

 

2.1 thousand people have died in Donbas as a result of Russian aggression


http://blog.img.pravda.com/images/doc/7/1/71379-00britanian.jpg

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

August 20 – 22 thousand people have fled the cities of Donetsk and Luhansk last week; almost 350 thousand people have left their homes since the conflict began, – informs the UN.

August 20 – 2.1 thousand people have died in Donbas as a result of Russian aggression, – informs the UN.

August 20 – For 18 days now, the city of Luhansk has no electricity and water supply, no ability to communicate with the outside world – all of this in circumstances of continuous fighting. Significant parts of Luhansk have been liberated by Ukrainian troops. Despite their best efforts, Ukrainian authorities have yet been unable to restore water supply in the city.

August 20 – National Guard Battalion "Donbas" is fighting a bloody battle for the strategic city of Ilovaisk located between Donetsk and Lugansk. Russian terrorists are executing continuous counter-attacks – they too understand how important it is to remain in this city. 5 Russian paratroopers were detained in Ilovaisk. Russia, of course, wants nothing to do with it.

August 20 – German holding company E.ON has begun supplying gas to Ukraine via Odesa Port Plant, which belongs to Ukrainian oligarch Dmytro Firtash.

August 20 – In what has lately become a tradition, Russian Armed Forces are carrying out a number of "large-scale military exercises" in various parts of the country, involving thousands of servicemen and several hundred units of various military equipment.

August 20 – In Moscow, on August 20th a blue-and-yellow banner was fastened to the Soviet star (also painted blue to resemble Ukrainian flag) atop the spire of one of Stalin-era skyscrapers on Kotelnicheskaya Embankment. Russian police have arrested 4 youth regarding the incident.

August 20 – Only 40-45% of the insurgents fighting in the Donbas, are citizens of Ukraine, – stated the Head of "Information resistance" group Dmytro Tymchuk.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.http://blog.img.pravda.com/images/doc/e/2/e240a-00france.jpg

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 20 août – 22.000 personnes ont quitté les villes de Donetsk et Louhansk depuis une semaine; au début du conflit, près de 350.000 personnes ont abandonné leurs maisons dans ces villes. – l'ONU.

Le 20 août – 2.100 personnes sont mortes dans le Donbass à cause de l'agression russe.- l'ONU.

Le 20 août – Cela fait 18 jours que les habitants de Louhansk vivent sans électricité, eau et communications à cause des combats continus. Les troupes ukrainiennes ont libéré une grande partie de Louhansk. Les autorités ukrainiennes n'arrivent pas à rétablir l'approvisionnement en eau.

Le 20 août – Le bataillon de la Garde nationale "Donbass" est engagé dans des combats violents pour la ville stratégique d'Ilovaysk, située entre Donetsk et Louhansk. Les terroristes russes continuent de contrattaquer. Ils ont compris l'importance stratégique de cette ville. Trois militaires russes ont été capturés à Ilovaysk. La Russie, bien sûr, ignore tout...

Le 20 août – La société allemande E.On a commencé à fournir du gaz à l'Ukraine. Elle l'a acheminé à l'usine portuaire d'Odessa, propriété de l'oligarque ukrainien, Dmytro Firtash.

Le 20 août – Comme d'habitude, les forces armées russes mènent de nombreux exercices militaires à grande échelle dans diverses régions du pays; des milliers de soldats et des centaines de véhicules militaires y participent.

Le 20 août – Le matin, un drapeau ukrainien a été accroché sur le gratte-ciel stalinien situé sur le quai Kotelnicheskiy à Moscou où résident l'élite poutinienne; l'étoile au sommet du bâtiment a été repeinte en bleu et jaune. La police russe a arrêté quatre jeunes hommes.

Le 20 août – "Seulement 40-45% des terroristes qui combattent dans le Donbass sont des citoyens ukrainiens." – déclaration du directeur du groupe "Informatsiyny Sprotyv" (Information et Résistance), Dmytro Tymtchouk.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!http://blog.img.pravda.com/images/doc/7/f/7f9f2-00polska.jpg

Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

20 sierpnia – W zeszłym tygodniu z Doniecka i Ługańska uciekli 22 tys. mieszkańców, a w ogóle od początku konfliktu na wschodzie Ukrainy swoje domy porzucili prawie 350 tysięcy uciekinierów – ONZ.

20 sierpnia – Na Donbasie w wyniku rosyjskiej agresji zginęli do dziś 2,1 tys. ludzi – ONZ.

20 sierpnia – Ługańsk przez 18 dni żyje bez elektryczności, wody i łączności w warunkach ciągłych działań wojskowych. Duża część miasta już uwolniona przez wojsko ukraińskie. Pomimo starań władz ukraińskich przywrócić dostawę wody w mieście nie udaje się.

20 sierpnia – Batalion Gwardii Narodowej "Donbas" prowadzi krwawą walkę o strategiczne miasto Iłowajsk między Donieckiem i Ługańskiem. Rosyjscy terroryści ciągle kontratakują – dla nich duże znaczenie ma utrzymanie tego miasta jak węzła komunikacyjnego. W Iłowajsku przez ukraińskie siły ATO schwyceni 5 rosyjskich spadochroniarzy-terrorystów. Rosja, oczywiście, nic o tym nie wie.

20 sierpnia – Niemiecki koncern E.On zaczął dostawę gazu na Ukrainę, jego klientem została Odesska Fabryka Przyportowa, własność ukraińskiego oligarchy Dmytra Firtasza.

20 sierpnia – A siły zbrojne Rosji tradycyjnie prowadzą liczne ćwiczenia na dużą skalę w różnych częściach kraju, w nich uczestniczą tysiące żołnierzy i setki pojazdów wojskowych.

20 sierpnia – W Moskwie na czubku stalinowskiego wieżowca na nabrzeżu Kotelnickim, w którym mieszkają elity putinowskie, rano została wywieszona ukraińska flaga, a gwiazdę na górze pomalowano w jej barwach. Rosyjska policja aresztowała czterech młodych ludzi, którym zagraża za to trzy lata więzienia.

20 sierpnia – Tylko 40-45% bojowników, którzy walczą na Donbasie, są obywatelami Ukrainy – szef Grupy Analitycznej "Opór Informacyjny" D. Tymczuk.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.http://blog.img.pravda.com/images/doc/8/5/85b96-00italy.jpg

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

20 agosto – Nel corso dell'ultima settimana, le città di Donets'k e di Luhans'k sono state lasciate da 22 mila persone, e durante tutto il corso del conflitto quasi 350 mila persone hanno lasciato le loro case, – comunica l'ONU.

20 agosto – Nel Donbas, a causa dell'aggressione russa, sono morte più di 2,1 mila persone, – comunica l'ONU.

20 agosto – Sono 18 giorni che Luhans'k è senza luce, senz'acqua e senza rete ed è arena di continui combattimenti. Gran parte della città di Luhans'k è già stata liberata dalle truppe ucraine. Nonostante tutti gli sforzi delle autorità ucraine di ripristinare la fornitura dell'acqua in città, ciò al momento non è possibile.

20 agosto – Il battaglione "Donbas" della Guardia Nazionale è coinvolto in una sanguinosa battaglia per la città strategica di Ilovais'k che si trova tra Donets'k e Luhans'k. I terroristi russi contrattaccano continuamente – sanno qual è il significato che il controllo di questa città assume. Ad Ilovais'k sono stati catturati 5 paracadutisti russi. Ovviamente, la Russia non ne sa nulla.

20 agosto – La società tedesca E.On ha iniziato a fornire gas all'Ucraina. Il suo cliente è una fabbrica portuale di Odesa che appartiene all'oligarca ucraino Dmytro Firtash.

20 agosto – Intanto le forze armate russe continuano ad effettuare una serie di esercitazioni in varie parti del Paese, alle quali partecipano migliaia di soldati e qualche centinaio di veicoli militari.

20 agosto – A Mosca, sulla cima di un alto edificio staliniano sul lungofiume Kotelnicheskaja, zona in cui risiede l'elite putiniana, è stata posta una bandiera ucraina e la stella sulla cima dell'edificio è stata dipinta con i colori della bandiera. La polizia russa ha arrestato quattro giovani.

20 agosto – Solo il 40-45% dei militanti che combattono nel Donbas sono cittadini ucraini, – ha detto il capo del gruppo "Informatsiinyi Sprotyv" Dmytro Tymchuk.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.http://blog.img.pravda.com/images/doc/3/9/39100-00deutchland.jpg

Deutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen;

Russland hat einen Akt der Agression gegenüber der Ukraine begangen, indem es die Krim annektierte. Nun hat es terroristische Saboteurgruppen in die Ostukraine eingeschleust. Das Ziel ist, die legale Präsidentschaftswahlen in der Ukraine zu verhindern. Deswegen wird das Leben im Osten der Ukraine zum Albtraum inmitten von Europa gemacht. Vor unseren Augen wird das Land zerstört. Daher nehmen wir unser Mut zusammen, um Sie über die Ereignisse in der Ukraine zu informieren. Das ist nur ein Standpunkt, obwohl wir versuchen, objektiv zu sein.

"Die alte Strategie der NATO funktioniert nicht mehr"

Karl Schlögel im Gespräch mit Bettina Klein

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.http://blog.img.pravda.com/images/doc/9/a/9ab82-00srbija.jpg

Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

Kad su 1938. Velika Britanija i Nemačka predale Čehoslovačku Hitleru, u njihovu kuću nije došao mir, već je došao rat. Kad su 1941. SAD mislile da je rat negde daleko u Evropi, Perl Harbor je podsetio da je on kod njih u kući. Kada 2008. Evropa i Amerika nisu podržale Gruziju, onda je rat prišao bliže Parizu i Berlinu – u Ukrajinu. Kada 2014. Evropa i Amerika nikako ne mogu da se usude da podrže Ukrajinu, rat je došao u njihove holandske, britanske, belgijske, nemačke, australijske porodice. Od rata i nezadržive agresije ne možeš da pobegneš, ne možeš da se otkupiš – oni će doći kod tebe, ako im se ne suprotstaviš sa svom mogućom odlučnošću.

20. avgust. – Tokom prošle sedmice gradove Donjeck i Lugansk napustile su 22 hiljade ljudi, a od početka konflikta svoje domove je napustilo skoro 350 hiljada osoba. – OUN.

20. avgust – Na Donbasu obzirom na rusku agresiju poginulo je već 2,1 hiljade ljudi, − OUN.

20. avgust. – Lugansk već 18 dana živi bez struje, vode i sredstava komunikacije i u uslovima neprekidnih vojnih dejstava. Pored svih napora ukrajinske vlade ne uspevaju ponovo uspostaviti snabdevanje grada vodom.

20. avgust. – Bataljon Nacionalne garde "Donbas" vodi krvave borbe za strategijski grad Ilovajsk između Donjecka i Luganska. Ruski teroristi stalno prave kontranapade – razumeju koliko je važno sačuvati kontrolu nad tim gradom. U Ilovajsku su zarobili 5 ruskih boraca. Rusija o tome, naravno, ništa ne zna.

20. avgust. – Nemački koncern E.On počeo je da isporučuje gas u Ukrajinu. Njegova mušterija je Odeska lučka fabrika koja pripada ukrajinskom oligarhu Dmitru Firtašu.

20. avgust. – A oružane snage Rusije kao i obično vrše niz vežbi velikih razmera u različitim delovima zemlje. U vežbama učestvuju hiljade vojnika i nekoliko stotina jedinica tehnike.

20. avgust. – U Moskvi na šiljku staljinske višespratnice na Koteljničeskom keju, u kojoj stanuje putinovska elita, ujutro 20. avgusta okačili su ukrajinsku zastavu i obojili zvezdu na šiljku zgrade u boje ukrajinske zastave. Ruska policija je uhapsila 4 mladih ljudi.

20. avgust. – Samo 40-45% terorista koji ratuju na Donbasu to su državljani Ukrajine, − rukovodilac analitičke grupe "Informativni otpor" Dmitro Timčuk.

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/7/d7c1d-00hrvatsko.jpg

Hrvatska

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane kolegice i kolege!

Međunarodna zaklada "Renesansa", Kijev: Dragi prijatelji!

U Ukrajini već traje konflikt. Zato se usuđujemo da vas informiramo o događanjima u Ukrajini. Ovo je još jedna točka gledišta. Trudit ćemo se biti objektivni.

20. kolovoz. – Tijekom prošlog tjedna gradove Donjeck i Lugansk napustile su 22 tisuće ljudi, a od početka konflikta svoje domove je napustilo skoro 350 tisuća osoba. – UN.

20. kolovoz – Na Donbasu obzirom na rusku agresiju poginulo je već 2,1 tisuće ljudi, − UN.

20. kolovoz. – Lugansk već 18 dana živi bez struje, vode i sredstava komunikacije i u uslovima neprekidnih vojnih djelovanja. Pored svih napora ukrajinske vlade ne uspjevaju ponovno uspostaviti opskrbu grada vodom.

20. kolovoz. – Bataljon Nacionalne garde "Donbas" vodi krvave borbe za strategijski grad Ilovajsk između Donjecka i Luganska. Ruski teroristi stalno prave kontranapade – razumiju koliko je važno sačuvati kontrolu nad tim gradom. U Ilovajsku su zarobili 5 ruskih vojnika (padobranaca). Rusija o tome, naravno, ništa ne zna.

20. kolovoz. – Njemački koncern E.On počeo je da isporučuje plin u Ukrajinu. Njegova mušterija je Odeska lučka fabrika koja pripada ukrajinskom oligarhu Dmitru Firtašu.

20. kolovoz. – A naoružane snage Rusije kao i obično vrše niz vježbi velikih razmjera u različitim djelovima zemlje. U vježbama sudjeluju tisuće vojnika i nekoliko stotina jedinica tehnike.

20. kolovoz. – U Moskvi na šiljku staljinske višekanice na Koteljničeskom keju, u kojoj stanuje putinovska elita, ujutro 20. kolovoza objesili su ukrajinsku zastavu i obojili zvjezdu na šiljku zgrade u boje ukrajinske zastave. Ruska policija je uhapsila 4 mladih ljudi.

20. kolovoz. – Samo 40-45% terorista koji ratuju na Donbasu to su državljani Ukrajine, − rukovoditelj analitičke grupe "Informacijski otpor" Dmitro Timčuk.http://blog.img.pravda.com/images/doc/8/b/8b961-00russian.jpg

Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

20 августа – За прошедшую неделю города Донецк и Луганск оставили 22 тысячи человек, а с начала конфликта свои дома покинули почти 350 тысяч человек – ООН

20 августа – На Донбассе из-за российской агрессии погибли уже 2,1 тысячи человек – ООН.

20 августа – Луганск уже 18 дней живет без света, воды и связи и в условиях непрекращающихся боевых действия. Значительная часть Луганска уже освобождена украинским войсками. Несмотря на все усилия украинской власти восстановить водоснабжение в городе не удается.

20 августа – батальона Национальной гвардии "Донбасс" ведет кровавые бои за стратегический город Иловайск между Донецком и Луганском. Русские террористы постоянно контратакуют – понимают какое значение имеет удержание этого города. В Иловайске взяли в плен 5 российских десантников. Россия, конечно, ни при чем.

20 августа – Немецкий концерн E.On начал поставлять газ в Украину, его клиентом стал Одесский припортовый завод, который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

20 августа – А вооруженные силы России традиционно проводят ряд масштабных учений в разных частях страны, в которых вовлечены тысячи военнослужащих и несколько сотен единиц техники.

20 августа – В Москве на шпиле сталинского высотного дома на Котельнический набережной в котором проживает путинская элита утром 20 августа вывесили украинский флаг и покрасили звезду на шпиле дома в цвета украинского флага. Российская полиция арестовала 4 молодых людей.

20 августа – Только 40-45% боевиков, которые воюют на Донбассе, являются гражданами Украины – руководитель аналитической группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.http://blog.img.pravda.com/images/doc/b/c/bc2aa-000000000.jpg

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

20 серпня – За минулий тиждень міста Донецьк і Луганськ залишили 22 тисячі людей, а з початку конфлікту свої домівки покинули майже 350 тисяч осіб – ООН

20 серпня – На Донбасі з голяду на російську агресію загинуло вже 2,1 тисячі людей – ООН.

20 серпня – Луганськ уже 18 днів живе без світла, води і зв'язку і в умовах безперервних бойових дії. Значна частина Луганська вже звільнена українськими військами. Попри всі зусилля української влади відновити водопостачання у місті не вдається.

20 серпня – Батальйону Національної гвардії "Донбас" веде криваві бої за стратегічне місто Іловайськ між Донецьком та Луганськом. Російські терористи постійно контратакують – розуміють яке значення має утримання цього міста. В Іловайську взяли в полон 5 російських десантників. Росія, звісно, про це нічого не знає.

20 серпня – Німецький концерн E.On почав поставляти газ в Україну, його клієнтом став Одеський припортовий завод, який належить українському олігарху Дмитру Фірташу.

20 серпня – А збройні сили Росії традиційно проводять ряд масштабних навчань у різних частинах країни, до яких залучено тисячі військовослужбовців і кілька сотень одиниць техніки.

20 серпня – У Москві на шпилі сталінського висотного будинку на Котельнічеській набережній у якому проживає путінська еліта вранці 20 серпня вивісили український прапор та помалювали зірку на шпилі будинку у кольори українського прапора. Російська поліція арештувала 4 молодих людей.

20 серпня – Тільки 40-45% бойовиків, які воюють на Донбасі, є громадянами України – керівник аналітичної групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика