на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

22.08.2014

 

145 trucks of the so-called Putin's "humanitarian convoy" have crossed Ukrainian border from Russia


U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

August 22 – 145 trucks of the so-called Putin's "humanitarian convoy" have crossed Ukrainian border from Russia, – informs State Border Guard Service of Ukraine. A total of 262 trucks were put together for Ukraine – they started travelling towards Ukraine in a column on Friday, having received no permission for entry from official Kyiv and not accompanied by the International Committee of the Red Cross. Neither Ukrainians, nor the Red Cross has any information about the cargo approaching Ukraine from Russia, – said the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine – "We consider this an act of another flagrant violation of the key principles of international law, including inviolability of borders and non-interference in the internal affairs of another state as well as honest fulfillment of international obligations by the Russian Federation". "We do call this a direct invasion, these are military vehicles cynically disguised as Red Cross cargo", – stated the Head of the Security Service of Ukraine Valentyn Nalyvaichenko.

August 22 – Russia expects that its trucks with so-called "humanitarian aid" will be destroyed, stated the Prime Minister of Ukraine Arseniy Yatsenyuk. What would happen if Putin shoot down this convoy using his terrorists on the ground?

August 22 – "We have information that before the start of military actions against Ukraine, they (the Russians – editor) will destroy the "fifth column" in Crimea. For them "fifth column" are Crimean Tatars. We even know that they have compiled lists of people who should disappear or be killed – and first of all these are Majlis members", – said the leader of Crimean Tatars Mustafa Dzhemilev.

August 22 – ATO forces have destroyed 11 "Grad" multiple rocket launchers, 3 tanks and 5 infantry fighting vehicles as well as killed approximately 100 insurgents near the town of Snizhne. A tough battle is continuing in the city of Ilovaisk.

August 22 – With deep sorrow just learned about Lithuania's honorary consul in Lugansk Mr Mykola Zelenec kidnapped &brutaly killed by terrorists there – minister of Foreign Affairs of Lithuania Linas Linkevicius.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 22 août – "145 camions du soi-disant "convoi humanitaire" de Poutine ont traversé lé frontière ukrainienne." – déclaration du Service des gardes-frontières de l'Ukraine.

"La Russie a envoyé 262 camions vers l'Ukraine; une colonne a commencé à rouler vers la frontière ukrainienne sans le consentement de Kyiv et sans l'accord du Comité international de la Croix-Rouge. Ni l'Ukraine ni la Croix-Rouge ne savent ce qui se trouve à l'intérieur des camions qui ont quitté la Russie pour l'Ukraine." – a déclaré le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine "Nous considérons que c'est de nouveau une violation flagrante des principes fondamentaux du droit international, y compris l'inviolabilité des frontières et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un état et dans la mise en œuvre consciencieuse de ses obligations internationales."

"Nous appelons ceci une invasion directe; sous le couvert ouvertement cynique de la Croix-Rouge, les véhicules militaires se sont déguisés en convoi humanitaire avec des documents quelconques." – déclaration du directeur du Service de sécurité ukrainien, Valentyn Nalyvaytchenko.

Le 22 août – "La Russie attend que ses camions avec le soi-disant "aide humanitaire" soient détruits." a annoncé le Premier ministre de l'Ukraine, Arseniy Iatseniouk. Qu'arrivera-il si les terroristes poutiniens tirent sur ce convoi?

Le 22 août – "Nous avons des informations que, avant le début des hostilités en Ukraine, les Russes veulent détruire la "cinquième colonne" en Crimée; ils font référence aux Tatars de Crimée. Nous savons qu'ils font des listes de personnes qui devraient disparaître ou être tués, et les premiers seront tous les membres du Mejlis." – a déclaré le leader des tatars de Crimée, Mustafa Dzemiliev.

Le 22 août – Près de la ville de Snizhne, les forces de l'ATO ont détruit 11 systèmes Grad, 3 chars et 5 véhicules blindés d'infanterie terroristes, et ont tué environ 100 militants pro-russes. Des combats violents se poursuivent dans la ville d'Ilovaysk.

Le 22 août – Le ministre de Affaires étrangères de la Lituanie, Linas Linkevicius, vient d'annoncer que Mykola Zelenec, Consul honoraire de la Lituanie à Louhansk a été assassiné par les terroristes pro-russes.

Poutine et l'Ukraine: une guerre pour la domination politique du monde

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

22 sierpnia – Ukraińską granicę bez żadnego pozwolenia przekroczyły 145 rosyjskich ciężarówek tzw. "konwoju humanitarnego" Putina – Państwowa Straż Graniczna Ukrainy.
Ogółem Rosja przygotowała 262 pojazdy dla Ukrainy, kolumna których w piątek wdarła się w Ukrainę bez zgody Kijowa i bez asysty Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Ukraińskiej stronie i Czerwonemu Krzyżowi nie znana zawartość ciężarówek, które wjechały z Rosji na Ukrainę – oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. – "Uważamy ten akt kolejnym rażącym naruszeniem przez Federację Rosyjską podstawowych zasad prawa międzynarodowego, w tym nienaruszalności granic i nieingerencji w wewnętrzne sprawy innych państw i sumiennego dotrzymania zobowiązań międzynarodowych". "Nazywamy to bezpośrednią inwazją. Pod cyniczną przykrywką Czerwonego Krzyża są wojskowe pojazdy z fikcyjnymi dokumentami" – szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wałentyn Naływajczenko.


22 sierpnia – Federacja Rosyjska oczekuje, że jej ciężarówki z tak zwaną "pomocą humanitarną" zostaną zniszczone – premier Ukrainy Jaceniuk. Co się stanie, kiedy Putin rękami swoich terrorystów rozstrzela ten konwój?

22 sierpnia – "Mamy informację, że przed rozpoczęciem działań wojennych na Ukrainie, oni (Rosjanie – red.) muszą zniszczyć "piątą kolumnę" na Krymie. Piątą kolumną nazywają Tatarów krymskich. My nawet wiemy, że oni układają listy osób, które powinny zniknąć lub zostać zabici – i przede wszystkim to członkowie Medżlisu" – lider ludu krymskich Tatarów Mustafa Dżemilew.

22 sierpnia – W pobliżu miasteczka Śnieżne siły ATO zniszczyły 11 wyrzutni rakietowych "Grad", 3 czołgi i 5 opancerzonych pojazdów piechoty rosyjskich
terrorystów, zabici około 100 gangsterów. Trwa ciężka walka w mieście Iłowajsku.


Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.

 

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

22 agosto – Il confine ucraino è stato attraversato da 145 camion russi del cosiddetto "convoglio umanitario" di Putin, – ha comunicato il Servizio di Guardia del Confine dell'Ucraina. In tutto, la Russia ha preparato 262 camion per l'Ucraina, i quali questo venerdì hanno iniziato a muoversi verso l'Ucraina senza il consenso di Kyiv e senza il supporto del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Né la parte ucraina, né la Croce Rossa sanno quale sia il contenuto dei camion che stanno avanzando verso l'Ucraina, – ha comunicato il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina. – "Consideriamo quest'azione un'ennesima violazione manifesta dei principi fondamentali del diritto internazionale da parte della Federazione russa, in particolare del principio dell'inviolabilità delle frontiere, della non ingerenza negli affari interni di un altro Stato e del coscienzioso adempimento agli obblighi internazionali". "La definiamo un'invasione diretta. Sotto la cinica copertura della Croce Rossa, si nascondono dei veri e propri veicoli militari", – ha detto il capo del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina Valentyn Nalyvaichenko.

22 agosto – La Russia si aspetta che i suoi camion con i cosiddetti "aiuti umanitari" verranno distrutti, – ha detto il Primo Ministro dell'Ucraina Arsenii Iatseniuk. Ma cosa succederà se Putin distruggerà questo convoglio con le mani dei terroristi a lui fedeli?

22 agosto – "Abbiamo delle informazioni secondo cui, prima che inizino le azioni militari in Ucraina, essi (i russi) dovranno eliminare la "quinta colonna" in Crimea. La "quinta colonna" sono per loro i tatari di Crimea. Sappiamo perfino che essi stanno creando delle liste di persone che dovranno scomparire o essere uccise; e prima di tutto si tratta dei membri del Mejlis", – ha detto il leader del popolo tataro di Crimea Mustafa Cemilev.

22 agosto – Nella zona di Snizhne, le forze dell'ATO hanno distrutto 11 sistemi "Grad", 3 carri armati e 5 veicoli militari della fanteria dei terroristi, e circa 100 militanti sono stati uccisi. È in corso una dura battaglia ad Ilovais'k.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

Kad su 1938. Velika Britanija i Nemačka predale Čehoslovačku Hitleru, u njihovu kuću nije došao mir, već je došao rat. Kad su 1941. SAD mislile da je rat negde daleko u Evropi, Perl Harbor je podsetio da je on kod njih u kući. Kada 2008. Evropa i Amerika nisu podržale Gruziju, onda je rat prišao bliže Parizu i Berlinu – u Ukrajinu. Kada 2014. Evropa i Amerika nikako ne mogu da se usude da podrže Ukrajinu, rat je došao u njihove holandske, britanske, belgijske, nemačke, australijske porodice. Od rata i nezadržive agresije ne možeš da pobegneš, ne možeš da se otkupiš – oni će doći kod tebe, ako im se ne suprotstaviš sa svom mogućom odlučnošću.

22. avgust. – Ukrajinsku granicu prešlo je 145 kamiona iz Rusije sa takozvanom "humanitarnom pomoći" Putina – Državna pogranična služba Ukrajine. Rusija je formirala svega 262 kamiona za Ukrajinu, kolona od kojih u petak je počela da se kreće u Ukrajinu bez saglasnosti Kijeva i bez pratnje Međunarodnog komiteta Crvenog Krsta. Ni ukrajinskoj strani, ni Crvenom Krstu nije poznat sadržaj kamiona koji su krenuli iz Rusije u Ukrajinu, − izjavilo je Ministarstvo inostranih poslova Ukrajine. "Smatramo ovaj akt narednim vapijućim kršenjem Ruskom Federacijom ključnih principa međunarodnog prava, u tom broju nedodirljivosti granica, nemešanja u unutrašnje poslove druge države i savesnog izvršenja međunarodnih obaveza". "Mi to zovemo direktnom invazijom. Pod ciničnim pokrićem Crvenog Krsta to su vojni automobili sa dokumentacijom koja ih prikriva, − šef Službe bezbednosti Ukrajine Valentin Nalivajčenko.

22. avgust. – Rusija očekuje da njeni kamioni sa takozvanom "humanitarnom pomoći" budu uništeni, − premijer-ministar Ukrajine Arsenij Jacenjuk. A šta će biti ako Putin rukama svojih terorista streljaće taj konvoj?

22. avgust. − "Imamo informaciju o tome da pre nego što počnu ratna dejstva sa Ukrajinom, oni (Rusi – red.) treba da unište "petu kolonu" na teritoriji Krima. Petom kolonom oni nazivaju Krimske Tatare. Mi čak znamo da oni sastavljaju spiskove ljudi koji treba da nestanu ili budu ubijeni – u prvom redu to su članovi Medžlisa, − lider krimskotatarskog naroda Mustafa Džemilev.

22. avgust. – U rejonu grada Snižne snage ATO uništile su 11 sistema "Grad", 3 tenka i 5 bornih kola pešadije terorista, ubijeno je oko 100 terorista. Vode se žestoke borbe u gradu Ilovajsku.

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.

 

Hrvatska

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane kolegice i kolege!

Međunarodna zaklada "Renesansa", Kijev: Dragi prijatelji!

U Ukrajini već traje konflikt. Zato se usuđujemo da vas informiramo o događanjima u Ukrajini. Ovo je još jedna točka gledišta. Trudit ćemo se biti objektivni.

22. kolovoz. – Ukrajinsku granicu prešlo je 145 kamiona iz Rusije sa takozvanom "humanitarnom pomoći" Putina – Državna granična služba Ukrajine. Rusija je formirala ukupno 262 kamiona za Ukrajinu, kolona od kojih u petak je počela kretati se u Ukrajinu bez suglasnosti Kijeva i bez pratnje Međunarodnog komiteta Crvenog Križa. Ni ukrajinskoj strani, ni Crvenom Križu nije poznat sadržaj kamiona koji su krenuli iz Rusije u Ukrajinu, − izjavilo je Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine. "Smatramo ovaj akt narednim flagrantnim kršenjem Ruskom Federacijom ključnih principa međunarodnog prava, u tom broju nedodirljivosti granica, nemješanja u unutrašnje poslove druge države i savjestnog izvršenja međunarodnih obaveza". "Mi to zovemo direktnom invazijom. Pod ciničnim pokrićem Crvenog Križa to su vojni automobili sa dokumentacijom koja ih prikriva, − šef Službe sigurnosti Ukrajine Valentin Nalivajčenko.

22. kolovoz. – Rusija očekuje da njeni kamioni sa takozvanom "humanitarnom pomoći" budu uništeni, − premijer-ministar Ukrajine Arsenij Jacenjuk. A što će biti ako Putin rukama svojih terorista će streljati taj konvoj?

22. kolovoz. − "Imamo informaciju o tome da prije nego što počnu ratna djelovanja sa Ukrajinom, oni (Rusi – red.) trebaju uništiti "petu kolonu" na teritoriju Krima. Petom kolonom oni nazivaju Krimske Tatare. Mi čak znamo da oni sastavljaju spiskove ljudi koji treba da nestanu ili budu ubijeni – u prvom redu to su članovi Medžlisa, − lider krimskotatarskog naroda Mustafa Džemilev.

22. kolovoz. – U rajonu grada Snižne snage ATO uništile su 11 sistema "Grad", 3 tenka i 5 borbenih vozila pješaštva terorista, ubijeno je oko 100 terorista. Vode se žestoke borbe u gradu Ilovajsku.

 

Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

22 августа – Украинскую границу пересекли 145 грузовиков из России так называемого "гуманитарного конвоя" Путина – Государственная пограничная служба Украины. Всего Россия сформировала 262 грузовика для Украины, колонна из которых в пятницу начала двигаться в Украину без согласия Киева и без сопровождения Международного комитета Красного Креста. Ни украинской стороне, ни Красному Кресту не известно содержимое грузовиков, которые двигались из России в Украину – заявило министерство иностранных дел Украины – "Считаем этот акт очередным вопиющим нарушением Российской Федерацией ключевых принципов международного права, в частности нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела другого государства и добросовестного выполнения международных обязательств ". "Мы называем это прямым вторжением. Под циничным прикрытием Красного Креста это военные автомобили с документами прикрытия", – глава Службы безопасности Ураины Валентин Наливайченко.

22 августа – Россия ожидает, что ее грузовики с так называемой "гуманитарной помощью" будут уничтожены – премьер-министр Украины Арсений Яценюк. А что будет, если Путин руками своих террористов расстреляет этот конвой?

22 августа – "У нас есть информация о том, что прежде чем начнутся военные действия с Украиной, они (россияне – ред.) должны уничтожить "пятую колонну" на территории Крыма. Пятой колонной они называют крымских татар. Мы даже знаем, что они составляют списки людей, которые должны исчезнуть или быть убитыми – и в первую очередь это члены Меджлиса ", – лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

22 августа – в районе города Снежного силы АТО уничтожили 11 установок "Град", 3 танка и 5 боевых машин пехоты террористов, убито около 100 боевиков. Идет жесткий бой в городе Иловайске.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.

 

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

22 серпня – Український кордон перетнуло 145 вантажівок з Росії з так званого "гуманітарного конвою" Путіна – Державна прикордонна служба України. Всього Росія сформувала 262 вантажівки для України, колона з яких в п'ятницю почала рухатися в Україну без згоди Києва і без супроводу Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ні українській стороні, ні Червоному Хресту не відомий вміст вантажівок, що рушили із Росії в Україну – заявило міністерство закордонних справ України – "Вважаємо цей акт черговим кричущим порушенням Російською Федерацією ключових принципів міжнародного права, зокрема непорушності кордонів, невтручання у внутрішні справи іншої держави та добросовісного виконання міжнародних зобов'язань". "Ми називаємо, що це пряме вторгнення. Під цинічним прикриттям Червоного Хреста це військові автомобілі з документами прикриття", – глава Служби безпеки Ураїни Валентин Наливайченко.

22 серпня – Росія чекає, що її вантажівки із так званою "гуманітарною допомогою" будуть знищені – прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. А що буде, якщо путін руками своїх терористів розстріляє цей конвой?

22 серпня – "У нас є інформація про те, що перш ніж почнуться військові дії з Україною, вони (росіяни – ред.) Повинні знищити "п'яту колону" на території Криму. П'ятою колоною вони називають кримських татар. Ми навіть знаємо, що вони складають списки людей, які повинні зникнути або бути вбитими – і в першу чергу це члени Меджлісу", – лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

22 серпня – в районі міста Сніжного сили АТО знищили 11 установок "Град", 3 танки та 5 бойових машин піхоти терористів, убито близько 100 бойовиків. Йде жорсткий бій у місті Іловайську.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика