на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

22.09.2014

 

To survive upcoming winter, Ukraine needs another 3 billion cubic meters of gas


http://blog.img.pravda.com/images/doc/4/6/46bbc-00britanian.jpg

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

September 22 – Security zone in eastern Ukraine will be divided into five sections and approximately 350 OSCE representatives will be monitoring these sections – Russia's Permanent OSCE Representative Andrei Kelin.

September 22 – Crimean authorities have put together a list of the representatives of local Mejlis of the Crimean Tatars to be eliminated, – said the leader of the Crimean Tatar people, member of Ukrainian parliament Mustafa Dzhemilev. A self-proclaimed "Prime Minister" of Crimea Sergei Aksenov has said that he doesn't recognize the Mejlis of Crimean Tatar people as an institution. He also said that the authorities will harshly pursue all those opposing Crimea's annexation by Russia and challenging Russia's state leadership.

September 22 – Compared to the same period of time last year, Ukrainian exports to the EU have increased by 14% or 367.5 million – this is the first positive result of Ukraine-EU cooperation.

September 22 – France has emphasized that "under current circumstances" supplying helicopter carriers "Mistral" to Russia is impossible, – said France Foreign Ministry spokesman Alexandre Georgini.

September 22 – To survive upcoming winter, Ukraine needs another 3 billion cubic meters of gas. In order not to disrupt the "heating season", it will offset the deficit by purchasing fuel oil, – said the Minister for Regional Development Volodymyr Groysman. Today, energy-related issues are more important for Ukraine then military issues. Especially in those regions where heating system has been destroyed – in some cities of eastern Ukraine it has been ruined completely.

September 22 – According to preliminary estimates, direct economic losses of Ukraine incurred as a result of the armed conflict in the east of the country amounted to over 30 billion UAH (over 2 billion USD) – "Ukrinform".

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.http://blog.img.pravda.com/images/doc/4/5/45313-00france.jpg

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 22 septembre – "La zone de sécurité dans l'Est de l'Ukraine sera divisée en cinq secteurs qui seront surveillés par environ 350 représentants de l'OSCE." déclaration du représentant permanent de la Fédération de Russie à l'OSCE, Andrei Kelin.

Le 22 septembre – "Les autorités russes ont fait une liste des représentants locaux du Mejlis des Tatars de Crimée qu'elles veulent éliminer." a déclaré le leader des Tatars de Crimée et député de l'Ukraine, Mustafa Dzhemiliev. Le "premier ministre" autoproclamé de Crimée, Sergey Aksionov a déclaré qu'il ne reconnaissait pas l'existence du Mejlis du peuple tatar de Crimée. Il a ajouté que le gouvernement poursuivra toute personne qui nierait l'adhésion de la Crimée à la Russie et la reconnaissance de son gouvernement.

Le 22 Septembre – Depuis sept mois, l'exportation de produits ukrainiens vers l'UE a augmenté de 14% soit 367.5 million de dollars de plus qu'à la même période en 2013. C'est le premier résultat positif de la coopération entre l'Ukraine et l'UE.

Le 22 septembre – La France a annoncé "qu'il est impossible de livrer les Mistrals à la Russie dans les circonstances actuelles" – le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères de la France, Alexandre Giorgini.

Le 22 septembre – "Pour survivre à l'hiver, l'Ukraine aurait besoin de plus de trois milliards de mètres cubes de gaz. Afin de ne pas perturber la saison de chauffe, l'Ukraine va compenser le déficit par l'achat de mazout." – déclaration du ministre du Développement régional, Volodymyr Groysman. Actuellement, la question énergétique est plus importante pour l'Ukraine que la question militaire... surtout dans les régions où le système de chauffage a été détruit, c'est-à-dire dans des villes entières de l'Est de l'Ukraine.

Le 22 septembre – Selon des estimations préliminaires, les pertes économiques de l'Ukraine en raison du conflit armé dans l'Est peuvent être estimées à plus de 30 milliards de hryvnias (plus de deux milliards de dollars.) – information d'Ukrinform (agence nationale d'information de l'Ukraine).

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!http://blog.img.pravda.com/images/doc/3/9/39575-00polska.jpg

Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

22 września – Strefa bezpieczeństwa na Wschodzie Ukrainy zostanie podzielona na pięć sektorów, w nich będą obserwować około 350 przedstawicieli OBWE – stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy organizacji Andrej Kielin.

22 września – Na Krymie już została ułożona lista przedstawicieli lokalnych Medżlisów Tatarów krymskich, których chcą fizycznie zniszczyć – narodowy lider Tatarów krymskich, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Mustafa Dżemilew. Natomiast samozwańczy "premier" Krymu Sergiej Aksionow powiedział, że nie uznaje istnienia Medżlisu Tatarów krymskich. On także oświadczył, że samozwańczy "rząd" Krymu będzie ostro prześladować wszystkie działania, nawiązujące do odmowy uznania przynależności Krymu do Rosji i ignorowania samozwańczego "rządu" okupowanego półwyspu.

22 września – W ciągu 7 miesięcy 2014 roku eksport ukraińskich produktów do UE o 14% albo na 367,5 mln. dolarów przekroczył poziom za analogiczny okres 2013 roku – to pierwszy pozytywny wynik współpracy między Ukrainą a UE.

22 września – We Francji podkreślają, że "w obecnych okolicznościach" dostawa Rosji statku desantowego "Mistral" niemożliwa – zastępca przedstawiciela oficjalnego MSZ Francji Alexandre Giorgini.

22 września – Dla przetrwania zimy Ukraina potrzebuje kolejne 3 mld metrów sześciennych gazu. Aby nie zakłócić sezonu grzewczego, będzie równoważyć deficyt poprzez zakup oleju opałowego – minister rozwoju regionalnego Wołodymyr Hrojsman. Dziś kwestia energetyczna dla Ukrainy ważniejsza, aniżeli wojskowa, zwłaszcza w regionach, gdzie system ogrzewania został zniszczony – chodzi o całych miastach we wschodniej Ukrainie.

22 września – Według wstępnych szacunków bezpośrednie straty gospodarcze Ukrainy z powodu konfliktu zbrojnego we wschodniej części kraju są szacowane na ponad 30 mld. hrywni (ponad 2 mld. USD) – agencja "Ukrinform".

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.http://blog.img.pravda.com/images/doc/8/3/83b90-00srbia.jpg

Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

Kad su 1938. Velika Britanija i Nemačka predale Čehoslovačku Hitleru, u njihovu kuću nije došao mir, već je došao rat. Kad su 1941. SAD mislile da je rat negde daleko u Evropi, Perl Harbor je podsetio da je on kod njih u kući. Kada 2008. Evropa i Amerika nisu podržale Gruziju, onda je rat prišao bliže Parizu i Berlinu – u Ukrajinu. Kada 2014. Evropa i Amerika nikako ne mogu da se usude da podrže Ukrajinu, rat je došao u njihove holandske, britanske, belgijske, nemačke, australijske porodice. Od rata i nezadržive agresije ne možeš da pobegneš, ne možeš da se otkupiš – oni će doći kod tebe, ako im se ne suprotstaviš sa svom mogućom odlučnošću.

22. septembar. – Sigurnosna zona na istoku Ukrajine biće podeljena na 5 sektora koje će nadgledati oko 350 predstavnika OEBS-a – stalni predstavnik RF Andrej Kelin.

22. septembar. – Na Krimu su već sastavili listu predstavnika lokalnih medžlisa krimsko-tatarskog naroda koje žele likvidirati, − nacionalni lider krimsko-tatarskog naroda, narodni poslanik Ukrajine Mustafa Džemilev. A samoproklamovani "premijer" Krima Sergej Aksjonov je izjavio da ne priznaje postojanje Medžlisa krimsko-tatarskog naroda. I još Sergej Aksjonov izjavljuje da će vlada surovo kažnjavati sve radnje koje su usmerene na nepriznavanje pripajanja Krima Rusiji i nepriznavanje rukovodstva zemlje.

22. septembar. – Za 7 meseci izvoz ukrajinskih proizvoda u Evropsku Uniju porastao je za 14%, ili za 367,5 miliona dolara u poređenju sa odgovarajućim periodom 2013. godine – ovo je prvi pozitivni rezultat saradnje Ukrajine sa EU.

22. septembar. – U Francuskoj naglašavaju da "u sadašnjim okolnostima" isporuka Rusiji nosača helikoptera "Mistral" nije moguća, − zamenik zvaničnog predstavnika MIP Francuske Aleksandr Điorđini.

22. septembar. – Da proživi zimu, Ukrajini je neophodno još 3 milijardi kubika gasa. Da se realizuje sezona grejanja, ona će kompenzirati deficit nabavkom mazuta, − ministar regionalnog razvoja Volodimir Grojsman. Danas je energetsko pitanje za Ukrajinu važnije od vojnog. Posebno u rejonima gde je ruiniran sistem grejanja – a to su čitavi gradovi na istoku Ukrajine.

22. septembar. – Prema preliminarnim računicama, direktni ekonomski gubici Ukrajine u rezultatu oružanog sukoba na istoku države mogu da budu procenjeni kao takvi što iznose više od 30 milijardi grivni (više od 2 mlrd. dolara) – "Ukrinform".

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.http://blog.img.pravda.com/images/doc/7/2/7272a-00italy.jpg

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

22 settembre – La zona di sicurezza nell'est dell'Ucraina sarà divisa in cinque settori, i quali verranno sorvegliati da circa 350 rappresentanti dell'OSCE, – ha detto il rappresentante permanente della Federazione russa presso l'organizzazione Andrey Kelin.

22 settembre – In Crimea sono già state fatte delle liste dei rappresentanti dei Mejlis dei tatari della Crimea che vogliono eliminare, – ha detto il leader del popolo tataro di Crimea, il deputato dell'Ucraina, Mustafa Cemilev. Intanto l'autoproclamato "Premier" della Crimea Sergei Aksionov ha dichiarato di non riconoscere l'esistenza del Mejlis del popolo tataro. Inoltre, egli ha detto che il governo perseguiterà tutte le azioni dirette a non riconoscere l'annessione della Crimea da parte della Russia e a non riconoscere il governo.

22 settembre – In 7 mesi l'esportazione della produzione ucraina verso l'UE è cresciuta del 14%, cioè di 367,5 milioni di dollari in più rispetto al 2013; si tratta di un primo risultato positivo della cooperazione tra l'Ucraina e l'UE.

22 settembre – La Francia ha sottolineato che "nelle attuali circostanze" la fornitura delle navi "Mistral" alla Russia è impossibile, – ha comunicato il vice portavoce del MAE della Francia Alexandre Giorgini.

22 settembre – Per sopravvivere all'inverno l'Ucraina ha bisogno di altri 3 miliardi di metri cubi di gas. Per non interrompere la stagione di riscaldamento, essa compenserà il deficit attraverso l'acquisto di mazut, – ha detto il ministro dello sviluppo regionale Volodymyr Groisman. Al giorno d'oggi la questione energetica è più importante di quella militare per l'Ucraina. Soprattutto nelle regioni dove il sistema di riscaldamento è stato distrutto, e cioè in intere città nell'est dell'Ucraina.

22 settembre – Secondo le stime preliminari, la perdita economica diretta dell'Ucraina dovuta al conflitto armato nell'est del Paese può assumere un valore di più di 30 miliardi di hrivne (più di 2 miliardi di dollari), – "Ukrinform".

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/1/018bc-00deutchland.jpg

Deutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen;

Russland hat einen Akt der Agression gegenüber der Ukraine begangen, indem es die Krim annektierte. Nun hat es terroristische Saboteurgruppen in die Ostukraine eingeschleust. Das Ziel ist, die legale Präsidentschaftswahlen in der Ukraine zu verhindern. Deswegen wird das Leben im Osten der Ukraine zum Albtraum inmitten von Europa gemacht. Vor unseren Augen wird das Land zerstört. Daher nehmen wir unser Mut zusammen, um Sie über die Ereignisse in der Ukraine zu informieren. Das ist nur ein Standpunkt, obwohl wir versuchen, objektiv zu sein.

22.September − Die Sicherheitszone im Osten der Ukraine wird in fünf Teile aufgeteilt. In diesen Teilen werden 350 OSZE-Vertreter als Beobachter tätig sein – Andrej Kelin, russischer OSZE-Botschafter.

22.September – Auf der Krim hat man schon eine Liste von Vertretern der lokalen Medschlis-Selbstverwaltung des krimtatarischen Volkes zusammengestellt, die man vernichten will, so Mustafa Dshemilew, der nationale Vorsitzende des krimtatarischen Volkes und Abgeordnete des ukrainischen Parlaments. Der selbsternannte Ministerpräsident der Krim Serhij Aksjonow erklärte, dass er die Medschlis des krimtatarischen Volkes nicht anerkennt. Außerdem sagte er, dass die Staatsgewalt der Krim alle Handlungen hart verfolgen werde, die auf die Nichtanerkennung des Anschlusses der Krim an Russland und die Nichtanerkennung der neuen Staatsverwaltung hinauslaufen.

22.September − Im Laufe der letzten 7 Monate ist der Export von ukrainischen Waren in die EU-Länder um 7% oder 367,5 Millionen Dollar (im Vergleich zum gleichen Zeitraum des letzten Jahres) gestiegen. Das ist das erste positive Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und EU.

22.September − In Frankreich betont man, dass die Lieferung von Hubschrauberträgern der Mistral-Klasse "unter den heutigen Bedingungen" unmöglich sei, so der Stellvertreter des offiziellen Vertreters des Außenministeriums von Frankreich Aleksandr Giorgini.

22.September − Um den Winter überleben zu können, braucht die Ukraine 3 Milliarden Kubikmeter Gas. Damit dies möglich ist, wird die Ukraine das Defizit durch Masutankauf ausgleichen, so der Minister für regionale Entwicklung Wolodymyr Hrojsman. Heute sei die Energiefrage wichtiger als die militärische, besonders in den Regionen, wo das Heizsystem zerstört wurde, das betrifft fast alle Städte im Osten der Ukraine.

22.September − Berechnungen zufolge beträgt der direkte wirtschaftliche Verlust der Ukraine infolge der militärischen Auseinandersetzungen im Osten mehr als 30 Milliarden Hrywnja (mehr als 2 Milliarden Dollar) – so "Ukrinform".

von Gerd Koenen

Russland ist kein Bär, sondern eine Sau, die ihre Jungen auffrisst

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.http://blog.img.pravda.com/images/doc/4/0/4087d-00russian.jpg

Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

22 сентября – Зона безопасности на востоке Украины будет разделена на пять секторов, за ними будут наблюдать около 350 представителей ОБСЕ – постоянный представитель РФ при организации Андрей Келин.

22 сентября – В Крыму уже составили списки представителей местных меджлисов крымских татар, которых хотят ликвидировать – национальный лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. А самопровозглашенный "премьер" Крыма Сергей Аксенов заявил, что не признает существование Меджлиса крымскотатарского народа. И еще Сергей Аксенов заявляет, что власть будет жестко преследовать все действия, направленные на непризнание присоединения Крыма к России и непризнание руководства страны.

22 сентября – За 7 месяцев экспорт украинской продукции в ЕС на 14% или на 367 500 000 долларов больше, чем за аналогичный период 2013 года – это первый позитивный результат сотрудничества Украины и ЕС.

22 сентября – Во Франции отмечают, что "в нынешних обстоятельствах" поставка России вертолетоносцев типа "Мистраль" невозможна – заместитель официального представителя МИД Франции Александр Джиорджини.

22 сентября – Для того, чтобы пережить зиму Украина нуждается еще в 3 миллиардах кубометров газа. Для того, чтобы не сорвать отопительный сезон, она будет компенсировать дефицит закупкой мазута – министр регионального развития Владимир Гройсман. Сегодня вопрос єнергоснабжения для Украины важнее военного. Особенно в регионах, где разрушено отопительную систему – а это целые города на востоке Украины.

22 сентября – По предварительным подсчетам прямой экономический ущерб Украины в результате вооруженного противостояния на востоке страны можно оценить в сумму более 30 миллиарда гривен (более 2 млрд. Долл) – "Укринформ"

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.http://blog.img.pravda.com/images/doc/b/3/b3bc7-000000000.jpg

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

22 вересня – Зона безпеки на сході України буде розділена на п'ять секторів, за ними будуть спостерігати близько 350 представників ОБСЄ – постійний представник РФ при організації Андрій Келін.

22 вересня – У Криму вже склали списки представників місцевих меджлісів кримських татар, яких хочуть ліквідувати – національний лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв. А самопроголошений "прем'єр" Криму Сергій Аксьонов заявив, що не визнає існування Меджлісу кримськотатарського народу. І ще Сергій Аксьонов заявляє, що влада буде жорстко переслідувати всі дії, спрямовані на невизнання приєднання Криму до Росії та невизнання керівництва країни.

22 вересня – За 7 місяців експорт української продукції до Європейського Союзу на 14% або на 367,5 мільйонів доларів більший, ніж за аналогічний період 2013 року – це перший позитивний результат співпраці України та ЄС.

22 вересня – У Франції наголошують, що "за нинішніх обставин" поставка Росії вертольотоносців типу "Містраль" неможлива – заступник офіційного представника МЗС Франції Александр Джіорджіні.

22 вересня – Для того, щоб пережити зиму Україна потребує ще 3 мільярди кубометрів газу. Для того, щоб не зірвати опалювальний сезон, вона буде компенсувати дефіцит через закупку мазуту – міністр регіонального розвитку Володимир Гройсман. Сьогодні енеогетичне питання для України важливіше від військового. Особливо в регіонах, де зруйновано опалювальну систему – а це цілі міста на сході України.

22 вересня – За попередніми підрахунками прямий економічний збиток України внаслідок збройного протистояння на сході держави можна оцінити в суму більше 30 мільярди гривень (більше 2 млрд. дол) – "Укрінформ"

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика