на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

25.08.2014

 

Parliament elections in Ukraine will be held October 26, 2014

http://blog.img.pravda.com/images/doc/4/0/40a1e-00britanian.jpg

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

August 25 – Russia has informed Ukraine about the intention to put together another "humanitarian convoy", – Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. The terrorists and weapons they were managed to fit in the previous convoy wasn't enough? What now – they plan to import military divisions?

August 25 – On Monday morning, a column of Russian military vehicles (10 armored personnel carriers, 2 tanks and 2 KamAZ heavy duty trucks) tried to breakthrough from Russia to Ukraine near Novoazovsk, informs the Head of NGO Center for Military-Political Studies Dmytro Tymchuk.

August 25 – Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said that parading Ukrainian prisoners of war in the city of Donetsk on Sunday was not demeaning – "Concerning the degrading treatment of war prisoners, let the lawyers handle it", – Lavrov said. Earlier, Deputy Director of the Europe and Central Asia Division of "Human Rights Watch" Rachel Denber "twitted" that the "parade" of hostages held in Donetsk is a violation of international convention. "Parading Ukrainian soldiers violates Geneva Convention ban on humiliation, degrading treatment, outrages to dignity", – she wrote. The third article of Geneva Convention, which applies to armed conflicts that are not international in character, a ban is provided on "assault on human dignity, in particular humiliating treatment" and degrading man. "This parade is a clear violation of the absolute prohibition and can be regarded as war crime", – said the representative of "Human Rights Watch" Ole Solvang.

August 25 – The village of Komuna in Donetsk region was shelled by the terrorists using "Grad" missile launchers. There are no ATO forces located close to this village. Many civilians were injured.

August 25 – President of Ukraine Poroshenko dismissed the Supreme Council of Ukraine. Parliament elections will be held October 26, 2014

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

 

http://blog.img.pravda.com/images/doc/9/f/9f9a9-00france.jpg

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 25 août – Président de l'Ukraine Porochenko a rejeté le Conseil suprême de l'Ukraine. Élections du Parlement aura lieu le 26 Octobre, 2014

Le 25 août – La Russie annonce qu'elle a l'intention d'envoyer un deuxième "convoi humanitaire" en Ukraine – déclaration du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov.

Est-ce qu'il n'y avait pas assez de terroristes et armes dans le convoi précédent? La Russie va-t-elle faire entrer des divisions entières en Ukraine?

Le 25 août – "Une colonne d'équipement militaire russe (10 véhicules de transports blindés, 2 chars et 2 KamAZ) ont essayé de pénétrer en Ukraine dans le district de Novoazovsk." a déclaré le directeur du Centre des études politiques et militaires, Dmytro Tymtchouk.

Le 25 août – Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov n'a pas vu la "parade" humiliante des prisonniers ukrainiens que les terroristes pro-russes ont organisé dimanche à Donetsk.

"En ce qui concerne le traitement dégradant des prisonniers de guerre, laissez les avocats décider." a déclaré Lavrov.

Avant, Rachel Denber, la directrice adjointe de Human Rights Watch pour l'Europe et l'Asie centrale a écrit dans Twitter que l'action des terroristes à Donetsk, au cours de laquelle des soldats ukrainiens ont été paradés en ville, est une violation des conventions internationales.

"Cette marche forcée des soldats ukrainiens est une violation directe de la Convention de Genève qui porte sur le traitement humiliant et violent de prisonniers et porte atteinte à leur dignité." écrit-elle.

Le troisième article de la Convention de Genève, qui s'applique aux conflits armés non-internationaux, interdit toute "atteinte à la dignité humaine, notamment les traitements humiliants et dégradants.

"Ce défilé est une violation flagrante de la Convention et peut être considéré comme un crime de guerre." affirme le représentant de Human Rights Watch, Ole Solvang.

Le 25 août – Les terroristes ont utilisé des systèmes Grad pour tirer sur le village de Komouna dans la région de Donetsk où il n'y avait pas de soutien des unités de l'ATO. De nombreux civils sont blessés.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!http://blog.img.pravda.com/images/doc/f/1/f1257-00polska.jpg

Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

25 sierpnia – Prezydent Ukrainy Poroszenko poslal do demisji Radt Najwyższa Ukrainy. Wybory do Parlamentu odbędzf się 26 października 2014.

25 sierpnia – Strona rosyjska poinformowała Ukrainę o zamiarze przygotowania kolejnego tzw. konwoju humanitarnego – minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Chyba za mało terrorystów i broni udało się załadować do poprzedniego konwoju. Wchodzić będą całymi dywizjami?

25 sierpnia – Kolumna rosyjskich pojazdów wojskowych (10 transporterów opancerzonych, 2 czołgi i 2 samochody KAMAZ) w poniedziałek rano przebiła się z Rosji do Ukrainy w kierunku Novoazowska – szef Centrum Studiów Wojskowo-Politycznych D. Tymczuk.

25 sierpnia – Minister spraw zagranicznych FR Siergiej Ławrow nie zobaczył upokorzenia zakładników w tzw. "paradzie", zorganizowanej przez bojowników w niedzielę w Doniecku – "W odniesieniu do poniżającego traktowania jeńców wojennych – niech się tym zajmują prawnicy" – powiedział Ławrow. Wcześniej zastępca dyrektora wydziału Europy i Azji Środkowej w zakresie praw człowieka "Human Rights Watch" Rachel Denber powiedziała w "Twitter", że akcja bojowników w Doniecku, podczas której zakładników prowadzili miastem, jest pogwałceniem konwencji międzynarodowych. "Procesja z ukraińskich żołnierzy narusza zakaz Konwencji Genewskiej dotyczącej traktowanie poniżające i obraźliwe, uwłacza godności (jeńców) " – napisała ona. Trzeci artykuł Konwencji Genewskiej, dotyczącej konfliktów zbrojnych, które nie mają międzynarodowego charakteru, zawiera zakaz "zamachu na godność ludzką, w szczególności poniżającego traktowania". "Ta parada jest jawnym naruszeniem bezwzględnego zakazu i może być oceniona jako zbrodnia wojenna" – powiedział przedstawiciel Human Rights Watch Ole Solvang.

25 sierpnia – Z wyrzutni rakietowych "Grad" terroryści ostrzelali miejscowość Komuna w obwodzie Donieckim, obok z którą nie ma jednostek wsparcia ATO – wielu cywilów zostało poszkodowanych.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/c/dc64a-00italy.jpg

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

25 agosto – La parte russa ha informato l'Ucraina della sua intenzione di preparare l'ennesimo cosiddetto convoglio militare, – ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. A quanto pare, non erano abbastanza i terroristi e le armi contenuti nel convoglio precedente.

25 agosto – Una colonna di veicoli militari russi (10 BTR, 2 carri armati, 2 KAMAZ) hanno cercato di penetrare dalla Russia nella zona di Novoazovs'k in Ucraina, – ha comunicato il capo del Centro di studi politico-militari Dmytro Tymchuk.

25 agosto – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov non ha notato segni di umiliazione o maltrattamento degli ostaggi nelle azioni dei militanti di Donets'k nel corso della cosiddetta "parata": "Per quanto riguarda il trattamento degradante dei prigionieri di guerra, lasciamo che siano i giuristi ad occuparsene", – ha detto Lavrov. Prima, il vice direttore del dipartimento dell'Europa e dell'Asia centrale nonché membro dell'organizzazione per i diritti umani "Human rights watch" Rachel Denber ha comunicato su Twitter che l'evento organizzato dai militanti a Donets'k, durante il quale gli ostaggi sono stati costretti a fare il giro della città, è una violazione di una norma del convenzione internazionale. Questa "parata" alla quale i militanti hanno fatto ricorso viola il divieto della Convenzione di Ginevra del trattamento offensivo perché questo mina la dignità (dei prigionieri), – ha scritto essa. Nel terzo articolo della Convenzione di Ginevra che si applica ai conflitti armati che non hanno carattere internazionale si ha il divieto di violazione della dignità umana, ivi compreso il comportamento offensivo che umilia la persona. Questa "parata" è una chiara violazione del divieto assoluto e può essere considerata come crimine di guerra", – ha detto il rappresentante di Human Rights Watch Ole Solvang.

25 agosto – Dai sistemi "Grad" i terroristi hanno sparato contro il villaggio Komuna nella regione di Donets'k, nei pressi del quale non vi sono unità delle forze dell'ATO; molti civili sono stati feriti.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.http://blog.img.pravda.com/images/doc/e/1/e1c3f-00srbia.jpg

Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

Kad su 1938. Velika Britanija i Nemačka predale Čehoslovačku Hitleru, u njihovu kuću nije došao mir, već je došao rat. Kad su 1941. SAD mislile da je rat negde daleko u Evropi, Perl Harbor je podsetio da je on kod njih u kući. Kada 2008. Evropa i Amerika nisu podržale Gruziju, onda je rat prišao bliže Parizu i Berlinu – u Ukrajinu. Kada 2014. Evropa i Amerika nikako ne mogu da se usude da podrže Ukrajinu, rat je došao u njihove holandske, britanske, belgijske, nemačke, australijske porodice. Od rata i nezadržive agresije ne možeš da pobegneš, ne možeš da se otkupiš – oni će doći kod tebe, ako im se ne suprotstaviš sa svom mogućom odlučnošću.

25. avgust. – Ruska strana je saopštila Ukrajini o nameri da pripremi naredni takozvani humanitarni konvoj. – šef MIP Rusije Sergej Lavrov. Očigledno, premalo je terorista i oružja stalo u prethodni konvoj. Uvoziće čitave divizije?

25. avgust. – Kolona ruske vojne tehnike (10 oklopnih vozila, 2 tenka i 2 KamAZa) u ponedeljak ujutro pokušala je da se probije sa teritorije Rusije u Ukrajinu u blizini Novoazovska, − rukovodilac Centra vojno-političkih istraživanja Dmitro Timčuk.

25. avgust. – Ministar inostranih poslova Sergej Lavrov nije uvideo iživljavanje nad taocima na takozvanoj "paradi" koju su proveli teroristi u nedelju u Donjecku. "Što se tiče ponižavajućeg odnosa prema vojnim zarobljenicima – neka o tome odlučuju pravnici", − izjavio je Lavrov. Ranije je zamenica direktora odeljenja Evrope i Centralne Azije pravozaštitničke organizacije "Hjuman rajts voč" Rejčel Denber izjavila u Twitteru da akcija, koju su priredili teroristi u Donjecku i za vreme koje taoce su proveli gradom predstavlja kršenje Ženevske konvencije. "Hod ukrajinskih vojnika krši zabranu Ženevske konvencije na ponižavajući i uvredljivi odnos, ovo vređa dostojanstvo (ratnih zarobljenika) ", − napisala je ona. U trećem članu Ženevske konvencije koji se primenjuje na oružane konflikte koji nemaju međunarodni karakter, sadrži se zabrana "napada na ljudsko dostojanstvo, u tom broju uvredljivog odnosa" i takvog koji ponižava čoveka. "Ova parada je očigledno kršenje apsolutne zabrane i može biti procenjena kao ratni zločin", − smatra predstavnik "Hjuman rajts voč" Ole Solvang.

25. avgust. – Iz sistema "Grad" teroristi su pucali na selo Komuna u Donjeckoj oblasti, blizu kojeg nema jedinica snaga ATO – nastradalo je više mirnih stanovnika.

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.http://blog.img.pravda.com/images/doc/9/b/9bb27-00hrvatsko.jpg

Hrvatska

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane kolegice i kolege!

Međunarodna zaklada "Renesansa", Kijev: Dragi prijatelji!

U Ukrajini već traje konflikt. Zato se usuđujemo da vas informiramo o događanjima u Ukrajini. Ovo je još jedna točka gledišta. Trudit ćemo se biti objektivni.

25. kolovoz. – Ruska strana je obavijestila Ukrajinu o namjeri pripremiti naredni takozvani humanitarni konvoj. – šef MVP Rusije Sergej Lavrov. Očigledno, premalo je terorista i oružja stalo u prethodni konvoj. Hoće uvoziti čitave divizije?

25. kolovoz. – Kolona ruske vojne tehnike (10 oklopnih vozila, 2 tenka i 2 KamAZa) u ponedjeljak ujutro pokušala je probijati se sa teritorija Rusije u Ukrajinu u blizini Novoazovska, − rukovoditelj Centra vojno-političkih istraživanja Dmitro Timčuk.

25. kolovoz. – Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nije uvidio iživljavanje nad taocima na takozvanoj "paradi" koju su proveli teroristi u nedjelju u Donjecku. "Što se tiče ponižavajućeg odnosa prema vojnim zarobljenicima – neka o tome odlučuju pravnici", − izjavio je Lavrov. Ranije je zamjenica direktora odjela Evrope i Centralne Azije pravozaštitničke organizacije "Human Rights Watch" Rejčel Denber izjavila u Twitteru da akcija, koju su priredili teroristi u Donjecku i za vreme koje taoce su proveli gradom predstavlja kršenje Ženevske konvencije. "Hod ukrajinskih vojnika krši zabranu Ženevske konvencije na ponižavajući i uvredljivi odnos, ovo vređa dostojanstvo (ratnih zarobljenika) ", − napisala je ona. U trećem članu Ženevske konvencije koji se primjenjuje na oružane konflikte koji nemaju međunarodni karakter, sadrži se zabrana "napada na ljudsko dostojanstvo, u tom broju uvredljivog odnosa" i takvog koji ponižava čovjeka. "Ova parada je očigledno kršenje apsolutne zabrane i može biti procjenjena kao ratni zločin", − smatra predstavnik "Human Rights Watch" Ole Solvang.

25. kolovoz. – Iz sistema "Grad" teroristi su pucali na selo Komuna u Donjeckoj oblasti, blizu kojeg nema jedinica snaga ATO – nastradalo je više mirnih stanovnika.http://blog.img.pravda.com/images/doc/c/0/c0ceb-00russian.jpg

Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

25 августа – Президент Украины Петро Порошенко отправил в отставку Верховную Раду Украины. Выборы парламента состоятся 26 октября 2014 г.

25 августа – Российская сторона проинформировала Украину о намерении подготовить очередной так называемый "гуманитарный конвой" – глава МИД России Сергей Лавров. Наверно мало террористов и оружия влезло в предыдущий конвой. Теперь будут ввозить целыми дивизиями?

25 августа – Колонна российской военной техники (10 БТР, 2 танка и 2 КамАЗы) в понедельник утром попыталась осуществить прорыв с территории России в Украину в районе Новоазовска – руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.

25 августа – Министр иностранных дел Сергей Лавров не увидел издевательств над заложниками на так называемом "параде", который провели боевики в воскресенье в Донецке – "Что касается унижающего достоинство отношения к военнопленным – это пусть разбираются юристы", – заявил Лавров. Ранее заместитель директора отделения Европы и Центральной Азии правозащитной организации "Хьюман райтс уотч" Рейчел Денбер заявила в "Твиттере", что устроеная террористами в Донецке акция, во время которой заложников провели городом, является нарушением международной конвенции. "Шествие украинских солдат нарушает запрет Женевской конвенции на унизительное и оскорбительное отношение, это оскорбляет достоинство (военнопленных) ", – написала она. В третьей статьи Женевской конвенции, которая касается вооруженных конфликтов, которые не имеют международного характера, содержится запрет на "посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное обращение" унижающее человека. "Этот парад является явным нарушением абсолютного запрета и может расцениваться как военное преступление ", – считает представитель" Хьюман райтс уотч "Оле Солванг.

25 августа – С установок "Град" террористы обстреляли поселок Коммуна на Донетчине, рядом с которым нет подразделений сил АТО – много мирных жителей пострадали.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.http://blog.img.pravda.com/images/doc/9/4/945fe-000000000.jpg

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

25 серпня – Президент України Петро Порошенко відправив у відставку Верховну раду України. Вибори парламенту відбудуться 26 жовтня 2014

25 серпня – Російська сторона поінформувала Україну про намір підготувати черговий так званий гуманітарний конвой – глава МЗС Росії Сергій Лавров. Очевидно замало терористів та зброї влізло в попередній конвой. Вводитимуть цілими дивізіями?

25 серпня – Колона російської військової техніки (10 БТР, 2 танка і 2 КамАЗи) в понеділок вранці спробувала здійснити прорив з території Росії в Україну в районі Новоазовська – керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

25 серпня – Міністр закордонних справ Сергій Лавров не побачив знущань із заручників на так званому "параді", який провели бойовики у неділю в Донецьку – "Що стосується принизливого ставлення до військовополонених – це нехай розбираються юристи", – заявив Лавров. Раніше заступник директора відділення Європи та Центральної Азії правозахисної організації "Х'юман райтс уотч" Рейчел Денбер заявила у "Твіттері", що влаштована бойовиками в Донецьку акція, під час якої заручників провели містом, є порушенням міжнародної конвенції. "Хода українських солдатів порушує заборону Женевської конвенції на принизливе і образливе ставлення, це ображає гідність (військовополонених) ", – написала вона. У третій статті Женевської конвенції, що застосовується до збройних конфліктів, які не мають міжнародного характеру, міститься заборона на "посягання на людську гідність, зокрема образливе поводження"та таке, що принижує людину."Цей парад є очевидним порушенням абсолютної заборони і може розцінюватися як військовий злочин", – вважає представник "Х'юман райтс уотч" Оле Солванг.

25 серпня – З установок "Град" терористи обстріляли селище Комуна на Донеччині, поруч з яким нема підрозділів сил АТО – багато мирних мешканців постраждало.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика