на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

26.08.2014

 

In Minsk held direct talks Poroshenko and Putin


http://blog.img.pravda.com/images/doc/2/2/22a7c-00britanian.jpg

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

By Strobe Talbott

The Making of Vladimir Putin

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.http://blog.img.pravda.com/images/doc/8/7/87ec7-00france.jpg

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 26 août – Geoffrey Pyatt, ambassadeur des Etats-Unis en Ukraine estime que la Russie va bientôt contre-attaquer; c'est pour cette raison qu'elle envoie un maximum d'équipement militaire lourd en Ukraine.

Le 26 août – L'armée ukrainienne est encerclée à Ilovaysk. Cependant, elle peut encore résister et garder la ville.

Le 26 août – Cinq entretiens ont eu lieu à Minsk entre les représentants des trois pays de l'Union douanière (Bélarus, Kazakhstan, Russie), l'UE et l'Ukraine. Petro Porochenko et Vladimir Poutine sont présents; ils se serrent la main.

Le président de l'Ukraine, Petro Porochenko dit qu'à Minsk se décidera non seulement la situation dans le Donbass, mais aussi le sort de toute l'Europe. Le président du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev ne pense pas que la signature de l'accord d'association UE-Ukraine soit un réel problème.

Le 26 août – La Russie a déployé un grand convoi de véhicules militaires à proximité du poste de contrôle de Houkovo; il est possible qu'ils tentent de passer la frontière ukrainienne. Il s'agit de 100 pièces d'équipement militaire, notamment des chars, des véhicules de combat d'infanterie, des camions et des systèmes Grad.

Le 26 août – Des sources diplomatiques de l'Ukraine et de la Russie confirment que les prochains pourparlers entre les présidents ukrainien et russe pourraient avoir lieu à Ankara encore cette semaine sous la médiation du président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan.

Le 26 août – Des troupes régulières russes sont entrées sur le territoire de l'Ukraine du côté de Taganrog. Il s'agit de 30 chars, des équipements blindés légers et des militaires. Ils ont avancé huit kilomètres en territoire ukrainien. Ils contrôlent six villages frontaliers. Les occupants ont mis en place des barrages routiers, mettant trois chars, deux véhicules blindés et des soldats à chaque poste, et ils continuent d'avancer. On entend des tirs dans la banlieue de Novoazovsk. Dans ces territoires occupés, l'armée russe ne cache pas les insignes. Les occupants ont promis à la population locale que "tout ira bien, et qu'ils auront leur propre république". La colline stratégique de Savour-Mohyla reste sous le contrôle de l'armée ukrainienne.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/0/00ea1-00polska.jpg

Polska

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

26 sierpnia – Ambasador USA w Ukrainie Jeffrey Pyatt uważa, że Rosja w najbliższym czasie przejdzie w Ukrainie do kontrataku, dla czego gromadzi na granicy z Ukrainą maksymalną ilość ciężkiego sprzętu wojskowego.

26 sierpnia – W Iłowajsku ukraińska armia znalazła się w otoczeniu. Jednak ma wystarczająco dużo sił, aby utrzymać miasto.

26 sierpnia – W Mińsku odbyły się pięciostronne rozmowy między przedstawicielami Eurazjatyckiej trójki, UE i Ukrainą. Na nich są obecne Petro Poroszenko i Władimir Putin, obaj uścisnęli sobie ręce. Prezydent Ukrainy Poroszenko uważa, że teraz w Mińsku decyduje się nie tylko kwestia uregulowania sytuacji na Donbasie, ale losy całej Europy. Prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew nie uważa za problem podpisanie umowy stowarzyszeniowej miedzy a Ukrainą.

26 sierpnia – W pobliżu punktu kontrolnego Hukowo Rosja skoncentrowała duży konwój pojazdów wojskowych, który może próbować włamać się do Ukrainy. To około 100 jednostek sprzętu wojskowego, w tym czołgów, wozów bojowych piechoty, wyrzutni rakietowych "Grad".

26 sierpnia – Niezależne od siebie źródła dyplomatyczne w Ukrainie i Rosji potwierdzają informację, że kolejna runda rozmów między prezydentami Ukrainy i Rosji może się odbyć w Ankarze przy pośrednictwie prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.

26 sierpnia – Rosyjskie wojska regularne wjechały na terytorium Ukrainy ze strony Taganrogu. Z Rosji weszły 30 czołgów, lekko opancerzony sprzęt i żołnierzy. Znajdują się one na głębokości 8 km na terytorium Ukrainy, kontrolują 6 wsi granicznych. Najeźdźcy urządzają przejścia kontrolne, pozostawiając po 3 czołgi i 2 pojazdy opancerzone, kilkadziesiąt żołnierzy i idą dalej. Na przedmieściach Novoazowska strzelają. Na terytoriach okupowanych wojsko rosyjskie nie ukrywa insygnia. Okupanci obiecują miejscowej ludności, że potem "wszystko będzie dobrze, będziecie mieli własną republikę". Wzgórze strategiczne Saur-Mohyła pozostaje pod kontrolą armii ukraińskiej.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.http://blog.img.pravda.com/images/doc/a/8/a8a2d-00italy.jpg

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

26 agosto – L'ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina Jeffrey Payette ritiene che la Russia intende passare al contrattacco e che sia per questo che ora cerchi di portare in Ucraina il maggior numero di attrezzature militari pesanti.

26 agosto – Ad Ilovais'k l'esercito ucraino è stato circondato. Tuttavia, esso ha le forze necessarie per mantenere il controllo della città.

26 agosto – A Minsk si sono svolti i colloqui a cinque tra i rappresentanti del trio eurasiatico, dell'UE e dell'Ucraina. Vi erano presenti sia Petro Poroshenko che Vladimir Putin, i quali si sono scambiati una stretta di mano. Il presidente dell'Ucraina Poroshenko è convinto che ora a Minsk si stia risolvendo non solo la situazione nel Donbas, ma il destino di tutta l'Europa. Il presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbayev ha dichiarato di non considerare un problema la firma dell'accordo di associazione tra l'Ucraina e l'UE.

26 agosto – Non lontano dal punto di controllo di Hukovo, la Russia ha disposto un lungo convoglio di veicoli militari, il quale probabilmente cercherà di introdursi in Ucraina. Si tratta di circa 100 unità di attrezzature militari, ivi compresi dei carri armati, BMP, camion e sistemi "Grad".

26 agosto – Varie fonti diplomatiche indipendenti sia in Russia, sia in Ucraina, confermano che i prossimi colloqui tra il presidente dell'Ucraina e il presidente della Russia potranno avvenire questa settimana ad Ankara, con la mediazione del presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan.

26 agosto – L'esercito russo è penetrato sul territorio ucraino dalla parte di Taganrog. Dalla Russia sono arrivati 30 carri armati, veicoli blindati e uomini. Si trovano a 8 km in profondità nel territorio ucraino. Controllano 6 villaggi di confine. Gli invasori mettono dei posti di blocco, lasciando su ciascuno 3 carri armati, 2 BTR e una squadra di personale, dopo di che vanno avanti. Nei sobborghi di Novoazovs'k si sentono degli spari. Sui territori occupato l'esercito russo non nasconde le sue insegne. Gli occupanti promettono alla popolazione locale che poi "tutto andrà bene, e che avranno una loro repubblica". L'altura strategica di Savur-Mohyla rimane sotto il controllo dell'esercito ucraino.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/f/dfd01-00srbia.jpg

Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

Kad su 1938. Velika Britanija i Nemačka predale Čehoslovačku Hitleru, u njihovu kuću nije došao mir, već je došao rat. Kad su 1941. SAD mislile da je rat negde daleko u Evropi, Perl Harbor je podsetio da je on kod njih u kući. Kada 2008. Evropa i Amerika nisu podržale Gruziju, onda je rat prišao bliže Parizu i Berlinu – u Ukrajinu. Kada 2014. Evropa i Amerika nikako ne mogu da se usude da podrže Ukrajinu, rat je došao u njihove holandske, britanske, belgijske, nemačke, australijske porodice. Od rata i nezadržive agresije ne možeš da pobegneš, ne možeš da se otkupiš – oni će doći kod tebe, ako im se ne suprotstaviš sa svom mogućom odlučnošću.

26. avgust. – Ambasador SAD u Ukrajini Džefri Pajet smatra da će Rusija u najbliže vreme krenuti u kontraofanzivu i zato uvodi u Ukrajinu maksimalnu količinu teške tehnike.

26. avgust. – U Ilovajsku ukrajinska vojska našla se u okruženju. Ali ona ima dovoljno snaga da zadrži grad.

26. avgust. – U Minsku su se održali petostrani pregovori između predstavnika Evrazijske trojke, EU i Ukrajine. Na njima su prisutni Petro Porošenko i Vladimir Putin, oni su stisnuli ruke jedan drugome. Predsednik Ukrajine Petro Porošenko je siguran da se sad u Minsku odlučuje ne samo o pitanju regulisanja situacije na Donbasu, već i o sudbini cele Evrope. Predsednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev ne smatra problemom potpisivanje sporazuma o pristupanju između Ukrajine i EU.

26. avgust. – U blizini pograničnog punkta Gukovo Rusija je koncentrisala veliku kolonu vojne tehnike koja verovatno pokušaće da prodre u Ukrajinu. To je oko 100 jedinica vojne tehnike, u tom broju tenkovi, oklopna kola, kamioni, sistemi "Grad".

26. avgust. – Nepovezani međusobno izvori u diplomatskim ustanovama Ukrajine i Rusije potvrđuju informaciju da se sledeća runda pregovora između predsednika Ukrajine i Rusije može održati već ove sedmice uz posredništvo predsednika turske Redžepa Tajila Erdogana.

26. avgust. – Ruske regularne trupe ušle su na teritoriju Ukrajine od strane Taganroga. Sa strane Rusije ušlo je 30 tenkova, laka oklopna tehnika i živa sila. Oni se nalaze 8 kilometara u dubinu ukrajinske teritorije. Kontrolišu 6 prigraničnih sela. Okupatori postavljaju blok-postove, ostavljajući na svakom po 3 tenka i 2 oklopnih kola, vod vojnika. I kreću napred. U predgrađu Novoazovska čuju se pucnjevi. Na zauzetim teritorijama ruski vojnici ne kriju znakove raspoznavanja. Okupatori obećaju lokalnom stanovništvu da posle "sve biće dobro, biće svoja republika". Strategijska kota Savur-Mogila ostaje pod kontrolom ukrajinske armije.

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.http://blog.img.pravda.com/images/doc/9/4/94630-00russian.jpg

Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

26 августа – Посол США в Украине Джефри Пайет считает, что Россия в ближайшее время перейдет в контрнаступление для чего заводит в Украину максимальное количество тяжелой техники.

26 августа – В Иловайске украинская армия попала в окружение. Однако она имеет достаточно сил, чтобы удержать город.

26 августа – В Минске прошли пятисторонние переговоры между представителями Евразийской тройки, ЕС и Украины. На них присутствуют Петро Порошенко и Владимир Путин, они пожали друг другу руки. Президент Украины Петро Порошенко убежден, что сейчас в Минске решается не только вопрос урегулирования ситуации на Донбассе, но и судьба всей Европы. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не считает проблемой подписания соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

26 августа – Неподалеку от пропускного пункта Гуково Россия сосредоточила большую колонну военной техники, которая, вероятно, попытается прорваться в Украину. Это около 100 единиц военной техники, в том числе танки, БМП, грузовики, системы "Град".

26 августа – Независимые друг от друга источники в дипломатических ведомствах Украины и России подтверждают информацию о том, что следующий раунд переговоров между президентами Украины и России может состояться уже на этой неделе в Анкаре при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

26 августа – Российские регулярные войска вошли на территорию Украины с стороны Таганрога. Со стороны России вошли 30 танков, легкобронированных техника и живая сила. Они вошла на глубину 8 километров вглубь украинской территории. Контролируют 6 приграничных сел. Оккупанты выставляют блокпосты, оставляя на каждом по 3 танка и 2 БТР, взвод личного состава, и продвигаются дальше. В пригороде Новоазовская слышны выстрелы. На захваченных территориях, российские военные не скрывают знаков различия. Оккупанты обещают местному населению, что потом "все будет хорошо, будет своя республика". Стратегическая высота Саур-Могила остается под контролем украинской армии.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.http://blog.img.pravda.com/images/doc/4/b/4bdd6-000000000.jpg

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

26 серпня – Посол США в Україні Джефрі Пайєт вважає, що Росія в найближчий час перейде у контрнаступ для чого заводить в Україну максимальну кількість важкої техніки.

26 серпня – В Іловайську українська армія попала в оточення. Однак вона має достатньо сил, щоб утримувати місто.

26 серпня – У Мінську пройшли п'ятисторонні переговори між представниками Євразійської трійки, ЄС і України. На них присутні Петро Порошенко і Володимир Путін, вони потисли один одному руки. Президент України Петро Порошенко переконаний, що зараз у Мінську вирішується не лише питання врегулювання ситуації на Донбасі, але й доля всієї Європи. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не вважає проблемою підписання угоди про асоціацію України та ЄС.

26 серпня – Неподалік від пропускного пункту Гуково Росія зосередила велику колону військової техніки, яка, ймовірно, спробує прорватись в Україну. Це близько 100 одиниць військової техніки, в тому числі танки, БМП, вантажівки, системи "Град".

26 серпня – Незалежні одне від одного джерела в дипломатичних відомствах України та Росії підтверджують інформацію про те, що наступний раунд переговорів між президентами України та Росії може відбутися вже цьоготижня в Анкарі при посередництві президента Турції Реджепа Тайїпа Эрдогана.

26 серпня – Російські регулярні війська увійшли на територію України зі сторони Таганрога. З боку Росії увійшли 30 танків, легкоброньована техніка та жива сила. Вони знаходяться на 8 кілометрів углиб української території. Контролюють 6 прикордонних сіл. Окупанти виставляють блокпости, залишаючи на кожному по 3 танка і 2 БТР, взвод особового складу, і просуваються далі. В передмісті Новоазовська чутні постріли. На захоплених територіях, російські військові не приховують знаків розрізнення. Окупанти обіцяють місцевому населенню, що потім "все буде добре, буде своя республіка". Стратегічна висота Савур-Могила залишається під контролем української армії.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика