на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

2.08.2014

 


http://blog.img.pravda.com/images/doc/6/9/69df9-00britanian.jpg

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

August 2 – British Prime Minister David Cameron urged to review long-term relationships with Russia and increase the number of servicemen in NATO Response Force to 25000.

August 2 – Intense explosions and gunfire were heard throughout Donetsk during the night. On August 1-2nd the fighting concentrated in the villages near the mines Lidiyivka and residential neighborhood Biryuzova.

August 2 – The shelling of Luhansk is continuing – there is no electricity, water supply or mobile services, informs Luhansk City Council

August 2 – Russia continues to concentrate troops near Ukrainian border, informs the spokesman for the Information Center at the National Security and Defense Council of Ukraine Andriy Lysenko. Senior officials of Belgorod, Kursk and Bryansk oblasts of Russia requested that agricultural enterprises and farmers located in border areas finish harvesting before August 3rd. It may seem that they are preparing for a full blown war – are they?

August 2 – Igor Druz, senior advisor to the leader of pro-Russian terrorists Igor Strielkov, has confirmed that Russian terrorists have executed people by shooting in order to "to prevent panic" in Sloviansk.

August 2 – During the night (August 2nd) the 80th separate airmobile brigade of Lviv paratroopers has destroyed a large convoy of insurgents, who were moving from Sukhodolsk to Luhansk. Destroyed were: 7 tanks, 5 armored personnel carriers, 3 "Grad" multiple rocket launchers and approx. 7 vehicles with ammunition. 120-150 insurgents were also killed, informs Luhansk-based activist Dmytro Sniegiryov.

August 2 – Two Russian military MI-24 helicopters have violated the airspace of Ukraine – Russia is constantly provoking Armed Forces of Ukraine.

Russian Roulette

(Dispatch 63)

On July 24, 14 bodies were exhumed from a burial site in Sloviansk. The victims were civilians, all of whom are believed to have been killed by pro-Russia separatists when they were occupying the area. According to Ukrainian officials, there are roughly 300 people missing in Sloviansk, and mass and individual graves are consistently being found.

VICE News correspondent Simon Ostrovsky investigated what may have been behind these murders, traveling to the mass grave site near Sloviansk as the bodies were being unearthed. He also met up with journalist Chris Miller, who found signed death warrants and proof that the separatists were operating under their own form of martial law while controlling Sloviansk.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.http://blog.img.pravda.com/images/doc/7/4/745f5-00france.jpg

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 2 août – Le Premier ministre britannique, David Cameron a demandé à revoir les relations à long terme avec la Russie et à augmenter la force de réaction rapide de l'OTAN jusqu'à cinq mille personnes.

Cette nuit, il y avait de fortes explosions et des tirs à Donetsk. Dans la nuit du 1au 2 août, l'épicentre des combats était concentré dans le village minier de Lidiyivka et le quartier de Biryouzov.

Le 2 août – "Il y a des bombardements incessants dans la ville de Louhansk... il n'y ni électricité ni eau; les communications sont coupées." – annoncé par Conseil municipal de Louhansk.

Le 2 août – "La Russie continue de concentrer des troupes près de la frontière ukrainienne." a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité et défense, Andriy Lyssenko.

Les gouverneurs des régions de Belgorod, Koursk et Briansk (Fédération de Russie) ont demandé aux entreprises agricoles et aux agriculteurs d'achever la récolte avant le 3 août, surtout dans les champs situés près des zones frontalières. Est-ce que la Russie se prépare à une guerre de longue durée?

Le 2 août – Igor Drouze, le conseiller du leader des terroristes pro-russes, Igor Strelkov a confirmé que les terroristes russes ont tiré sur la population de Sloviansk... afin "éviter un mouvement de panique".

Le 2 août – "Dans la nuit du 2 août, la 80 brigade aéromobile de Lviv a détruit un important convoi de terroristes qui déménageait de Sukhodolsk à Louhansk. Les troupes ont détruit 7 chars ennemis, 5 BTR, 3 lance-missiles Grad et environ 7 voitures avec des munitions. Les pertes parmi les terroristes atteignent environ 120-150 personnes." – déclaration de Dmytro Snehirov, activiste de Louhansk.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!http://blog.img.pravda.com/images/doc/9/7/97c68-00polska.jpg

Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

2 sierpnia – Brytyjski premier David Cameron wezwał do przeglądu długoterminowych relacji z Rosją i zwiększenia liczby żołnierzy NATO Response Force do 25 tysięcy ludzi.

2 sierpnia – W nocy na 2 sierpnia w Doniecku rozlegały się silne eksplozje i strzelanina, epicentrum walk przypadł na miejscowość wokół kopalni Lidijówka i dzielnicę Biriuzowa.

2 sierpnia – W Ługańsku trwają ostrzały artyleryjskie, w mieście nie ma światła, wody, nie działa łączność sieci komórkowej – Ługańska rada miasta.

2 sierpnia – Rosja nadal koncentruje wojsko w pobliżu granicy z Ukrainą – rzecznik Centrum Informacji RNBO Andrij Łysenko. Władza w obwodach Biełgorodskim, Kurskim i Brianskim (Rosja) wskazała przedsiębiorstwom rolnym i rolnikom prywatnym zakończyć żniwa do 3 sierpnia na terenach, które znajdują się w strefie przygranicznej. Przygotowują się do wojny na dużą skalę?

2 sierpnia – Igor Druź, starszy doradca herszta rosyjskich terrorystów Igora Striełkowa, potwierdził, że rosyjscy terroryści rozstrzeliwali mieszkańców Słowiańska, "aby zapobiec panice".

2 sierpnia – W nocy na 2 sierpnia 80-a osobna brygada spadochronowa ze Lwowa atakowała duży konwój uzbrojonych terrorystów, którzy przenosili się z Suchodolska do Ługańska. Zniszczono 7 czołgów wroga, 5 BTR, 3 wyrzutni rakietowe "Grad" i około 7 samochodów z amunicją. Straty terrorystów rosyjskich wyniosły około 120-150 ludzi – ługański aktywista Dmitrij Sniegiriow.

2 sierpnia – Na terytorium Ukrainy na głębokość kilku kilometrów po raz kolejny wtargnęły się dwa rosyjskie wojskowe śmigłowce Mi-24. Rosja nieustannie prowokuje Ukraińską Armię na konflikt.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.http://blog.img.pravda.com/images/doc/2/1/215d3-00italy.jpg

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

2 agosto – Il primo ministro britannico David Cameron ha chiamato a rivedere i rapporti a lungo termine con la Russia e ad incrementare il numero di militari della NATO Response Force a 25 mila.

Nel corso della notte, a Donets'k ci sono state forti esplosioni e spari. Nella stessa notte, l'epicentro dei combattimenti si è spostato nel villaggio di Lidiivka e nel quartiere di Biriusov.

2 agosto – A Luhans'k sono in corso delle operazioni di artiglieria, in città non c'è luce, acqua e non prende il telefono, – avvisa il Consiglio comunale di Luhans'k.

2 agosto – La Russia continua ad ammassare le sue truppe vicino al confine con l'Ucraina, – ha comunicato il portavoce del Centro informazioni del Consiglio di Sicurezza e di Difesa Nazionale Andrii Lysenko. I capi delle regioni di Belgorod, Kursk e Briansk (Federazione russa) hanno dato alle imprese agricole e agli agricoltori l'ordine di finire entro il 3 agosto la raccolta nei campi vicini alla frontiera. Si staranno forse preparando per un'invasione più ampia?

2 agosto – Il primo consigliere di Igor Strelkov, leader dei terroristi filorussi, Igor Druz ha confermato che a Slovians'k i terroristi fucilavano le persone per "evitare di diffondere il panico".

2 agosto – Nel corso della notte, l'80esima brigata aeromobile di paracadutisti di Lviv ha distrutto un convoglio di militanti che si stava spostando da Suhodols'k a Luhans'k. Sono stati distrutti: 7 carri armati, 5 BTR, 3 sistemi "Grad" e circa 7 macchine di rifornimento. Le perdite umane dei militanti ammontano a 120-150, – ha dichiarato un attivista di Luhans'k Dmytro Snegiriov.

2 luglio – In territorio ucraino per diversi chilometri sono di nuovo penetrati 2 elicotteri militari russi Mi-24. La Russia sta costantemente provocando l'esercito ucraino.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.http://blog.img.pravda.com/images/doc/4/3/430ec-00srbia.jpg

Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

Kad su 1938. Velika Britanija i Nemačka predale Čehoslovačku Hitleru, u njihovu kuću nije došao mir, već je došao rat. Kad su 1941. SAD mislile da je rat negde daleko u Evropi, Perl Harbor je podsetio da je on kod njih u kući. Kada 2008. Evropa i Amerika nisu podržale Gruziju, onda je rat prišao bliže Parizu i Berlinu – u Ukrajinu. Kada 2014. Evropa i Amerika nikako ne mogu da se usude da podrže Ukrajinu, rat je došao u njihove holandske, britanske, belgijske, nemačke, australijske porodice. Od rata i nezadržive agresije ne možeš da pobegneš, ne možeš da se otkupiš – oni će doći kod tebe, ako im se ne suprotstaviš sa svom mogućom odlučnošću.

2. avgust. – Premijer Velike Britanije David Kemeron pozvao je izvršiti reviziju dugoročnih odnosa sa Rusijom i povećati broj voljnih lica Snaga reagiranja NATO na 25 hiljada.

Noću u Donjecku čule su se jake eksplozije i pucnjava. Noću 1-2. avgusta epicentar borbi je bio u mestu rudnika Lidijivka i u naselju Birjuzova.

2. avgust. – U Lugansku traju artiljerijska dejstva, u gradu nema struje, snabdevanja vodom, ne rade mobilne telefonske veze, − Luganski gradski savet.

2. avgust. – Rusija nastavlja da gomila trupe blizu ukrajinske granice, − glasnogovornik informativnog centra SNBO Andrij Lisenko. Rukovodioci Belgorodske, Kurske i Brjanske oblasti (RF) dali su naredbu poljoprivrednim državnim preduzećima i farmerima da do 3. augusta završe žetvu na poljima koje se nalaze u prigraničnoj pruzi. Spremaju se za rat većih razmera?

2. avgust. – Viši savetnik lidera proruskih terorista Igora Strelkova Igor Druz potvrdio je da su ruski teroristi streljali ljude u Slovjansku, "da spreče paniku".

2. avgust. – Noću 2. avgusta 80. posebna aeromobilna brigada desantne vojske iz Lavova uništila je veliku kolonu terorista koja se kretala od Suhodoljska prema Lugansku. Bilo je uništeno 7 neprijateljskih tenkova, 5 bornih kola, 3 sistema Grad i oko 7 kola sa municijom. Gubici terorista iznose oko 120-150 ljudi, − luganski aktivist Dmitro Snegirjov.

2. avgust. – Na teritoriju Ukrajine, na dubinu od nekoliko kilometara, ponovo su upali 2 ruska vojna helikoptera MI-24. Rusija stalno provocira ukrajinsku vojsku na konflikt.

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/0/d0a8f-00hrvatsko.jpg

Hrvatska

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane kolegice i kolege!

Međunarodna zaklada "Renesansa", Kijev: Dragi prijatelji!

U Ukrajini već traje konflikt. Zato se usuđujemo da vas informiramo o događanjima u Ukrajini. Ovo je još jedna točka gledišta. Trudit ćemo se biti objektivni.

2. kolovoz. – Premijer Velike Britanije David Kemeron pozvao je izvršiti reviziju dugoročnih odnosa sa Rusijom i povećati broj vojnih lica Snaga reagiranja NATO na 25 tisuća.

Noću u Donjecku čule su se jake eksplozije i pucnjava. Noću 1-2. kolovoza epicentar borbi je bio u mjestu rudnika Lidijivka i u naselju Birjuzova.

2. kolovoz. – U Lugansku traju artiljerijska djelovanja, u gradu nema struje, vode, ne rade mobilne telefonske veze, − Luganski gradski savjet.

2. kolovoz. – Rusija nastavlja da gomila trupe blizu ukrajinske granice, − glasnogovornik informativnog centra SNSO Andrij Lisenko. Rukovoditelji Belgorodske, Kurske i Brjanske oblasti (RF) dali su naredbu poljoprivrednim državnim poduzećima i farmerima da do 3. kolovoza završe žetvu na poljima koje se nalaze u prigraničnoj pruzi. Spremaju se za rat većih razmjera?

2. kolovoz. – Viši savjetnik lidera proruskih terorista Igora Strelkova Igor Druz potvrdio je da su ruski teroristi streljali ljude u Slovjansku, "da spriječe paniku".

2. kolovoz. – Noću 2. kolovoza 80. posebna aeromobilna brigada desantne vojske iz Lavova uništila je veliku kolonu terorista koja se kretala od Suhodoljska prema Lugansku. Bilo je uništeno 7 neprijateljskih tenkova, 5 bornih kola, 3 sistema Grad i oko 7 kola sa municijom. Gubici terorista iznose oko 120-150 ljudi, − luganski aktivist Dmitro Snegirjov.

2. kolovoz. – Na teritoriju Ukrajine, na dubinu od nekoliko kilometara, ponovo su upali 2 ruska vojna helikoptera MI-24. Rusija stalno provocira ukrajinsku vojsku na konflikt.http://blog.img.pravda.com/images/doc/d/8/d8f5b-00russian.jpg

Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

2 августа – Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал пересмотреть долгосрочные отношения с Россией и увеличить число военнослужащих Сил реагирования НАТО до 25 тысяч человек.

2 августа – Ночью в Донецке были сильные взрывы и перестрелки. В ночь с 1 на 2 августа эпицентр боевых действий пришелся на поселок шахты Лидиевка и микрорайон Бирюзова.

2 августа – В Луганске продолжаются артиллерийские обстрелы, в городе отсутствует свет, водоснабжение, не работает мобильная связь – Луганский горсовет.

2 августа – Россия продолжает концентрировать войска недалеко от украинской границы – спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко. Руководители Белгородской, Курской и Брянской областей (РФ) дали указание сельхозпредприятиям и фермерам закончить уборку урожая до 3 августа на полях, расположенных в пограничной полосе. Готовятся к широкомасштабной войне?

2 августа – Старший советник лидера пророссийских боевиков Игоря Стрелкова, Игорь Друзь, подтвердил, что российские террористы расстреливали людей в Славянске, "чтобы предотвратить панику".

2 августа – В ночь на 2 августа 80-тая отдельная аэромобильная бригада львовских десантников уничтожила большую колонну боевиков, которая двигалась из Суходольская в Луганск. Было уничтожено 7 танков противника, 5 БТРов, 3 установки "Град" и около 7 машин с боезапасом. Потери боевиков также составили около 120-150 человек – луганский активист Дмитрий Снегирев.

2 августа – На территорию Украины на глубину нескольких километров вновь вторглись военные 2 российские военные вертолета Ми-24. Россия постоянно провоцирует украинскую армию на конфликт.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.http://blog.img.pravda.com/images/doc/a/5/a533b-000000000.jpg

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

2 серпня – Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон закликав переглянути довгострокові відносини з Росією і збільшити число військовослужбовців Сил реагування НАТО до 25 тисяч осіб.

Вночі в Донецьку були сильні вибухи і перестрілки. У ніч з 1 на 2 серпня епіцентр бойових дій припав на селище шахти Лідіївка і мікрорайон Бірюзова.

2 серпня – У Луганську тривають артилерійські обстріли, у місті відсутнє світло, водопостачання, не працює мобільний зв'язок – Луганська міськрада.

2 серпня – Росія продовжує концентрувати війська неподалік від українського кордону – речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Керівники Бєлгородської, Курської та Брянської областей (РФ) дали вказівку сільгосппідприємствам та фермерам закінчити збирання врожаю до 3 серпня на полях, які розташовані в прикордонній смузі. Готуються до широкомасштабної війни?

2 серпня – Старший радник лідера проросійських бойовиків Ігоря Стрєлкова, Ігор Друзь, підтвердив, що російські терористи розстрілювали людей у Слов'янську, "щоб запобігти паніці".

2 серпня – В ніч на 2 серпня 80-а окрема аеромобільна бригада львівських десантників знищила велику колону бойовиків, що рухалась від Суходольська до Луганська. Було знищено: 7 танків противника, 5 БТРів, 3 установки "Град" і близько 7 машин з боєзапасом. Втрати бойовиків також склали близько 120-150 осіб – луганський активіст Дмитро Снєгірьов.

2 серпня – На територію України на глубину декількох кілометрів знову вторглися військові 2 російські військові вертольоти МІ-24. Росія постійно провокує українську армію на конфлікт.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика