на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

2.10.2014

 

Russia has decreased gas transit through Ukraine by almost 40%


http://blog.img.pravda.com/images/doc/2/e/2ecbd-00britanian.jpg

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

October 2 – Crimean Tatars found themselves in a difficult situation in Crimea, which was occupied by Russia – Council of Europe's Commissioner for Human Rights Nils Muižnieks. Their security is threatened after a series of raids carried out by armed masked men at religious institutions, schools, homes and the Mejlis of the Crimean Tatar people.

October 2 – Prime Minister of the Czech Republic Bohuslav Sobotka strongly rejected the idea by former Czech Foreign Minister Karel Schwarzenberg to assist Ukraine in fighting against Russian aggression using all available means, including the supply of weapons.

October 2 – An attack by the terrorists continues at Donetsk airport, there have been no casualties among Ukrainian soldiers – NSDC spokesman Andriy Lysenko.

October 2 – Russia has decreased gas transit through Ukraine by almost 40%.

October 2 – Russia is using Donbas as a testing ground for new weapons, – said Defense Minister of Ukraine Valeriy Heletey, who presented the latest Russian ammunition able to penetrate armor. These cartridges were collected in Donbas by Ukrainian intelligence agents.

October 2 – Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted a monitoring resolution recognizing that Russia has sent its regular troops into Ukraine. The Assembly has called on Russia "to stop providing any military support to the rebels, and withdraw its troops from the East of Ukraine and Ukraine's border as well as refrain from any action that could directly or indirectly exacerbate the situation in the East of Ukraine". All it took for this resolution to be adopted was "only" 8 months of Russian aggression in Ukraine!

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.http://blog.img.pravda.com/images/doc/5/f/5f80b-00france.jpg

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 2 octobre – "Les Tatars de Crimée, territoire occupé par la Russie, sont dans une position très difficile." – déclaration du commissaire du Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme, Nils Muiznieks. "Les Tatars ont été menacés par une série de raids menés par des hommes armés et masqués qui sont entrés dans les institutions religieuses, les écoles, les maisons privées et au quartier général du Mejlis du peuple tatar de Crimée."

Le 2 octobre – Le premier ministre tchèque, Bohouslav Sobotka a fermement rejeté l'idée de l'ancien ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg d'aider l'Ukraine dans la lutte contre la Russie par tous les moyens, y compris par les livraisons d'armes.

Le 2 octobre – "Les terroristes continuent leur offensive et le pilonnage de l'aéroport de Donetsk, mais il n'y a pas de victimes parmi les soldats." a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité et défense, Andriy Lyssenko.

Le 2 octobre – La Russie a suspendu de 40% le transit du gaz par l'Ukraine.

Le 2 octobre – Le ministre de la Défense de l'Ukraine, Valeriy Heletey a annoncé que la Russie utilise le Donbass comme un terrain d'essai pour de nouvelles armes. Il a montré les dernières munitions russes capables de percer les blindages. Le Service de renseignements ukrainien a confisqué ces cartouches dans le Donbass.

Le 2 octobre – L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté la résolution selon laquelle elle reconnaît que la Russie a effectivement envoyé des troupes régulières en Ukraine. L'Assemblée demande à la Russie "de cesser de fournir tout soutien militaire aux rebelles, de rappeler ses troupes de l'Est de l'Ukraine et de ses frontières et d'arrêter toute action qui exacerberait directement ou indirectement le conflit dans l'Est de l'Ukraine."...et cela fait bien huit mois depuis le début de l'offensive russe en Ukraine!

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!http://blog.img.pravda.com/images/doc/3/7/373a0-00polska.jpg

Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

2 października – Tatarzy krymscy na Krymie, teraz okupowanym przez Rosję, okazali się w trudnej sytuacji – komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Muižnieks. – Zagrożenie dla bezpieczeństwa Tatarów krymskich postało w wyniku serii napadów uzbrojonych zamaskowanych ludzi na religijne instytucje, szkoły, domy prywatne i Medżlis krymskich Tatarów.

2 października – Premier Czech Bohuslav Sobotka zdecydowanie odrzucił pomysł byłego czeskiego ministra spraw zagranicznych Karela Schwarzenberga pomóc Ukrainie w walce z Rosją wszystkimi środkami, w tym dostawą broni.

2 października – Na lotnisku w Doniecku trwają ataki rosyjskich terrorystów, lecz ofiar wśród żołnierzy ukraińskich niema – rzecznik Centrum Informacyjnego RNBO Andrij Łysenko.

2 października – Rosja skróciła tranzyt gazu przez Ukrainę prawie o 40%.

2 października – Rosja wykorzystuje Donbas jako poligon doświadczalny dla nowej broni – minister obrony Ukrainy Wałerij Hełetej zademonstrował najnowszą rosyjską amunicję, która przebija pancerz. Amunicję na Donbasie zdobył wywiad ukraiński.

2 października – Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję monitoringową, w której oświadczyło, że Rosja wysłała w Ukrainę wojska regularnie. Zgromadzenie wezwało Rosję "wstrzymać udzielenie każdego wsparcia wojskowego dla rebeliantów oraz odezwać swoje wojska ze Wschodniej Ukrainy, a także od jej granic i powstrzymać się od wszelkich działań, które bezpośrednio lub pośrednio zaostrzają sytuację na wschodzie Ukrainy". Ta sławna decyzja została podjęta na 8 miesiącu rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie!

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.http://blog.img.pravda.com/images/doc/4/c/4c7b0-00italy.jpg

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

2 ottobre – I tatari nella Crimea occupata dalla Russia sono ora in una situazione complicata, – ha detto il Commissario del Consiglio d'Europa per i Diritti Umani Nils Muiћnieks. – La minaccia alla sicurezza dei tatari della Crimea è apparsa in seguito ad una serie di incursioni armate di uomini mascherati in armi alle istituzioni religiose, alle scuole, case e al Mejlis del popolo tataro di Crimea.

2 ottobre – Il Primo Ministro ceco Bohuslav Sobotka ha respinto con decisione l'idea del'ex ministro degli Esteri ceco Karel Schwarzenberg di aiutare l'Ucraina nella guerra contro la Russia con tutti i mezzi, ivi compresa la fornitura di armi.

2 ottobre – Nell'aeroporto di Donets'k è in corso un attacco da parte dei militanti; tuttavia non ci sono feriti, – ha comunicato il portavoce del Centro Informazioni del Consiglio di Sicurezza e di Difesa Nazionale Andrii Lysenko.

2 ottobre – La Russia ha diminuito del 40% il volume del gas transitante attraverso l'Ucraina.

2 ottobre – La Russia sfrutta il Donbas come spazio per testare nuove armi, – ha detto il ministro della Difesa dell'Ucraina Valerii Heletey. – Nel Donbas sono state sperimentate le nuove munizioni russe che sono in grado di trapassare la corazza. Tali munizioni sono nelle mani degli agenti del Servizio di Intelligence dell'Ucraina.

2 ottobre – L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato una risoluzione di monitoraggio in cui ha ammesso che la Russia ha inviato truppe regolari in Ucraina. L'Assemblea ha chiamato la Russia a "mettere fine ad ogni tipo di sostegno militare dei ribelli, nonché richiamare le proprie truppe dall'Ucraina orientale e dai suoi confini, oltre che astenersi da ogni tipo di azioni che possano aggravare direttamente o indirettamente la situazione nella parte orientale dell'Ucraina". Ciò dopo 8 mesi di aggressione russa.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.http://blog.img.pravda.com/images/doc/6/2/62e66-00srbija.jpg

Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

Kad su 1938. Velika Britanija i Nemačka predale Čehoslovačku Hitleru, u njihovu kuću nije došao mir, već je došao rat. Kad su 1941. SAD mislile da je rat negde daleko u Evropi, Perl Harbor je podsetio da je on kod njih u kući. Kada 2008. Evropa i Amerika nisu podržale Gruziju, onda je rat prišao bliže Parizu i Berlinu – u Ukrajinu. Kada 2014. Evropa i Amerika nikako ne mogu da se usude da podrže Ukrajinu, rat je došao u njihove holandske, britanske, belgijske, nemačke, australijske porodice. Od rata i nezadržive agresije ne možeš da pobegneš, ne možeš da se otkupiš – oni će doći kod tebe, ako im se ne suprotstaviš sa svom mogućom odlučnošću.

2. oktobar. – Krimski Tatari na okupiranom Rusijom Krimu našli su se u teškom položaju – komesar Saveta Evrope po pitanju ljudskih prava Nils Mujžnieks. – pretnja bezbednosti za Krimske Tatare nastala je u rezultatu niza najezda naoružanih ljudi u maskama na religijske ustanove, škole, privatne kuće i Medžlis Krimsko-tatarskog naroda.

2. oktobar. – Premijer-ministar Češke Boguslav Sobotka odlučno je odbio ideju bivšeg ministra inostranih poslova Češke Karela Švarcenberga da se Ukrajini pruži pomoć u borbi sa Rusijom svim sredstvima, u tom broju isporukom oružja.

2. oktobar. – Na donjeckom aerodromu traje juriš od strane terorista, ali žrtava među borcima nema, − glasnogovornik informativnog centra SNBO Andrij Lisenko.

2. oktobar. – Rusija je smanjila tranzit gasa preko Ukrajine za 40%.

2. oktobar. – Rusija koristi Donbas kao poligon za ispitivanje novog oružja, – ministra odbrane Valerij Geletej. – On je pokazao nove ruske metke koji su u stanju da probiju oklop. Metke su doneli sa Donbasa ukrajinski obaveštajci.

2. oktobar. – Parlamentska skupština Saveta Evrope usvojila je monitorinšku rezoluciju u kojoj je priznala da je Rusija uputila u Ukrajinu regularnu vojsku. Skupština je pozvala RF da "obustavi pružanje bilo-kakve vojne podrške pobunjenicima, a takođe da povuče svoju vojsku sa Istoka Ukrajine, a takođe od njenih granica, a takođe da se uzdrži od bilo-kojih radnji koje direktno ili indirektno zaoštravaju situaciju na Istoku Ukrajine". I to je nakon 7 meseci ruske agresije u Ukrajini!

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/6/06ffc-00russian.jpg

Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

2 октября – Крымские татары в оккупированном Россией Крыма оказались в тяжелом положении – комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс – угроза безопасности для крымских татар возникла в результате серии рейдов вооруженных людей в масках на религиозные учреждения, школы, частные дома и Меджлис крымскотатарского народа...

2 октября – Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка решительно отказался от идеи бывшего министра иностранных дел Чехии Карела Шварценберга помогать Украине в борьбе с Россией всеми средствами, в том числе поставками оружия.

2 октября – В донецком аэропорту продолжается штурм со стороны боевиков, однако жертв среди бойцов нет, – представитель информационного центра СНБО Андрий Лысенко.

2 октября – Россия сократила транзит газа через Украину почти на 40%.

2 октября – Россия использует Донбасс как полигон для испытания нового оружия – министр обороны Украины Валерий Гелетей – он продемонстрировал новейшие российские патроны, способные пробивать броню. Патроны на Донбассе как трофей отбили украинские разведчики.

2 октября – Парламентская ассамблея Совета Европы приняла мониторинговой резолюцию, в которой признала, что Россия направила в Украину регулярные войска. Ассамблея призвала РФ "прекратить предоставление любой военной поддержки повстанцам, а также отозвать свои войска с востока Украины, а также от ее границ, и воздержаться от любых действий, которые прямо или косвенно обострять ситуацию на Востоке Украины". И это на 8 месяце российской агрессии в Украине!

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.http://blog.img.pravda.com/images/doc/e/1/e1606-000000000.jpg

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

2 жовтня – Кримські татари в окупованому Росією Криму опинилися у важкому становищі – комісар Ради Європи з прав людини Нільс Муйжніекс – загроза безпеці для кримських татар виникла у результаті серії рейдів озброєних людей у масках на релігійні установи, школи, приватні будинки і Меджліс кримськотатарського народу...

2 жовтня – Прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка рішуче відмовився від ідеї колишнього міністра закордонних справ Чехії Карела Шварценберга допомагати Україні в боротьбі з Росією всіма засобами, в тому числі поставками зброї.

2 жовтня – У донецькому аеропорту триває штурм з боку бойовиків, однак жертв серед бійців нема – речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

2 жовтня – Росія скоротила транзит газу через Україну майже на 40%.

2 жовтня – Росія використовує Донбас як полігон для випробовування нової зброї – міністр оборони України Валерій Гелетей – він продемонстрував новітні російські набої, здатні пробивати броню. Патрони на Донбасі здобули українські розвідники.

2 жовтня – Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила моніторинговою резолюцію, в якій визнала, що Росія надіслала в Україну регулярні війська. Асамблея закликала РФ "припинити надання будь-якої військової підтримки повстанцям, а також відликати свої війська зі Сходу України, а також від її кордонів, а також утриматися від будь-яких дій, які прямо чи непрямо загострюватимуть ситуацію на Сході України". І це на 8 місяці російської агресії в Україні!

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика