на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

2.11.2014

 

Russia has held operational training and tested three types of nuclear weapons


http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/b/0bfbe-00britanian.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/c/9/c9f2f-00canada.jpg

http://blog.img.pravda.com/images/doc/7/4/743d5-00usa.jpg

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

November 2 – Within 72 hours, Russia has held operational training and tested three types of nuclear weapons available in the army of Russian Federation.

November 2 – Russian Federation plans to use so-called elections in People's Republics of Donetsk and Luhansk (held on November 2nd in the areas, occupied by the insurgents) in order to reinforce its Armed Forces with more military personnel, – stated the Advisor to the Chief of Security Service of Ukraine (SSU) Markyian Lubkivskyi.

November 2 – SSU has started criminal proceedings regarding so-called elections to the illegal authorities of People's Republics of Donetsk and Luhansk. Security Service of Ukraine and Interior Ministry of Ukraine qualify what is happening on November 2nd at temporarily occupied territories of Donetsk and Luhansk oblasts as a large-scale crime against citizens of Ukraine people; both agencies have documented incidents of mass terror, intimidation, blackmail, bribery, forced labor and kidnapping – SSU's statement on Donbas "elections".

November 2 – Ukraine's Foreign Affairs Ministry expresses decisive protest against unlawful actions by the Russian Federation, gross violation of state border of Ukraine, demands to stop provocative actions and comply with "generally accepted norms and principles of international law and international relations" – statement of Ukraine's MFA regarding another so-called "humanitarian convoy" crossing state border of Ukraine.

November 2 – in the last fortnight, fighters have 28 times shot at our block posts, defensive and observing points. Ten soldiers have died and seven are wounded.

November 2 – Terrorists and representatives of "DNR" are robbing banks in Donetsk and Luhansk and are taking money from local residents. In their turn, Chechyntsi have organized extortions on the block posts and duriong every fortnight in Shakhtarsk and Torezi, they take away from peaceful residents millions of hryvni.

November 2 – The Eurpean Union does not acknowledge the "elections" of heads and deputies to Parliament in the self-proclaimed DNR and LNR. This was stated by the Head of the EU Committee on Foreign Issues, Elmar Brok.

November 2 – "Governor" of Sevastopil, Serhiy Meniaylo, stated the need to conserve water; a critical situation has developed in providing water which now is delivered to residents according to schedule. Most of the water for Crimea should be coming from Ukraine. However, the occuppiers refuse to pay for it.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/7/075cb-00france.jpg

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

Le 2 novembre – Pendant 72 heures, la Russie a organisé des exercises et essais des trois types d'armes nucléaires qui sont dans l'arsenal de l'armée russe.

Le 2 novembre – "La Fédération de Russie prévoit d'utiliser les soi-disant élections dans les républiques "DNR" et "LNR" du 2 novembre pour compléter leurs propres unités des Forces armées." a annoncé le conseiller du directeur du SBU, Markiyan Lubkivsky.

Le 2 novembre – Le SBU a ouvert une procédure pénale contre les soi-disant élections des autorités illégales du "DNR" et "LNR". Le Service de sécurité et le ministère de l'Intérieur ukrainiens déclarent que toutes les activités qui ont lieu le 2 novembre dans les territoires occupées des régions de Donetsk et de Louhansk constituent un crime massif contre le peuple ukrainien. Les agents ukrainiens documentent des actes massifs de terreur, d'intimidation, de chantage, de corruption, de travail forcé et d'enlèvements. – déclaration officielle du SBU sur les "élections" tenues dans le Donbass.

Le 2 novembre – Le ministère des Affaires étrangères ukrainien proteste vivement contre les actions illégales de la Fédération de Russie et contre la violation flagrante de la frontière ukrainienne, et demande au Kremlin de cesser les provocations et se conformer aux "normes et principes du droit international et des relations internationales". Le ministère des Affaires étrangères a fait cette déclaration suite au soi-disant "convoi humanitaire" qui a traversé récemment la frontière ukrainienne.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!http://blog.img.pravda.com/images/doc/2/1/2198d-00polska.jpg

Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

2 listopada – W ciągu ostatnich 72 godzin w Rosji odbyło się szkolenie i testowanie wszystkich trzech typów środków służących do przenoszenia broni jądrowej, dostępnych w arsenale armii FR.

2 listopada – Federacja Rosyjska zamierza wykorzystać tak zwane "wybory" do samozwańczych DRL i LRL, które odbyły się 2 listopada na zajętych przez bojowników terytoriach, dla uzupełnienia jednostek sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej – doradca szefa SBU Markijan Łubkiwski.

2 listopada – SBU wszczęła postępowanie przeciwko organizatorom tzw. "wyborów" do nielegalnych władz DRL i LRL. Służba Bezpieczeństwa i MSW zakwalifikowały wszystkie wydarzenia, które miały miejsce 2 listopada w ramach "wyborów" na czasowo okupowanych terytoriach obwodów Donieckiego i Ługańskiego, jako masową zbrodnię przeciwko ludności ukraińskiej. Udokumentowano również fakty masowego terroru, zastraszania, szantażu, przekupstwa, pracy przymusowej i porwania ludzi. O tym mówi oświadczenie SBU wydane z powodu "wyborów", które odbywają się na Donbasie.

2 listopada – Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraża zdecydowany protest przeciwko bezprawnym działaniom Federacji Rosyjskiej, rażącymi naruszeniami granicy państwowej Ukrainy, a także wymaga powstrzymania działań prowokacyjnych i dotrzymywania "ogólnie przyjętych norm i zasad prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych". O tym mówi oświadczenie MSZ Ukrainy wydane z powodu faktu przekroczenia przez granicę państwową kolejnego, tak zwanego "konwoju humanitarnego".

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.http://blog.img.pravda.com/images/doc/3/4/3478e-00srbia.jpg

Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

2. novembar. – U toku 72 sata Rusija je izvršila vežbe i probe sva tri tipa nosača nuklearnog naoružanja koje postoji u arsenalu armije RF.

2. novembar. – Rusija planira da iskoristi takozvane izbore u DNR i LNR koji se održavaju 2. novembra na teritorijama koje su zauzeli teroristi, za popunjavanje brojnog sastava jedinica sopstvenih Oružanih snaga, − savetnik načelnika SBU Markijan Lubkivskij.

2. novembar. – SBU je pokrenula krivični postupak povodom takozvanih izbora u nezakonite organe vlade "DNR" i "LNR". MUP i SBU kvalifikuju sve što se dešava na privremeno okupiranim teritorijama Donjecke i Luganske oblasti kao zločin velikih razmera protiv ukrajinskih državljana i dokumentuju masovne činjenice terora, zastrašivanja, ucene, potkupljivanja, prisilnih radova i kidnapovanja. O tome se radi u izjavi SBU povodom "izbora" koji se održavaju na Donbasu.

2. novembar. – Ministarstvo inostranih poslova ulaže odlučan protest u vezi sa nezakonitim radnjama Ruske Federacije, grubim kršenjem državne granice Ukrajine, i zahteva obustaviti provokativne radnje i pridržavati se "opšteprihvaćenih normi i principa međunarodnog prava i međudržavnih odnosa". O tome je reč u izjavi MIP Ukrajine u vezi sa činjenicom prelaska državne granice Ukrajine narednim takozvanim "humanitarnim konvojem".

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.http://blog.img.pravda.com/images/doc/2/6/26319-00italy.jpg

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

2 novembre – Nel corso di 72 ore la Russia ha effettuato le esercitazioni e la prova di tutti e tre i tipi di portatori di armi nucleari che sono nell'arsenale dell'esercito russo.

2 novembre – La Russia ha in mente di utilizzare le cosiddette elezioni nelle "DNR" ed "LNR" (Repubbliche Popolari di Donets'k e di Luhans'k) per aumentare il numero dei militari delle Forze Armate russe presenti sul territorio, – ha detto il Consigliere del capo della SBU (Servizio di Sicurezza dell'Ucraina) Markian Lubkivskyi.

2 novembre – La SBU ha aperto un procedimento penale contro le cosiddette elezioni a degli organi illegittimi delle "DNR" ed "LNR". La SBU e il Ministero degli Interni qualificano ciò che accade il 2 novembre nei territori temporaneamente occupati delle regioni di Donets'k e di Luhans'k come un crimine contro il popolo ucraino e documentano i numerosi casi di terrore, di intimidazioni, ricatti, di corruzione, di lavori forzati e sequestri di persona. Ne parla la dichiarazione della SBU sulle "elezioni" in atto nel Donbas.

2 novembre – Il Ministero degli Affari Esteri esprime una decisa protesta contro le azioni illegali della Federazione russa, contro la grave violazione del confine di Stato dell'Ucraina e chiede che la Russia ponga fine alle azioni provocatorie e si attenga alle "norme e ai principi del diritto internazionale e delle relazioni internazionali". Ne parla la dichiarazione del MAE dell'Ucraina concernente l'attraversamento del confine da parte dell'ennesimo cosiddetto "convoglio umanitario" russo.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.http://blog.img.pravda.com/images/doc/1/2/126da-00russian.jpg

Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

2 ноября – в течение 72 часов Россия провела учения и испытания всех трех типов носителей ядерного вооружения, имеющихся в арсенале армии РФ.

2 ноября – Российская Федерация планирует использовать так называемые выборы в ДНР и ЛНР, проводимых 2 ноября на занятых боевиками территориях, для пополнения численного состава подразделений собственных Вооруженных Сил – советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

2 ноября – СБУ открыла уголовное производство по так называемых выборах в незаконных органов власти "ДНР" и "ЛНР". СБУ и МВД квалифицируют все происходящее 2 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей как масштабное преступление против украинских граждан и документируют массовые факты террора, запугивания, шантажа, подкупа, принудительных работ и похищения людей. Об этом говорится в заявлении СБУ по поводу "выборов", происходящих на Донбассе.

2 ноября – Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с незаконными действиями Российской Федерации, грубым нарушением госграницы Украины и требует прекратить провокационные действия и соблюдать "общепринятые нормы и принципы международного права и межгосударственных отношений". Об этом говорится в заявлении МИД Украины по факту перемещения через государственную границу Украины очередного так называемого "гуманитарного конвоя".

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.http://blog.img.pravda.com/images/doc/1/b/1b886-000000000.jpg

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

2 листопада – Протягом 72 годин Росія провела навчання та випробування всіх трьох типів носіїв ядерного озброєння, що наявне в арсеналі армії РФ.

2 листопада – Російська Федерація планує використати так звані вибори в ДНР та ЛНР, що проводяться 2 листопада на зайнятих бойовиками територіях, для поповнення чисельного складу підрозділів власних Збройних Сил – радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

2 листопада – СБУ відкрила кримінальне провадження щодо так званих виборів до незаконних органів влади "ДНР" і "ЛНР". СБУ та МВС кваліфікують все, що відбувається 2 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей як масштабний злочин проти українських громадян і документують масові факти терору, залякування, шантажу, підкупу, примусових робіт та викрадення людей. Про це йдеться у заяві СБУ з приводу "виборів", що відбуваються на Донбасі.

2 листопада – Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у зв'язку з незаконними діями Російської Федерації, грубим порушенням держкордону України та вимагає припинити провокативні дії і дотримуватися "загальноприйнятих норм та принципів міжнародного права та міждержавних відносин". Про це йдеться у заяві МЗС України за фактом переміщення через державний кордон України чергового так званого "гуманітарного конвою".

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика