на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

4.10.2014

 

The separatists wanted to blow up vital infrastructure facilities.


U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

Alexander J. Motyl

Will Putin's Successor Be Worse?

Alexander J. Motyl

Enthusiasm for Separation and Reform Weakens in Ukraine

October 4: 
Russia deploys troops and hardware, militants shell Ukrainian positions and attempt sabotage

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 4 octobre – A Marioupol, la mission internationale composée de représentants de l'Ukraine, de la Russie et de l'OSCE a commencé le travail sur la délimitation de la zone frontalière tampon de 30 km qui devrait séparer les deux pays, conformément aux accords conclus à Minsk.

Le 4 octobre – "A Louhansk, les terroristes russes ont mis en place ce qu'ils appellent un "couvre-feu." a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité et défense, Andriy Lyssenko. "Les personnes qui ne respectent pas le régime et les horaires établis seront arrêtées et envoyées à effectuer un travail au service de la communauté dans les zones actuellement contrôlées par les terroristes. De plus, les "autorités" terroristes retirent de force les passeports ukrainiens aux habitants de la région."

Le 4 octobre – En dépit de la guerre dans le Donbass, le nombre d'ukrainiens qui ont une opinion positive de la Russie ne tombe pas en dessous de 48%. De l'autre côté, 85% des Russes soutiennent Poutine et l'agression contre l'Ukraine. Deux nations différentes – deux mentalités différentes.

Le 4 octobre – "Nous avons atteint 80% en ce qui concerne la construction de la première et deuxième ligne de fortifications dans la zone des opérations contre-terroristes." – déclaration du Président ukrainien, Petro Porochenko

Le 4 octobre – "Les groupes armés terroristes qui "échappent" au contrôle de Poutine continuent de bombarder les positions des soldats ukrainiens." – le Centre de presse de l'opération antiterroriste ukrainien.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlinana teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupićona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się z całą możliwą stanowczością.

4 październikaMiędzynarodowa misja przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE rozpoczęła w Mariupolu delimitację granicy strefy 30-kilometrowej na terytorium Ukrainy, okupowanym przez Rosję, która rozdzieli strony konfliktu zgodnie z porozumieniami, zawartymi w Mińsku.


4 października – W obwodzie Ługańskim rosyjscy terroryści wprowadzili tak zwaną "godzinę policyjną" – rzecznik Centrum Informacyjnego RNBO Andrij Łysenko. – "Każdego, kto nie przestrzega ustalonego reżimu, terroryści zatrzymują i wysyłają do pracy społecznej na obszarach, obecnie kontrolowanych przez nich... U ludności na siłę zabierają paszporty Ukrainy".

4 październikaMimo wojny na Donbasie, liczby Ukraińców, dobrze nastawionych wobec Rosji, nie spada poniżej 48%. Tymczasem 85% Rosjan podtrzymują Putinaw tym i jego krwawą agresję przeciw Ukrainy, aneksje terytorialne i masowe zabójstwa Ukraińców. Dwa różne narodydwie różne mentalności.

4 październikaWzniesienie pierwszej i drugiej linii umocnień w rejonie operacji antyterrorystycznej ukończono na 80% – Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

4 październikaRzekomo "niekontrolowane" przez reżim Putina bandy uzbrojonych terrorystów rosyjskich nadal ostrzeliwują pozycji ukraińskiego wojskacentrum prasowy operacji antyterrorystycznej.


Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać informację jak najszerzej.Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

4 ottobre – A Mariupol la missione internazionale composta dai rappresentanti dell'Ucraina, della Russia e dell'OSCE inizia i suoi lavori per la delimitazione di una zona cuscinetto – un confine di 30 km fra l'Ucraina e la Russia che dividerà le parti in conflitto in conformità agli accordi raggiunti a Minsk.

4 ottobre – Nella regione di Luhans'k i terroristi russi hanno introdotto il cosiddetto "coprifuoco", – ha detto il portavoce del Consiglio di Sicurezza e di Difesa Nazionale Andrii Lysenko. – "Tutti coloro che non aderiscono al regime stabilito vengono arrestati e costretti a fare servizi sociali sui territori da essi controllati. Agli abitanti vengono ritirati con forza i passaporti ucraini".

4 ottobre – Nonostante la guerra nel Donbas, il numero degli ucraini che vedono di buon occhio i russi non scende al di sotto del 48%. Intanto l'85% dei russi sostengono Putin, anche per quanto riguarda l'aggressione contro l'Ucraina. Due popoli diversi – due mentalità diverse.

4 ottobre – La costruzione della prima e della seconda linea di fortificazioni nella zona dell'operazione antiterrorismo è completata all'80%, – ha detto il presidente Petro Poroshenko.

4 ottobre – I gruppi armati di terroristi, che a detta di Putin non sono da lui controllati, continuano a bombardare le posizioni dei soldati ucraini, – centro stampa dell'operazione antiterrorismo.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

Kad su 1938. Velika Britanija i Nemačka predale Čehoslovačku Hitleru, u njihovu kuću nije došao mir, već je došao rat. Kad su 1941. SAD mislile da je rat negde daleko u Evropi, Perl Harbor je podsetio da je on kod njih u kući. Kada 2008. Evropa i Amerika nisu podržale Gruziju, onda je rat prišao bliže Parizu i Berlinuu Ukrajinu. Kada 2014. Evropa i Amerika nikako ne mogu da se usude da podrže Ukrajinu, rat je došao u njihove holandske, britanske, belgijske, nemačke, australijske porodice. Od rata i nezadržive agresije ne možeš da pobegneš, ne možeš da se otkupišoni će doći kod tebe, ako im se ne suprotstaviš sa svom mogućom odlučnošću.

4. oktobar. – 4. oktobra u Mariupolju međunarodna misija u sastavu predstavnika Ukrajine, RF i OEBS-a počinje da radi na delimitaciji granice 30-kilometarske tampon-zone sa okupiranom Rusijom teritorijom Ukrajine koja će razdvojiti strane konflikta u skladu sa dogovorima postignutim u Minsku.


4. oktobar. – U Luganskoj oblasti ruski teroristi su uveli takozvani "policijski sat" − glasnogovornik SNBO Jurij Lisenko. – "Sve koji se ne pridržavaju ustanovljenog režima, teroristi zaustavljaju i upućuju na radove na teritorijama koje se privremeno nalaze pod njihovom kontrolom... Stanovništvu nasilno oduzimaju lične karte državljana Ukrajine".

4. oktobra. – Bez obzira na rat na Donbasu, broj Ukrajinaca koji se dobro odnose prema Rusiji ne spušta se niže od 48%. A 85% Rusa podržavaju Putinau tom broju u njegovoj agresiji protiv Ukrajine. Dva različita narodadva različitih mentaliteta.

4. oktobar. – Izgradnja prve i druge linije odbrambenih utvrđenja u zoni antiterorističke operacije izvršena je 80% – predsednik Petro Porošenko.

4. oktobar. – Oružane formacije terorista koje Putin "ne kontroliše", nastavljaju da pucaju na položaje ukrajinskih vojnikapres-centar antiterorističke operacije.

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

4 октября – В Мариуполе международная миссия в составе представителей Украины, РФ и ОБСЕ начинает свою работу по делимитации границы 30-километровой буферной зоны с оккупированной Россией территорией Украины, которая разделит стороны конфликта в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске.


4 октября – В Луганской области российские террористы ввели так называемый "комендантский час" – спикер СНБО Андрий Лысенко – "Всех, кто не придерживается установленного режима, террористы задерживают и отправляют на общественные работы на территориях, временно им подконтрольных... Кроме того у населения принудительно изымают паспорта граждан Украины ".

4 октября – Несмотря на войну Донбассе, количество украинцев, которые хорошо относится к России, не опускается ниже 48%. Тогда как 85% россиян поддерживают Путина – в том числе и его агрессию против Украины. Два разных народа – две разные ментальности.

4 октября – Строительство первой и второй линии оборонительных укреплений в зоне антитеррористической операции выполнены на 80% – президент Украины Петро Порошенко

4 октября – "Неподконтрольные" Путину вооруженные формирования террористов продолжают обстреливать позиции украинских военнослужащих – пресс-центр антитеррористической операции.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

4 жовтня – 4 жовтня у Маріуполі міжнародна місія у складі представників України, РФ та ОБСЄ починає свою роботу з делімітації кордону 30-кілометрової буферної зони з окупованою Росією територією України, яка розділить сторони конфлікту відповідно до домовленостей, досягнутих у Мінську.

4 жовтня – У Луганській області російські терористи запровадили так звану "комендантську годину" – речник РНБО Андрій Лисенко – "Усіх, хто не дотримується встановленого режиму, терористи затримують та відправляють на громадські роботи на територіях, які тимчасово їм підконтрольні... У населення примусово вилучають паспорти громадян України"

4 жовтняНезважаючи на війну на Донбасі, кількість українців, хто добре ставиться до Росії, не опускається нижче 48%. Тоді як 85% росіян підтримують Путіна – в тім і в його агресії проти України. Два різні народи – дві різні ментальності.

4 жовтняБудівництво першої та другої лінії оборонних укріплень у зоні антитерористичної операції виконано на 80% – президент Петро Порошенко

4 жовтня – "Непідконтрольні" Путіну збройні формування терористів продовжують обстрілювати позиції українських військовослужбовцівпрес-центру антитерористичної операції.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика