на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

6.12.2014

 

A local ''Maidan movement'' broke out in Vinnytsia


http://blog.img.pravda.com/images/doc/1/e/1ed9b-00britanian.jpgU.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

December 6 – Company "Naftogaz of Ukraine" has paid 378 million US dollars – advance payment for 1 billion cubic meters of gas – to Russian "Gazprom".

December 6 – The Head of Chechen Republic (Russian Federation) Ramzan Kadyrov instructed his law enforcement agencies and special forces to immediately initiate criminal proceedings against members of Ukrainian parliament Yuriy Bereza, Andriy Levus and Igor Mosiychuk. According to Kadyrov, these politicians "publicly supported the terrorists involved in the death of 14 policemen in Grozny". Thus Kadyrov ordered to abduct and bring to Chechnya the abovementioned MPs. Security Service of Ukraine (SSU) has started criminal investigation into terrorist threats of a citizen of Russian Federation Ramzan Kadyrov.

December 6 – A local "Maidan movement" broke out in Vinnytsia – protesters are demanding that top officials of the Oblast Interior Ministry Bruch are fired as a result of "cleansing the ranks of power", – informs the police.

December 6 – Next meeting on peaceful conflict resolution in Donbas is scheduled for December 9th in Minsk (Belarus), – stated President of Ukraine Petro Poroshenko. However, Russian terrorists have said that they do not want the meeting to be attended by the US and EU representatives. They are OK with Russia's representatives attending, of course.

December 6 – 1250 military have been killed during Russian aggression in Donbas, of which 952 were servicemen of the Armed Forces of Ukraine, – informed the President of Ukraine Petro Poroshenko. The President has also said that almost 3000 servicemen were injured. In his turn, the Chief of Security Service of Ukraine Valentyn Nalyvaichenko has said that 684 people remain in captivity – among them military, journalists, volunteers and civilians.

December 6 – During December 6th, the terrorists used mortars, "Grad" rocket launchers and artillery 58 times to attack Ukrainian forces, – informs ATO's press center.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/2/7/27541-00deutchland.jpgDeutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen;

6.Dezember – Das ukrainische Unternehmen "Naftogas Ukraina" hat dem russischen Konzern "Gasprom" 378 Millionen Dollar als Vorauszahlung für die Lieferung von 1 Milliarde Kubikmeter Gas überwiesen

6.Dezember – Der Präsident der Teilrepublik Tschetschenien (Russische Föderation) Ramsan Kadyrow hat die Rechtsschutzorgane und die Sondertruppen beauftragt, eine Strafsache gegen die ukrainischen Abgeordneten Jurij Bereza, Andrij Lewuss und Ihor Mositschuk anhängig zu machen. Kadyrow behauptet, sie hätten die Terroristen, die 14 Polizisten in Grosny ums Leben gebracht haben, offen unterstützt. Deswegen hat er befohlen, sie zu entführen und nach Tschetschenien zu bringen. Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat als Reaktion auf diesen Befehl auch eine Strafsache wegen der terroristischen Drohungen seitens des russischen Bürgers Kadyrow gegen ukrainische Abgeordneten anhängig gemacht.

6. Dezember – In der Stadt Winnyzja ist der lokale "Majdan" hochgegangen – die Demonstranten verlangen die Lustration der Verwaltung der Gebietsabteilung des Ministeriums für das Innere.

6. Dezember – Die nächsten Verhandlungen über eine friedliche Regelung des Konflikts im Donbass sind für den 9. Dezember in Minsk geplant, so Petro Poroschenko. Die russischen Terroristen treten gegen die Teilnahme der USA und der EU an diesen Verhandlungen auf. Gegen die Teilnahme Russlands haben sie jedoch nichts.

6. Dezember – Während der russischen Aggression im ukrainischen Donbass sind 1250 Soldaten, darunter 952 aus den Truppen der Streitkräfte der Ukraine, ums Leben gekommen, so der ukrainische Präsident Petro Poroschenko. Fast 3000 Soldaten seien verletzt worden. Der Vorsitzende des Sicherheitsdienstes Walentyn Nalywajtschenko erklärte, dass 684 Personen nach wie vor in Gefangenschaft sind – Soldaten, Journalisten, Freiwillige, friedliche Einwohner.

6. Dezember – Heute haben die Terroristen 58 Mal Granatenwerfer, den Mehrfachraketenwerfer Grad und Artillerie für die Vernichtung der Ukrainer benutzt – so das Pressezentrum der antiterroristischen Operation.

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/1/1/1129b-00italy.jpgItalia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

6 dicembre – L'azienda "Naftogaz Ukraina" ha trasferito all'azienda russa "Gazprom" 378 milioni di dollari come pagamento anticipato per 1 miliardo di metri cubi di gas.

6 dicembre – Il capo della Cecenia (Federazione russa) Ramzan Kadyrov ha affidato agli organi di sicurezza e ai reparti speciali della repubblica di aprire un caso giudiziario criminale contro i deputati ucraini Iurij Bereza, Andrij Levus ed Ihor Mosijchuk. Secondo Kadyrov, i politici suddetti "hanno pubblicamente sostenuto i terroristi responsabili della morte di 14 funzionari della polizia a Groznyj". Per questo egli ha ordinato di sequestrarli e di portarli in Cecenia. Il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina ha aperto un caso giudiziario per minaccia alla vita dei deputati dell'Ucraina da parte del cittadino della Federazione russa Ramzan Kadyrov.

6 dicembre – A Vinnytsia è in corso un "Majdan" locale – le persone che protestano chiedono che vi sia una lustrazione dei rappresentanti nella regione del Minisitero degli Affari Interni, la polizia.

6 dicembre – Un'ennesimo incontro per la risoluzione pacifica del conflitto nel Donbas deve svolgersi il 9 dicembre a Minsk (Bielorussia), – ha detto il presidente Petro Poroshenko. Tuttavia, i terroristi russi hanno dichiarato di non volere che all'incontro partecipino i rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Invece non sono contrari alla partecipazione della Russia.

6 dicembre – Nel corso dell'aggressione russa del Donbas sono morti 1250 militari, di cui 952 delle Forze Armate dell'Ucraina, – ha detto il presidente Petro Poroshenko. Il presidente ha altresì comunicato che circa 3000 sono i feriti. A sua volta, il capo della SBU (Servizio di Sicurezza dell'Ucraina) Valentyn Nalyvaichenko ha dichiarato che 684 persone – militari, giornalisti, volontari e civili – sono tenuti come prigionieri dai terroristi russi.

6 dicembre – Nel corso della giornata, i militanti hanno per 58 volte usato i mortai, i sistemi "Grad" e l'artiglieria per uccidere gli ucraini, – comunica il servizio stampa dell'ATO.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/2/8/2865e-00polska.jpgPolska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

6 grudnia – Firma "Naftogaz Ukrainy" przekazała rosyjskiemu "Gazpromu" 378 mln dolarów w formie zaliczki na dostawę 1 mlrd. metrów sześciennych gazu ziemnego.

6 grudnia – Przywódca Czeczenii (Federacja Rosyjska) Ramzan Kadyrow polecił organom ścigania i służbom specjalnym tej republiki natychmiastowo wszczęć postępowanie karne przeciwko deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy Jurija Berezy, Andrija Łewusa i Ihora Mosijczuka. Według Kadyrowa, te politycy "publicznie wsparli terrorystów, biorących udział w zabiciu w Groznym 14 pracowników policji". Więc nakazał je porwać i przywieźć do Czeczenii. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła śledztwo w sprawie terrorystycznych pogróżek pod adresem deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy ze strony obywatela Federacji Rosyjskiej Ramzana Kadyrowa.

6 grudnia – W mieście Winnicy wybuchł lokalny "Majdan" – protestujące w politycznym mateczniku prezydenta Petra Poroszenki i spikera parlamentu Wołodymyra Hrojsmana domagają się usunięcia szefa państwowej administracji obwodowej i szefa obwodowego wydziału MSW, który polecił nie puścić do sali obrad rady obwodowej przedstawicieli ludności, co z kolei spowodowało atak na milicję i zajęcie budowli rady obwodowej przez protestujących.

6 grudnia – Kolejne spotkanie dla pokojowego rozwiązania konfliktu na Donbasie zaplanowane na 9 grudnia w Mińsku (Białoruś) – powiedział prezydent Petro Poroszenko. Jednak rosyjscy terroryści powiedzieli, że są przeciwni udziałowi w spotkaniu przedstawicieli USA i UE. Przeciw udziału Rosji nie występują.

6 grudnia – W wyniku rosyjskiej agresji na Donbasie zginęli 1250 wojskowych, z czego 952 z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy – poinformował prezydent Petro Poroszenko. Ponadto, prezydent powiedział, że są prawie 3 000 rannych. Z kolei szef SBU Wałentyn Naływajczenko oświadczył, że w niewoli pozostają 684 osoby – wojskowych, dziennikarzy, wolontariuszy i cywilów.

6 grudnia – W ciągu dnia rosyjscy terroryści ponad 58 razy stosowali moździerzy, wyrzutni rakietowe "Grad" i artylerię dla zabójstwa Ukraińców – centrum prasowy ATO.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/4/0443c-00russian.jpgРоссия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

6 декабря – Компания "Нафтогаз Украины" перечислила российскому "Газпрому" 378 млн. Долларов США в качестве предоплаты для поставки 1 млрд. куб. м газа в Украину.

6 декабря – Глава Чечни (Российская Федерация) Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам и спецподразделениям своей республики немедленно возбудить уголовное дело против депутатов Украины Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука. По словам Кадырова, указанные политики "публично поддержали террористов, причастных к гибели в Грозном 14 сотрудников полиции". Поэтому он приказал их похитить и привезти в Чечню. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту террористических угроз в адрес народных депутатов Украины со стороны гражданина Российской Федерации Рамзана Кадырова.

6 декабря – В городе Винница разразился местный "Майдан" – протестанты требуют люстрации руководства Областного отделения министерства внутренних дел – милиции.

6 декабря – Очередная встреча для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Донбассе запланирована на 9 декабря в Минске (Беларусь) – президент Петро Порошенко. Однако российские террористы заявили, что они не хотят, чтобы во встрече участвовали представители США и ЕС. А относительно России – не против.

6 декабря – Во время российской агрессии на Донбассе погибли 1250 военных, из них 952 – из подразделений Вооруженных сил Украины – президент Петро Порошенко. Также президент сообщил, что почти 3000 человек – ранены. В свою очередь, председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что в плену находятся 684 человека – военные, журналисты, волонтеры и мирные жители.

6 декабря – В течение 6 декабря российские террористы 58 раз использовали минометы, "Град" и артиллерию для уничтожения украинцев – пресс-центр АТО.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.

http://blog.img.pravda.com/images/doc/5/2/525c6-000000000.jpgУкраїна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

6 грудня – Компанія "Нафтогаз України" перерахувала російському "Газпром" 378 млн. доларів США як передоплату для поставки 1 млрд. куб. м газу.

6 грудня – Глава Чечні (Російська Федерація) Рамзан Кадиров доручив правоохоронним органам та спецпідрозділам своєї республіки негайно порушити кримінальну справу проти депутатів України Юрія Берези, Андрія Левуса та Ігоря Мосійчука. За словами Кадирова, зазначені політики "публічно підтримали терористів, причетних до загибелі в Грозному 14 співробітників поліції". Тому він наказав їх викрасти і привезти у Чечню. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом терористичних погроз на адресу народних депутатів України від громадянина Російської Федерації Рамзана Кадирова.

6 грудня – У місті Вінниця вибухнув локальний "Майдан" – протестанти вимагають люстрації керівництва Обласного відділення міністерства внутрішніх справ – міліції.

6 грудня – Чергова зустріч для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі запланована на 9 грудня в Мінську (Білорусь) – президент Петро Порошенко. Проте російські терористи заявили, що вони не хочуть, щоб у зустрічі брали участь представники США та ЄС. А проти Росії – не проти.

6 грудня – Під час російської агресії на Донбасі загинули 1250 військових, із них 952 – з підрозділів Збройних сил України – президент Петро Порошенко. Також президент повідомив, що майже 3 000 – поранено. У свою чергу, голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що в полоні перебувають 684 особи – військові, журналісти, волонтери та мирні жителі.

6 грудня – Впродовж 6 грудня бойовики 58 разів використовували міномети, "Гради" та артилерію для знищення українців – прес-центр АТО.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика