на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

9.08.2014

 

This is Ukraine today – August 9: Russian terrorists communicate information about the coordinates of

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!


War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

August 9 – Almost all persons who collaborated with Russian terrorists within the occupied territories have been identified. Arrests of these people are being carried out, – said the Head of Criminal Investigation Department of Ukraine’s Interior Ministry Vasyl Paskal.

August 9 – During the night "Long vehicle convoy accompanied by Russian military and equipment was moving towards Ukrainian border. Supposedly the convoy was formed in agreement with the Red Cross committee. So called humanitarian convoy with peacekeepers must have been created in order to provoke a full-scale conflict", – said Deputy Chief of Presidential Administration Valeriy Chalyi. This is another provocation by Putin.

August 9 – Conditions are critical in the city of Luhansk, which was seized by the terrorists – there is no water or power supply, no telephone communication during the last seven days.

August 9 – Russia has completed its regular military air force training on the border with Ukraine. The West has described the training as another act of intimidation and show of force.

August 9 – Ivan Voytenko and four other Ukrainian soldiers of the 72nd brigade, which retreated to Russia and were detained there, are currently returning to Ukraine.

August 9 – Russian terrorists communicate information about the coordinates of Ukrainian military to Russian army located in Russia – thus the shots are fired more correctly. Ukrainian intelligence agencies have intercepted conversations of Russian military with the terrorists, in which they transmit location coordinates of Ukrainian troops, –said the spokesman for the National Security and Defense Council Andriy Lysenko.

 


P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

 

 

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.


Le 9 août – « Presque toutes les personnes qui ont collaboré avec les terroristes russes dans les territoires occupés sont identifiées. Nous avons commencé la phase d’arrestation de ces personnes. » déclaration du directeur de la police criminelle du ministère de l’Intérieur de l’Ukraine ,Vasyl Paskal.
Le 9 août – « La nuit, un énorme convoi de troupes et d’équipement militaire se dirigeait vers lq frontière ukrainienne, soit disant avec l’accord du Comité de la  Croix-Rouge. Ce « convoi humanitaire avec des soldats « casques bleus » devait entrer en Ukraine pour provoquer un conflit à grande échelle. » déclaration du  directeur adjoint du Cabinet présidentiel, Valeriy Chaliy. Encore un exemple d’une provocation de Poutine.
Le 9 août – La situation est critique dans la ville de Louhansk occupée par les terroristes - la ville est sans eau, électricité et communication depuis sept jours.
Le 9 août – La Russie a terminé les exercices d’entraînement militaire à la frontière avec l’Ukraine. L’Occident voit ces exercices  comme une action d’intimidation et de démonstration de force.
Le 9 août – Les militaires ukrainiens de la 72ème brigade qui avaient battu en retraite vers le territoire russe et étaient ensuite détenus en Russie (Ivan Voytenko et quatre officiers) retournent en Ukraine.
Le 9 août – « Les terroristes russes transmettent les coordonnées des militaires ukrainiens à l’armée russe pour que cette dernière continue à les bombarder. Les services de renseignement ukrainiens ont intercepté des conversations entre les militaires russes et les terroristes. » a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité et défense, Andriy Lyssenko.

 


P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!

 

 

 

 

Deutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen;

Russland hat einen Akt der Agression gegenüber der Ukraine begangen, indem es die Krim annektierte.
Nun hat es terroristische Saboteurgruppen in die Ostukraine eingeschleust. Das Ziel ist, die legale Präsidentschaftswahlen in der Ukraine zu verhindern. Deswegen wird das Leben im Osten der Ukraine zum Albtraum inmitten von Europa gemacht. Vor unseren Augen wird das Land zerstört. Daher nehmen wir unser Mut zusammen, um Sie über die Ereignisse in der Ukraine zu informieren. Das ist nur ein Standpunkt, obwohl wir versuchen, objektiv zu sein.

………………………………………………………………

 

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.


9 sierpnia – Prawie wszyscy obywateli, którzy współpracowali z rosyjskimi terrorystami na okupowanym terytorium, są zidentyfikowane. Zaczął się etap aresztowania tych osób – szef departamentu śledczego ministerstwa spraw wewnętrznych Ukrainy Wasyl Paskal.

9 sierpnia – W nocy na terytorium Rosji w kierunku granicy z Ukrainą jechał duży konwój, w towarzystwie wojskowych i techniki FR, jakoby w porozumieniu z Komitetem "Czerwonego Krzyża". Konwój "humanitarny" z siłami "pokojowymi" miał wejść na Donbas, najwyraźniej dla sprowokowania konfliktu na pełną skalę – zastępca szefa administracji Prezydenta Ukrainy Wałerij Czałyj. W ostatni moment zawrócił.

9 sierpnia – W zajętym przez terrorystów Ługańsku sytuacja jest krytyczna – miasto siedem dni bez wody, prądu i komunikacji telefonicznej.

9 sierpnia – Rosja zakończyła kolejne szkolenia wojskowych sił powietrznych obok granicy z Ukrainą. Zachód ocenił podobne działania FR jak kolejną akcję zastraszania i demonstracji siły.

9 sierpnia – Zatrzymane w Rosji ukraińskie oficerzy 72. Brygady Iwan Wojtenko i czterech innych, które wycofali się do Rosji pod presją i ostrzałami terrorystów, powrócą w Ukrainę.

9 sierpnia – Rosyjscy terroryści przekazują informację z współrzędnymi ukraińskich wojskowych oddziałom armii rosyjskiej, umieszczonym na terytorium FR, a one ostrzeliwują Ukraińców. Ukraińskie służby specjalne przechwyciły rozmowy rosyjskich terrorystów z wojskowymi  rosyjskimi, gdzie terroryści wskazują lokalizację wojsk ukraińskich – rzecznik centrum informacyjno-analitycznego RNBO Andriy Łysenko.

 


Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.


9 agosto - Quasi tutti coloro che avevano collaborato con i terroristi russi sui territori da loro occupati sono stati identificati. È iniziata la fase di arresto di queste persone, - ha detto il capo del Dipartimento investigativo del Ministero degli Affari Interni dell'Ucraina Vasyl Paskal.

9 agosto - Nel corso della notte, verso il confine con l'Ucraina si è mosso un lungo convoglio, accompagnato da soldati e tecnologia militare della Federazione russa, come d'accordo con il comitato della Croce Rossa. Il convoglio delle cosiddette "forze di pace" sarebbe dovuto entrare in Ucraina per provocare un conflitto su larga scala, - ha comunicato il vice Capo dell'Amministrazione presidenziale Valerii Chalyi.

9 agosto - A Luhans'k, occupato dai terroristi, la situazione è critica: è da sette giorni che non c'è acqua, luce e rete.

9 agosto - La Russia ha terminato l'addestramento militare dell'aeronautica militare al confine con l'Ucraina. L'Occidente ha interpretato tale azione come intimidatoria e come ulteriore prova di forza.

9 agosto - I soldati ucraini della 72 brigata detenuti in Russia, - Ivan Voitenko e quattro ufficiali della brigata - stanno tornando in Ucraina.

9 agosto - I terroristi russi trasmettono le informazioni contenenti le coordinate dei soldati ucraini all'esercito russo, stanziato sul territorio russo, affinché questo possa fare spari mirati. I servizi segreti ucraini hanno intercettato le conversazioni dei militari russi coi terroristi, dove questi passano ai primi le coordinate delle truppe ucraine, - ha detto il portavoce del Centro Informazioni del Consiglio di Sicurezza e di Difesa Nazionale Andrii Lysenko.

 


Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

Kad su 1938. Velika Britanija i Nemačka predale Čehoslovačku Hitleru, u njihovu kuću nije došao mir, već je došao rat. Kad su 1941. SAD mislile da je rat negde daleko u Evropi, Perl Harbor je podsetio da je on kod njih u kući. Kada 2008. Evropa i Amerika nisu podržale Gruziju, onda je rat prišao bliže Parizu i Berlinu – u Ukrajinu. Kada 2014. Evropa i Amerika nikako ne mogu da se usude da podrže Ukrajinu, rat je došao u njihove holandske, britanske, belgijske, nemačke, australijske porodice. Od rata i nezadržive agresije ne možeš da pobegneš, ne možeš da se otkupiš – oni će doći kod tebe, ako im se ne suprotstaviš sa svom mogućom odlučnošću.


9. avgust. – Gotovo sve osobe koje su sarađivale sa ruskim teroristima na okupiranoj njima teritoriji su identificirane. Počela je faza privođenja ovih osoba, – načelnik odeljenja sudske istrage MUP Ukrajine Vasilj Paskal.

9. avgust. – Noću “Ka ukrajinskoj granici kretao se ogroman konvoj koji su pratili vojnici i vojna tehnika RF, navodno u dogovoru sa odborom “Crvenog krsta”. Trebala je ući humanitarna kolona sa mirotvorcima, očigledno da se isprovocira konflikt velikih razmera”, – zamenik šefa Administracije predsednika Valerij Čalij. Ovo je još jedna Putinova provokacija.

9. avgust. – U zauzetom teroristima Lugansku situacija je kritična – grad je sedmi dan bez vode, struje i sredstava komunikacije.

9. avgust. – Rusija je završila naredne vojne vežbe ratnog vazduhoplovstva na granici sa Ukrajinom. Zapad je procijenio takve akcije Rusije kao još jednu akciju zastrašivanja i demonstracije sile.

9. avgust. – Pritvoreni u Rusiji ukrajinski vojnici 72. brigade Ivan Vojtenko i četiri oficira brigade koja se povukla na teritoriju Rusije, vraćaju se u Ukrajinu.

9. avgust. – Ruski teroristi šalju informacije o koordinatama ukrajinskih vojnika ruskoj vojsci koja je smeštena na teritoriji RF da bi ona pucala na njih. Ukrajinske tajne službe su snimile razgovore ruskih vojnika sa teroristima u kojima oni javljaju koordinate smeštanja ukrajinske vojske, – glasnogovornik informativno-analitičkog centra SNBO Andrij Lisenko.

 


Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.

 

 


Hrvatska

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane kolegice i kolege!

Međunarodna zaklada "Renesansa", Kijev: Dragi prijatelji!

U Ukrajini već traje konflikt. Zato se usuđujemo da vas informiramo o događanjima u Ukrajini. Ovo je još jedna točka gledišta. Trudit ćemo se biti objektivni.

 

9. kolovoz. – Gotovo sve osobe koje su surađivale sa ruskima teroristima na okupiranom njima teritoriju su identificirane. Počela je faza privođenja ovih osoba – načelnik odjela sudske istrage MUP Ukrajine Vasilj Paskal.

9. kolovoz. – Noću “Ka ukrajinskoj granici kretao se ogroman konvoj koji su pratili vojnici i vojna tehnika RF, navodno u dogovoru sa odborom “Crvenog križa”. Trebala je ući humanitarna kolona sa mirotvorcima, očigledno da se isprovocira konflikt velikih razmjera” – zamjenik šefa Administracije predsjednika Valerij Čalij. Ovo je još jedna provokacija Putina.

9. kolovoz. – U zauzetom teroristima Lugansku situacija je kritična – grad je sedmi dan bez vode, struje i sredstava komunikacije.

9. kolovoz. – Rusija je završila naredne vojne vježbe ratnog zrakoplovstva na granici sa Ukrajinom. Zapad je procijenio takve akcije Rusije kao još jednu akciju zastrašivanja i demonstracije sile.

9. kolovoz. – Pritvoreni u Rusiji ukrajinski vojnici 72. brigade Ivan Vojtenko i četiri časnika brigade koja je odstupila u Rusiju, vraćaju se u Ukrajinu.

9. kolovoz. – Ruski teroristi šalju informacije o koordinatama ukrajinskih vojnika ruskoj vojsci koja je smještena na teritoriju RF, da bi ona pucala na njih. Ukrajinske tajne službe su snimile razgovore ruskih vojnika sa teroristima, u kojima oni javljaju koordinate smještanja ukrajinske vojske, – glasnogovornik informacijsko-analitičkog centra SNSO Andrij Lisenko.Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

9 августа - Почти всех лиц, сотрудничавших с российскими террористами на оккупированной ими территории, идентифицировано. Начался этап задержания этих людей - начальник департамента уголовного розыска МВД Украины Василий Паскал

9 августа - Ночью "В сторону украинской границы двигался огромный конвой, который сопровождался военными и техникой РФ, вроде по согласованию с комитетом" Красного креста ". Так называемая гуманитарная колонна с «миротворцами» должна была войти для того, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт" - заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый. Это очередная провокация Путина.

9 августа - В захваченном террористами Луганске ситуация критическая - город седьмой день без воды, света и связи.

9 августа - Россия завершила очередные военные учения воздушных сил на границе с Украиной. Запад расценил такие действия России как очередную акцию устрашения и демонстрации силы.

9 августа - Задержанные в России украинские военнослужащие 72-й бригады Иван Войтенко и четверо офицеров бригады, отступила на территорию России, возвращаются в Украину.

9 августа - Российские террористы передают информацию с координатами украинских военных российской армии расположенной на территории России, чтобы и их обстреливала. Украинские спецслужбы перехватили разговоры российских военных с террористами, где те передают координаты размещения украинских войск - спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрий Лысенко.

 


Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

9 серпня - Майже всіх осіб, які співпрацювали з російськими терористами на окупованій ними території, ідентифіковано. Почався етап затримання цих осіб - начальник департаменту карного розшуку МВС України Василь Паскал
9 серпня - Вночі "В бік українського кордону рухався величезний конвой, який супроводжувався військовими і технікою РФ, начебто за погодженням із комітетом "Червоного хреста". Мала ввійти гуманітарна колона з миротворцями очевидно щоб спровокувати повномасштабний конфлікт" - заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий. Це чергова провокація Путіна.
9 серпня - В захопленому терористами Луганську ситуація критична - місто сьомий день без води, світла і зв'язку.
9 серпня - Росія завершила чергові військові навчання повітряних сил на кордоні з Україною. Захід розцінив такі дії Росії як чергову акцію залякування і демонстрації сили.
9 серпня - Затримані у Росії українські військовослужбовці 72-ї бригади  Іван Войтенко і четверо офіцерів бригади, що відступила на територію Росії, повертаються в Україну.
9 серпня - Російські терористи передають інформацію   з координатами українських військових російській армії розміщеній на території Росії, щоб та їх обстрілювала. Українську спецслужби перехопили розмови російських військових з терористами, де ті передають координати розміщення українських військ  - речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

 

 


Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика