на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

This is Ukraine today. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui.

Dies ist die Ukraine heute. To jest Ukraina dzisiaj.

Esta es la actual Ucrania. Questo è l'Ucraina di oggi.

Esta é hoje a Ucrânia. Ukrajina je danas.

Это Украина сегодня. Це Україна сьогодні

9.09.2014

 

Terrorist organization "People's Republic of Donetsk" would like to claim the entire territory of Donetsk oblast

http://blog.img.pravda.com/images/doc/0/0/00934-00usa.jpg

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven't supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren't courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don't stand up to it with utmost determination.

September 9 – Despite the ceasefire, Russian army and militants continue to fire at ATO units using "Grad" multiple rocket launchers, – informs the Head of the Centre for Military and Political Studies Dmytro Tymchuk

September 9 – Russia is quickly increasing its striking power on the border with Ukraine and in the temporarily occupied Crimea, – says the spokesman for the National Security and Defense Council Andriy Lysenko. 2 groups of vehicles (a total of 172 tracked vehicles, 30 armored vehicles, 200 trucks) are travelling towards Ukraine on the motorway from Rostov-on-Don to Novoasovsk since September 7th

September 9 – In Crimea, which was annexed by Russia, the police searched a boarding school in Bakhchisaray rayon. Crimean Tatar children were forced to take off national symbols of Ukraine. Refat Chubarov, the Chairman of Mejlis of Crimean Tatar people believes that international observers must be involved to monitor the human rights situation in Crimea.

September 9 – Terrorist organization "People's Republic of Donetsk" (PRD) would like to claim the entire territory of Donetsk oblast – it will not agree to a special status only for those areas, which it currently controls, – says the self-proclaimed "prime minister" of "PRD" Oleksandr Zakharchenko. I wonder why he doesn't want to claim Ukraine in its entirety... On Monday the Advisor to the President of Ukraine Yuriy Lutsenko stated that about a third of Donetsk and Luhansk oblasts, currently not controlled by Ukrainian authorities, will receive a special status.

September 9 – Dutch experts are saying that while flying over Donetsk oblast, "Boeing 777" was hit by a "surface-to-air" missile, -this announcement was made by the Prime Minister of Malaysia Najib Razak on Tuesday.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.http://blog.img.pravda.com/images/doc/8/1/81477-00france.jpg

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n'est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l'attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont soutenu la Géorgie, la guerre s'est rapproché de Paris et Berlin... en Ukraine. En 2014, lorsque ni l'Europe ni l'Amérique n'ont osé soutenir l'Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l'agression sans bornes... elle frappera à votre porte à moins que vous n'y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 9 septembre – "En dépit de la "trêve", les militaires russes et les terroristes tirent avec des systèmes Grad sur les Forces de l'ATO." – le directeur du Centre des recherches politiques et militaires, Dmytro Tymtchouk.

Le 9 septembre – "La Russie déploie de plus en plus de troupes à la frontière avec l'Ukraine et en Crimée occupée." – déclaration du porte-parole du Conseil national de sécurité et défense, Andriy Lyssenko "Depuis le 7 septembre nous enregistrons deux colonnes d'équipement militaire qui avancent vers l'Ukraine sur la route entre Rostov-sur- Don (Russie) et Novoazovsk (Ukraine) – 172 véhicules à chenilles, 30 véhicules blindés, et 200 camions.

Le 9 septembre – La police de la Crimée annexée est venue avec un mandat de perquisition dans un pensionnat scolaire situé dans le district de Bakhtchisaray. Les enfants tatars sont contraints de retirer les symboles nationaux. Le Président du Mejlis du peuple tatar de Crimée, Refat Tchoubarov appuie la participation d'observateurs internationaux pour surveiller la situation des droits de l'homme en Crimée annexée.

Le 9 septembre – "L'organisation terroriste "DNR" revendique l'ensemble du territoire de la région de Donetsk et n'acceptera un statut spécial que pour les zones qui sont sous son contrôle." a déclaré le autoproclamé "premier ministre" du "DNR", Alexandre Zakhartchenko. Le lundi, le conseiller du président ukrainien, Yuriy Loutsenko a déclaré que près d'un tiers des régions de Donetsk et de Louhansk, qui ne sont pas contrôlées par les autorités ukrainiennes, auront un statut spécial.

Le 9 septembre – Les experts néerlandais rapportent que le Boeing 777 a été touché par une roquette surface-air dans la région de Donetsk. Cela a été annoncé mardi par le Premier ministre de la Malaisie, Najib Tun Razak.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!http://blog.img.pravda.com/images/doc/7/3/7318f-00polska.jpg

Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

9 września – Rosyjscy żołnierzy i terroryści pomimo "rozejmu" ostrzeliwują siły ATO z wyrzutni rakietowych "Grad" – szef Centrum Badań Wojskowo-Politycznych Dmytro Tymczuk.

9 września – Rosja aktywnie zwiększa grupę uderzeniową na granicy z Ukrainą i na czasowo okupowanym terytorium Krymu – rzecznik RNBO Andrij Łysenko. Od 7 września trasą Rostow na Donie – Nowoazowsk w stronę Ukrainy przejechały 2 kolumny techniki – 172 jednostki pojazdów szynowych, 30 pojazdów opancerzonych, 200 ciężarówek.

9 września – Policja anektowanego przez Rosję Krymu przyszła z nakazem rewizji w szkołę z internatem w dzielnicy Bakczysaraj. Dzieci Tatarów krymskich zmuszono zdjąć symbole narodowe. Przewodniczący Medżlisu krymskich Tatarów Refat Czubarow wspiera zaangażowanie międzynarodowych obserwatorów do monitorowania sytuacji praw człowieka na Krymie, anektowanym przez Rosję.

9 września – Terrorystyczna organizacja "DRL" ma pretensję na całe terytorium obwodu Donieckiego i nie akceptuje statusu specjalnego tylko dla kontrolowanej przez terrorystów części – powiedział samozwańczy "premier" "DRL" Oleksandr Zacharczenko. Dziwnie, dlaczego nie mówią o całej Ukrainie? W poniedziałek doradca prezydenta Jurij Łucenko powiedział, że około trzeciej części Donbasu, nie kontrolowanej przez władze ukraińskie, otrzyma specjalny status.

9 września – Holenderscy eksperci: "Boeing-777" w okolicy Doniecka został zestrzelony rakietą "ziemia-powietrze". O tym oświadczył we wtorek premier Malezji Najib Tun Razak.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.http://blog.img.pravda.com/images/doc/4/0/40719-00italy.jpg

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l'Europa e l'America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l'Europa e l'America non osano sostenere l'Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un'aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

9 settembre – I militari e i militanti russi, nonostante la "tregua", sparano dai loro sistemi "Grad" alle forze dell'ATO, – ha comunicato il capo del Centro degli studi politico-militari Dmytro Tymchuk.

9 settembre – La Russia sta accumulando attivamente le sue forze al confine con l'Ucraina e sul territorio della Crimea, – ha detto il portavoce del Consiglio di Sicurezza e di Difesa Nazionale Andrii Lysenko. – A partire dal 7 settembre lungo il percorso Rostov sul Don-Novoazovs'k verso l'Ucraina si sono diretti due convogli di materiale militare – ben 172 veicoli cingolati, 30 BTR, 200 camion.

9 settembre – La polizia della Crimea annessa dalla Russia è arrivata con un mandato di perquisizione in un ginnasio-orfanotrofio nella zona di Bakhchisarai. I bambini tatari sono stati costretti a rimuovere i simboli nazionali. Il presidente del Mejlis del popolo tataro di Crimea Refat Chubarov chiede che vengano mandati degli osservatori internazionali per monitorare la situazione, in particolare il rispetto dei diritti umani in Crimea.

9 settembre – L'organizzazione terroristica "DNR" (Repubblica Popolare di Donets'k) pretende di avere il controllo su tutta la regione di Donets'k e afferma che non sarà soddisfatta se solo alla parte da essa realmente controllata verrà attribuito uno status speciale, – ha detto l'autoproclamato premier della "DNR" Oleksandr Zakharchenko. Strano che non aspirino ad avere il controllo dell'Ucraina intera. Lunedì il consigliere del Presidente Iurii Lutsenko ha dichiarato che circa un terzo delle regioni di Donets'k e di Luhans'k – la parte che non è controllata dalle autorità ucraine – riceverà uno status speciale.

9 settembre – Gli esperti olandesi hanno stabilito che il "Boeing 777" precipitato nella regione di Donets'k è stato colpito da un razzo "terra-aria". Lo ha comunicato il Primo Ministro della Malesia Najib Tun Razak.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.http://blog.img.pravda.com/images/doc/1/5/154a2-00srbia.jpg

Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

Kad su 1938. Velika Britanija i Nemačka predale Čehoslovačku Hitleru, u njihovu kuću nije došao mir, već je došao rat. Kad su 1941. SAD mislile da je rat negde daleko u Evropi, Perl Harbor je podsetio da je on kod njih u kući. Kada 2008. Evropa i Amerika nisu podržale Gruziju, onda je rat prišao bliže Parizu i Berlinu – u Ukrajinu. Kada 2014. Evropa i Amerika nikako ne mogu da se usude da podrže Ukrajinu, rat je došao u njihove holandske, britanske, belgijske, nemačke, australijske porodice. Od rata i nezadržive agresije ne možeš da pobegneš, ne možeš da se otkupiš – oni će doći kod tebe, ako im se ne suprotstaviš sa svom mogućom odlučnošću.

9. septembar. – Ruski vojnici i naoružani separatisti usprkos "primirju" pucaju na snage ATO iz "Gradova", − rukovodilac Centra vojno-političkih istraživanja Dmitro Timčuk.

9. septembar. – Rusija aktivno povećava udarnu grupaciju na granici sa Ukrajinom i na privremeno okupiranoj teritoriji Krima, − glasnogovornik SNBO Andrij Lisenko – Počev od 7. septembra putem Rostov-na-Donu – Novoazovsk u pravcu Ukrajine prošle su 2 kolone tehnike – 172 jedinice gusenične tehnike, 30 oklopnih vozila, 200 kamiona.

9. septembar. – Policija anektiranog od strane Rusije Krima došla je da napravi pretres u gimnaziju-internat u Bahčisarajskom rejonu. Decu Krimskih Tatara naterali su da skinu nacionalnu simboliku. Predsednik Medžlisa krimskotatarskog naroda Refat Čubarov zalaže se za pozivanje međunarodnih posmatrača radi monitoringa poštovanja ljudskih prava na Krimu, koji je anektirala Rusija.

9. septembar. – Teroristička organizacija "DNR" pretenduje na čitavu teritoriju Donjecke oblasti i ne pristaje na posebni status samo za onaj deo koji ona kontroliše – samoproklamovani "premijer-ministar DNR" Oleksandr Zaharčenko. Čudno, zašto ne na svu Ukrajinu. U ponedeljak je savetnik Predsednika Jurij Lucenko izjavio da će oko trećine Donjecke i Luganske oblasti koju ne kontroliše kijevska vlast, dobiti poseban status.

9. septembar. – Holanđanski stručnjaci: "Bojing-777" u Donjeckoj oblasti bio je oboren raketom "zemlja-vazduh". To je izjavio u utorak premijer-ministar Malezije Nadžib Tun Razak.

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.http://blog.img.pravda.com/images/doc/a/d/ade2b-00russian.jpg

Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

9 сентября – Российские военные и боевики несмотря на "перемирие" обстреливают силы АТО с "Градов" – руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.

9 сентября – Россия активно наращивает ударную группировку на границе с Украиной и на временно оккупированной территории Крыма – спикер СНБО Андрий Лысенко – начиная с 7 сентября по трассе сообщением Ростов-на-Дону – Новоазовск в сторону Украины проследовало 2 колонны техники – 172 ед. гусеничной техники, 30 БТР, 200 грузовиков.

9 сентября – Полиция аннексированного Россией Крыма пришла с обыском в гимназию-интернат в Бахчисарайском районе. Детей крымских татар заставили снять национальную символику. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выступает за привлечение международных наблюдателей для мониторинга соблюдения прав человека в Крыму, аннексированного Россией.

9 сентября – Террористическая организация "ДНР" претендует на всю территорию Донецкой области и не согласится на особый статус только для части, которую она контролирует – самопровозглашенный "премьер-министр" "ДНР" Александр Захарченко. Странно, почему не на всю Украину. В понедельник советник Президента Юрий Луценко заявил, что около трети Донецкой и Луганской областей, которая не контролируется украинскими властями, получит особый статус.

9 сентября – Нидерландские специалисты: "Боинг-777" в Донецкой области был сбит ракетой "земля-воздух". Об этом заявил во вторник премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.http://blog.img.pravda.com/images/doc/3/2/32f69-000000000.jpg

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

9 вересня – Російські військові і бойовики попри "перемиря" обстрілюють сили АТО з "Градів" – керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

9 вересня – Росія активно нарощує ударне угрупування на кордоні з Україною та на тимчасово окупованій території Криму – речник РНБО Андрій Лисенко – починаючи з 7 вересня по трасі сполученням Ростов-на-Дону – Новоазовськ в бік України прослідувало 2 колони техніки – 172 од. гусеничної техніки, 30 БТР, 200 вантажівок.

9 вересня – Поліція анексованого Росією Криму прийшла з обшуком у гімназію-інтернат в Бахчисарайському районі. Дітей кримських татар змусили зняти національну символіку. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров виступає за залучення міжнародних спостерігачів для моніторингу дотримання прав людини у Криму, анексованому Росією.

9 вересня – Терористична організація "ДНР" претендує на всю територію Донецької області та не погодиться на особливий статус лише для частини, яку вона контролює – самопроголошений "прем'єр-міністр" "ДНР" Олександр Захарченко. Дивно, чому не на всю Україну. В понеділок радник Президента Юрій Луценко заявив, що близько третини Донецької та Луганської областей, яка не контролюється українською владою, отримає особливий статус.

9 вересня – Нідерландські фахівці: "Боїнг-777" на Донеччині був збитий ракетою "земля-повітря". Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Малайзії Наджиб Тун Разак.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.


 

Яндекс.Метрика