на головну сторінку незалежний культурологічний часопис <Ї>

   www.ji-magazine.lviv.ua
 

Віктор Покусa, полковник ЗСУ, учасник АТО

Альтернативна стратегія оборони України (ч.4)

Початок:

частина 1

частина 2 

частина 3 

 

Основний замисел Стратегії

Фундаментальною основою для започаткування даної Стратегії, її прийняття українським суспільством і державою та послідовного й наполегливого її виконання, є подолання глибоко вкоріненого в українському суспільстві психологічного страху перед російською державою й зневіри в свої внутрішні сили.

В якості першочергового й невідкладного заходу ця Стратегія потребує виділення кола психологічно й професійно придатних провідників і виконавців цієї Стратегії та просування їх на ключові кадрові посади державного апарату, очищення апарату державного й воєнного управління вищої й середньої ланки від кадрового складу, зараженого патологічним страхом перед Росією, ідеями угодовства й замирення з агресором за рахунок українських національних інтересів та зневірою у власні сили. В рамках цієї Стратегії психологічний і мотиваційний стан українського суспільства є рівнозначним, а на початкових етапах її реалізації і переважаючим за значенням по відношенню до його матеріально - технічного його стану і стану його ресурсного забезпечення. Внутрішній страх і зневіра в українському суспільстві потенційно є більшою перешкодою для реалізації цієї Стратегії, ніж очікувана їй протидія з боку РФ, а тому потребують першочергової й невідкладної нейтралізації й наступного подолання адміністративно - кадровою роботою, пропагандистськими й виховними, контррозвідувальними методами.

Ця Стратегія виходить з постулату, що результат протиборства залежить від співвідношення протиборчих потенціалів, здатності їх концентрації у просторі і часі, та відносної ефективності їх застосування й витрачання, і направлена одночасно як на кількісне, так і якісне нарощування факторів протиборчого потенціалу України, їх здатності до концентрованого застосування в просторі і часі.

Основний замисел цієї Стратегії полягає в послідовному і випереджаючому (по відношенню до РФ) нарощуванні комплексного потенціалу обороноздатності України, зміцненні внутрішньо суспільної стійкості, культурної привабливості українського суспільства, його організаційної згуртованості і керованості, та поетапному набутті спроможності до:

Ø відбиття широкомасштабної російської агресії;

Ø відновлення територіальної цілісності України;

Ø зняття довгострокової загрози з боку РФ для її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

Результатом реалізації цієї Стратегії має стати радикальна зміна стратегічної реальності, коли Україна поетапно має стати у воєнному відношенні, культурно, демографічно, ресурсно і технічно сильнішою, ніж РФ.

Реалізація цієї Стратегії передбачає в усіх аспектах стратегічної діяльності переважну опору на власні сили, та на технологічні і ресурсні можливості наших союзників.

Концепція Стратегії передбачає загальне зосередження основних зусиль на трьох найважливіших аспектах, які в найбільшій мірі сприяють нарощуванню спроможності суспільства сил оборони до боротьби:

Ø на якості і мотивації людини і суспільства в цілому;

Ø на організаційній структурі й системі управління;

Ø на можливостях системи розвідки на всіх її організаційно - ієрархічних рівнях.

Крім того, поетапно:

Ø в найближчій перспективі (від 0,5 до 2 років) передбачається основні зусилля зосередити на набутті суспільством і державою спроможності до відбиття можливої широкомасштабної збройної агресії ЗС РФ на своїй території шляхом ведення "тотальної" війни, організації масового і усестороннього спротиву суспільства збройній агресії ;

Ø в середньостроковій перспективі (від 2 до 5 років) основні зусилля зосередити на набутті спроможності до відновлення територіальної цілісності України;

Ø в подальшому основні зусилля зосередити на набутті спроможності виявляти та локалізувати загрози з боку РФ на ранніх стадіях їх виникнення, в т. ч. на території Росії, впливати на внутрішньо російські процеси з метою попередження їх негативного для України розвитку.

Необхідних (для досягнення цілей і завдань даної Стратегії) якостей й мотивації людини та суспільства передбачається досягти шляхом утворення максимально сприятливих соціальних умов для їх існування й розвитку, а саме:

Ø не пізніше, ніж за 2 - 3 роки - зміни основ суспільної моралі та основоположного суспільно - політичного питання доступу до влади, шляхом всезагального й безумовного вирішення головного соціального управлінського імперативу - "головний той, хто найрозумніший і найбільш здатний" - об'єктивістським (науковим) шляхом, через тотальне впровадження технологій об'єктивного кадрового добору (дослідження особистості, конкурсного змагання, періодично - контрольного циклу управління тощо), чим створити умови для побудови суспільства нового, еквіфіналістичного (меритократичного) типу;

Ø ліквідації неприродних соціальних дисбалансів (т. зв. несправедливості), переходу до сталого шляху побудови максимально ефективного (соціально - справедливого) еквіфіналістичного суспільства (протягом 3 - 5 років);

Ø підняття на найвищий соціальний рівень престижу професій, пов'язаних з збройним захистом Батьківщини, методами матеріального і соціального стимулювання, відповідного їх пропагандистського забезпечення (до 1 року);

Ø залучення максимально можливої кількості верств і категорій громадян до всебічних практичних заходів сприяння обороні країни.

Необхідну для досягнення цілей цієї Стратегії суспільну й державну організаційну структуру передбачається створити у вигляді Воєнного оборонного комплексу України.

Необхідних для даної стратегії можливостей системи розвідки передбачається досягти шляхом:

Ø цілеспрямованого, послідовного й наполегливого нарощування якості її кадрового складу;

Ø нарощування, оптимізації й інтеграції структури системи розвідки, її технічних можливостей, балансування її добувного і обробляючого компонентів, оптимізації процедур та алгоритмів їх роботи (в основних моментах - до 1 року).

Набуття суспільством і державою внутрішньої спроможності до відбиття можливої широкомасштабної збройної агресії ЗС РФ передбачається здійснити шляхом:

Ø протягом 1 - 2 років - створення та подальше якісне утримання професійних регулярних Збройних Сил (в складі професійного кадрового і професійного резервного компонентів) відповідної чисельності і бойової спроможності, готових до участі в відбитті збройної агресії противника в найкоротші терміни, для вирішення ними таких основних завдань:

§ організації стійкої й мобільної оборони на всіх (до 4-х - 5-ти) загрозливих оперативних напрямках одночасно;

§ організації стійкого утримання ключових політичних і економічних центрів держави;

§ забезпечення високої боєздатності, живучості, мобільності і автономності дій в умовах панування противника в повітрі, при наявності у його сухопутних угруповань чисельної і вогневої переваги;

§ підтримання стійкої протидії повітряним засобам нападу противника, суттєве зниження ефективності їх повітряних ударів, нівелювання їх панівного положення в повітрі;

§ утворення силового "кістяку" для формувань "озброєного народу" - територіальних резервних бригад НГ і сил територіальної оборони.

Ø Протягом 1 - 2 років - перенесення зусиль з мобілізаційного розгортання сил оборони на структуру Національної Гвардії, створення на її основі відповідної стійкої командної і організаційної структури "озброєного народу", її забезпечення необхідними кадрами, технічними засобами, інфраструктурою і матеріальними ресурсами, створення умов для її тривалого підтримання в дієздатному стані та подальшого удосконалення, у вигляді:

§ розгорнутих резервних формувань НГ (резервних рот - в районах, резервних бригад (полків)- в областях, великих містах);

§ кадрованих формувань територіальної оборони (батальйонів ТрО - в районах, дивізій ТрО - в областях), що в мобілізаційному порядку розгортаються на базі резервних формувань НГ;

§ іррегулярних формувань та агентурних мереж, що активуються в разі окупації території противником.

Ø створення необхідних соціальних і організаційних умов для забезпечення масової участі громадян в організованих формуваннях "озброєного народу" та іррегулярного сприяння обороні країни з боку широких верств населення, шляхом надання соціальних і економічних пільг та привілеїв їх учасникам, створення необхідної інфраструктури (протягом 1 - 3 років);

Ø організації та підтримання умов для проведення загальної мобілізації населення, техніки, матеріальних засобів, промисловості і транспорту в інтересах оборони держави шляхом удосконалення й підтримання систем планування і управління мобілізацією, обліку людських і матеріальних ресурсів, створення й утримання необхідних матеріальних запасів, інфраструктури мобілізації, мобілізаційних виробничих і транспортних потужностей (до 1 року);

Ø проведення комплексу стратегічних і місцевих заходів по інженерній і інфраструктурній підготовці внутрішніх театрів воєнних дій (районів і ділянок місцевості) в інтересах їх оборони (поетапно, з безперервним нарощуванням і удосконаленням);

Ø створення організаційної і матеріальної основ для розгортання іррегулярних сил спротиву, дій сил спеціальних операцій на окупованих ворогом територіях (від 0,5 до 1 року);

Ø створення всеохоплюючої й ефективної системи територіальної оборони (від 1 до 2 років);

Ø створення широкої й ефективної системи цивільної оборони (від 0,5 до 1 року);

Ø забезпечення широкої і всебічної (воєнної, фінансової, матеріальної, технологічної, дипломатичної) підтримки України з боку ключових глобальних і регіональних зовнішньополітичних суб'єктів, входження в існуючі або формування нових регіональних структур колективної безпеки (за можливості);

Ø протягом 1 - 2 років організації масового виробництва відносно простої і мало матеріалоємної зброї, що має достатню бойову ефективність (стрілецька зброя, ручні і станкові гранатомети, переносні ПТРК, ПЗРК, міномети) та боєприпасів до неї; організація якісної експлуатації і масового ремонту та модернізації більш складних і ефективних зразків ОВТ, що маються на озброєнні, та. виробництва боєприпасів до них;

Ø створення в обґрунтовано достатній кількості стратегічних запасів боєприпасів та матеріальних засобів, розосередження й забезпечення їх живучості (від 3 до 5 років);

Ø забезпечення живучості основних виробничих потужностей оборонного значення (від 3 до 5 років);

Ø створення широкої (розгалуженої) надійної, стійкої й живучої системи державного і військового управління, системи оповіщення населення (до 1 року);

Ø забезпечення живучості, надійності, стійкості функціонування в воєнний час фінансової системи держави (до 1 року).

Набуття спроможності до відновлення територіальної цілісності України передбачається досягти:

Ø набуттям українською державою і суспільством рішуче переважаючої культурної й економічної привабливості для населення окупованих територій у порівнянні з РФ (до 5 років);

Ø організацією потужного проукраїнського суспільно - політичного руху та дискурсу на окупованих територіях, переломом переважної суспільної думки на користь возз'єднання з Україною (від 2 до 5 років);

Ø всілякою підтримкою кримськотатарського національно-визвольного руху, підтримка ідеї національної кримськотатарської автономії на території Криму; на підґрунті піклування про долю кримськотатарського народу започаткування й розширення дружніх і союзницьких відносин з державними й національними утвореннями тюркомовного світу, в т. ч. з тюркомовними національними меншинами на російській території (від 2 до 5 років);

Ø набуттям силами спеціальних операцій надійної цивільної підтримки та умов для операційної діяльності на окупованих територіях (від1 до 2 років);

Ø в термін до 3 - 5 років набуттям регулярними збройними силами необхідної кількості і бойової спроможності для:

§ надійного й оперативного викриття положення, стану, складу, характеру дій противника на ТВД;

§ розгрому можливих супротивних угруповань противника як на окупованих ним територіях, так і в прилеглих районах РФ;

§ ведення стрімких і глибоких наступальних дій силами угруповань механізованих, танкових і аеромобільних військ;

§ оволодіння міськими агломераціями силами штурмових угруповань;

§ нівелювання ворожої переваги в повітрі, ведення боротьби за її завоювання;

§ ведення об'єктової протиракетної оборони;

§ глибокого вогневого ураження угруповань військ противника силами РВіА та авіації;

§ ураження важливих об'єктів противника - військових, промислових, інфраструктурних, державного управління - в оперативно - стратегічній глибині його території, створення надійного ракетного щита стримування агресора.

Ø створення власного космічного угруповання КА розвідувального, навігаційного призначення та зв'язку (від 5 до 10 років);

Ø набуттям оборонною промисловістю спроможності масового виробництва складної й матеріалоємної бойової. техніки з високими бойовими властивостями (авіація, бронетехніка, артилерія, системи ППО, ракетні системи тощо) (від 5 до 10 років);

Ø набуттям цілісним державним і промисловим комплексом організаційної і ресурсної спроможності тривалого функціонування в режимі позиційного протистояння тотальної війни, в яку може вилитися боротьба України за відновлення своєї територіальної цілісності;

Ø забезпеченням тривалої і всебічної підтримки з боку світової спільноти ідеї відновлення Україною своєї територіальної цілісності.

Набуття спроможності виявляти та локалізувати загрози з боку РФ на ранніх стадіях їх виникнення, в т. ч. на території Росії, впливати на внутрішньо російські процеси з метою попередження їх негативного для України розвитку передбачається здійснити:

Ø подальшим поглибленням набутої рішучої технологічної, демографічної, технічної й ресурсної переваги над РФ;

Ø набуттям переважаючої культурної і економічної привабливості України для населення РФ; депопуляризація в російському суспільстві ідеї війни з Україною;

Ø започаткування й просування ідеї слов'янської культурної співдружності і культурного лідерства України в слов'янському світі, заперечення й відторгнення ідеї російського культурного слов'янофільського лідерства; просування ідеї й практики захисту слов'янського культурного середовища з українським корінням на території РФ;

Ø започаткування та розширення суспільних і територіальних осередків української культурної ідентичності на території РФ, формування стійкої й згуртованої української національної діаспори в РФ, послідовне й наполегливе створення умов для наростаючої її суб'єктності, виділення її суверенних політичних інтересів, всебічна підтримка її політичної боротьби;

Ø започаткування зв'язків з національними й культурними групами на території РФ, що мають схильність до боротьби за свою автономію і незалежність, всебічна підтримка їх боротьби;

Ø сприяння детехнологізації виробничого комплексу РФ всіма доступними способами;

Ø агентурне й корупційне розкладання апарату державного й воєнного управління РФ, просування в них деструктивних для інтересів РФ зовнішньо - та внутрішньо - політичних і господарських рішень;

Ø всіляке сприяння та участь в зовнішньополітичних об'єднаннях антиросійської направленості;

Ø всіляке просування в світовій спільноті ідеї про ядерне роззброєння РФ;

Ø набуття українською оборонною промисловістю рішучої технологічної переваги над ВПК РФ;

Ø набуття регулярними Збройними Силами комплексної (мотиваційної, професійної, технічної) рішучої переваги над армією РФ;

Ø нарощування бойових можливостей ракетного щита стримування, набуття ним спроможності паралізувати системи управління, енергозабезпечення, стратегічні ядерні сили РФ - одним (першим) ударом, а в ході наступних ударів - і ключових об'єктів його промислової індустрії й транспортної інфраструктури;

Ø нарощування можливостей утвореного космічного угруповання, набуття ним спроможності до нейтралізації космічного угруповання РФ;

Ø побудови ефективної системи протиракетної і протиповітряної оборони території України, забезпечення достатньої живучості і стійкості її систем державного й військового управління, ключових об'єктів енергетики, промисловості й інфраструктури, основних політичних центрів і найбільших населених пунктів в разі загрози ракетно-ядерних і авіаційно-ядерних ударів з боку РФ;

Ø проведення наукової, технологічної й виробничої підготовчої роботи до оволодіння Україною ядерною зброєю; оволодіння ядерною зброєю за будь яку ціну, якщо інші заходи (внутрішні та зовнішньополітичні) стримування РФ не принесуть очікуваного результату.

19 12 2016

http://censor.net.ua/blogs/4665/alternativna_strategya_oboroni_ukrani_ch4

 

 

 

Яндекс.Метрика